בגנב תופוס

הניארקואו היסור ברעמ םורדב וצרפ (1881 ץרמ 1) ינשה רדנסכלא ראצה חצר רחאלש הפוקתב
."בגנב תופוס" הפוקתה התוא לש םיידוהיה םירפוסה י"ע ונוכ ולא .םידוהיב תוערפ
וטשפתהו ,רוזאה תריב התייהש דארגטבאזילי ריעב 1881 לירפא שדוח עצמאב ולחה תוערפה
תויפונכ לש תויולפנתה הלא ויה ללכ ךרדב .הסדואו בייק ןהיניב תובר תורייעו םירעל תוריהמב
חצר ירקמ ןכו םיבר סנוא ירקמ םג םויה .הזיזבו דושב ומייתסהש םידוהיה יתב לע םעה יטושפ
םע תוליעפ תויאבצה תודיחיה ופתיש ףא םיתיעלו ,םימורגופה תא וענמ אל תונוטלשה .םידחא
.םיערופה

םיגוח לש התסהבו םיראצה תונוטלש לש תימשיטנאה השיגב תוצוענ םימורגופל תוביסה
ובשח םהו רחאמ םידוהיב עורפל םיערופה תא ודדועש ,םייטסיכרנא רקיעב םינוש םייטילופ
םיבר םידוהי רשאכ ,האמה התוא לש 70 - הו 60 - ה תונשב .יסורה םעה תא םילצנמ םידוהיהש
יטילופ רישכמל תוימשיטנאה הכפה ,תיסורה היישעתהו רחסמה ימוחתב תובושח תודמע וספת
יבחרב םינוש תומוקמב התוא תובלל גאדש ,בייטנגא ,םינפה רש ידיב רקיעבו תונוטלשה ידיב
"תוינמזה תונקתה" תא 1882 יאמ 3 ךיראתב םסרפ בייטנגא .(הינמור לובג) תיסורה הירפמיאה
םהילע רסאנ ,בשומה םוחתב ואצמנש הלאכב וליפא םירפכב בשייתהל םידוהי לע רסאנ ןהיפלש
הריגהל ומרגו תידוהיה הלכלכב השק ועגפ םיקוחה .רחא שוכר לכ וא םיתב ,המדא תונקל
הייסולכואה לש ילכלכה בצמה רימחה הז ןפואב .םירעלו תורייעל םירפכהמ םידוהי לש תימינפ
.תידוהיה

:תידוהיה הרבחב םיכילהת רפסמל םרתש רוטזילטקל תובשחנ "בגנב תופוס"ה

יזכרמ דעיכ תובאה ץראל הבישה ןויער תא הרטמל הל המשש ןויצ-תביח תעונת תעפוה .א
תיב - ו"ליב תעונת המק הכותב ,ידוהיה םויקה תויעב תא רותפל היהי ןתינ ותועצמאבש
םהמ הנטק הצובק .בוקראח ריעב םיריעצ םיטנדוטס ידי לע המקוהש ,הכלנו וכל בקעי
.הרדג הבשומה תא המיקהו לארשי ץראב בשייתהל האב

.תירבה תוצראל םשמו הינמרגלו היצילגל הליחת ,הברעמ דואמ לודג הריגה לג תעפוה .ב

םיליכשמה ונימאה םימורגופה דע .ידוהיה םלועל הבישו היצקיפיסורה ןויערמ הייטס .ג
תועצמאב הירפמיאב ידוהיה םויקה תייעב תא רותפל היהי ןתינ יכ היסורב םידוהיה
ךא וז הרטמ תמשגה ןעמל תויוליעפ םייקתהל ולחה .תיסור תוברתבו הרבחב תובלתשה
.וגומנ וללה תווקתה

ידי לע המקש םלוע םע תעונתו דנובה :ןהב תידוהיה הרבחב תופסונ תועונת ועיפוה .ד
הצובק .ריעב םיערופה דגנ תידוהיה הנגהה תא ונגראש הסדואב םידוהי םיריעצ תצובק
(תיסורה תיממעה העונתה תארשהב) תובשומ תירבה תוצראב םיקהל הטילחה וז
היסור םורדב ידוהי רעונ סייגל וסינ הצובקה ירבח .םפכ עיגימ ויחי ןהירבחש תוידוהי
תונש ךלהמב ולשכ ןלוכ ךא תירבה תוצראב תודחא תובשומ ומיקה םה .ןויערה שומימל
.19 - ה האמה לש 90 - הו 80 - ה

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©