ררושמו ךנחמ - ןוסלנצק קחצי

ןילופבש 'זדול ריעל ותחפשמ הרבע הנש ןבכ ותויהב .1886 תנשב היסורב דלונ ןוסלנצק קחצי
ךוניחב תקסועה החפשמל ןבכ תינויצ הריוואב לדג אוה .וייח בור תא ןוסלנצק קחצי יח הבו
םיריש םג םסרפ ליבקמבו 'זדול ריעב ירבע ךנחמכ וכרד תא לחה 20 ןב ותויהב .ידוהיו ינויצ
.ויניע תא אשנ הילא לארשי ץראבו תולגה תייווהב רקיעב וקסעש תירבעה הפשב תוזחמו
י"ע ובתכנש תוזחמ םג ולעוה וב ,'זדול ריעב "תירבעה המיבה" ןורטאת תא םיקה 1912 תנשב
.ןוסלנצק
תנשב היה לארשי ץראב ןושארה ורוקיב .ןילופל בש ךא ,לארשי ץראב םירוקיב 2 ךרע אוה
לארשי ץרא לע םיריש רפסמ בתכ הלא םירוקיב תובקעב .1934 תנשב ךרענ ינשה ורוקיבו 1925
."ןענכב תולילה םיפי" :רישה םהבו
תנשב .'זדולב הרשכהה יצוביקב ליעפ היה 1939 - ל 1935 םינשה ןיבו ןילופל רזח ןוסלנצק
יצוביקב תוהשל םיצולחה לע הבוח ותעדלש בתכ אוה ובו בתכמ טנייה ןותיעב םסרפ אוה 1936
םיקלח םכינפל .םהינפב םירוגס לארשי ץרא לש הירעשש םושמ ןתינה לככ בר ןמז הרשכהה
...תושעל המ ןיא ןילבולבו 'זדולב םג .השראווב ... תושעל המ ןיא ...?ונפי ןאל" :הז בתכממ
םיחפטמ תמאב םש .הרשכה-ץוביק אוה ,ידוהי רפסל ,תירבעלו שידייל רתויב בבלנה םוקמה
םייחמ תונהיל תורשפא תוינעה ךותב וירבחל רצוי ץוביקה ...ונלש םיטעמה תוברתה יסכנ תא
."...םידקורו םירש ,םיארוק ,םיריבסמ ,םידמול רתויב ינעהו ריעזה ץוביקב .םירישע םיינחור
תיתרתחמה ךוניחה תוליעפל ףרטצהו השרול ןוסלנצק חרב ינמרגה שוביכה רחאל ,1939 תנשב
לש היסנמיגב םיטלובה םיכנחמהו םירומה דחאל ךפהו השרו וטגב "רורד" תעונת לש
אוה 1944 תנשבו השרו וטגב ןטקה דרמה ימחול לע הנמנ אוה 1943 ראוניב .תרתחמב "רורד"
ידוהיה םעה לע רישה" םהיניבו האושה לע םירישו תוזחמ בתכ האושה תונשב .ץיוושואב הפסנ
."גרהנש

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©