רבוב ןיטרמ יכדרמ

היהש ,רבוב המלש יבר ובס לצא לדג 14 ליג דעו 1878 תנשב הניוב דלונ רבוב יכדרמ ןיטרמ
ובס תיבב .םייניבה ימיב לארשי םע תודלותו הדגאהו םישרדמה תורפס לש םסרופמ רקוח
,תירבע דמלו תבחרנ תיללכ הלכשה םג לביק ליבקמבו ינרות ידוהי ךוניח רבוב ןיטרמ לביק
.תיניטלו תינווי ,תיתפרצ ,תינמרג ,תינלופ ,שידיי
.3 - ה ינויצה סרגנוקב ריצ היה 1899 תנשבו תינויצה העונתל ףרטצה 20 ןב ותויהב 1898 תנשב
תא ףילחהל שרד אוה .תינחור תוררועתה לע ססבתהל הכירצ תונויצה יכ טהלב ןעט אוה
תיכוניח הלומעתב ,לצרה לש תינידמה תונויצל םאתהב ,ץוח יפלכ תינפומה הלומעתה
לצרה לש םיטלובה ויבירימ דחא היהש םעה דחאמ העפשוה וז הסיפת .םינפ יפלכ תינפומה
.תינויצה העונתב
,רבוב ןיטרמ ויה 1902 תנשבו הובג ידוהי רפס תיב םקוי יכ טלחוה ןושארה ינויצה סרגנוקב
,וזכש הטיסרבינוא תמקהל תטרופמה תינכותה יניכמ ןיב לבייפ דלותרבו ןמציו םייח
תירבעה הטיסרבינואל דוסיה תא וויהו וז תינכות ושמימש תוישעמה תונכהב לחוה 1913 תנשב
.םילשוריב
הריציה שודיחל ףיטה וב ,(die welt) טלוו יד ,תינויצה העונתה ןועובש ךרועל הנמתה 1901 תנשב
תכירעמ רבוב שרפ ןכלו לצרה לש ותסיפתל תדגונמ התייה וז הסיפת .לארשי םע לש תינחורה
תרגסמב .תינמרגב םיידוהי םירפס המסרפש ןילרבב "תידוהיה האצוהה" תא םיקהו ןותיעה
תודיסחה לע םירקחמ ,תינמרגל םוגרתב ך"נתה תא רואל איצוה אוה "תידוהיה האצוהה"
.בלסרבמ ןמחנ יבר לש םירופיסו
תודיסחה אשונב רקיעב ,רקחמב קוסעל לחהו תינידמה תוליעפה תריז תא שטנ 26 ןב ותויהב
תד איה תודהיהו לאהו םדאה ןיב חיש-וד םה הנומאה ייח רבוב תעדל .תיתדה התרושבו
עימשהל תוכז ול שיו יתימא ףתוש אוה םדאה .םדאה לש וביל ישחרל הבישקמה תיטסינמוה
לע העיפשה וז ותסיפת .םלועה ןיבל ארובה ןיב חיש-וד איה הירוטסיהה .ויתונעטו וירבד תא
םייגולואית םיגוח לעו ויתואצרה תא ועמשש הפוריא ברעמבו זכרמב םיידוהיה רעונה יגוח
.םיירצונ םייפוסוליפו
רישכמכ הנידמה תא האורה "יפוטואה םזילאיצוס"ל רבוב ןיטרמ ךייתשה תיתרבחה ותסיפתב
.םיצוביקב בלתשהל םישנא דדוע םזילאיצוסב ותנומא לשב .הרבחב ןויוושה יכרע שומימל
חתפל 1921 תנשב רבכ ארק אוהו תקולחמב תויונש ויה םיברע-םידוהי יסחיל עגונב ויתודמע
הרוצב חתפתהל ולכוי םימעה ינש הבש ,לארשי ץראב םידוהילו םיברעל תפתושמ תדלומ
היחי ידוהיה בושייהש רוסא יכ ןעטו תימואל-וד הנידמ לש התמקהל ארק אוה םצעב .תישפוח
.ץראה יבשות םיברעה ןובשח לע
םע ךא ,הינמרגבש טרופקנרפ תטיסרבינואב יללכה תדה עדמל רוספורפל הנמתה 1930 תנשב
תא קב ואיל םע דחי גיהנה אוה .ותרשממ קלוס 1933 תנשב ןוטלשל םיצאנה תיילע
ןיגפהל ידכ תידוהי תינחור הריציבו תידוהיה תוברתה דומילב דקמתהל הל ארקו הינמרג תודהי
ךכו לארשי ץראל ותחפשמ ינבו רבוב ןיטרמ ולע 1938 תנשב .םיצאנה לומ האגה םתדימע תא
תירבעה הטיסרבינואה לגסל ףרטצה רבוב ןיטרמ .הפוריאו הינמרג ידוהי לש םלרוגמ ולצינ
.היפוסוליפ דמלל לחהו םילשוריב
םזי תוימלסומהו תויברעה תוצראהמ םיבר םילוע לש םתעגהו לארשי תנידמ תמקה רחאל
ולעפיש ידכ םילועה ברקמ םירומ ורשכוה ובש "םע ירומל שרדמה תיב" תמקה תא רבוב ןיטרמ
.תויולג גוזימב ןימאהש םושמ תאזו םתדע יאצוי ברקב 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©