(םינוקיתה תעונת) תימרופרה העונתה

םידוהיה לש תובלתשהה תומגמ םע דבב דב ,תיזכרמהו תיברעמה הפוריאב תוינידמה תורומתה
לש העונתל ומרת םה .תידוהיה תוברתהו תדה ייח לע ועיפשה ,הלכשהה תעונת תוטשפתהו םתביבסב
לש ןושארה רושעב רבכ ןוסבוקעי לארשי השע םינושארה תונויסנה תא .תדב םינוקיתו םייוניש
ןילרב ירישע תאז וכישמה .הילאפטסו תוכלמב רקיעב הירוטסיסנוקה דסומ תרגסמב 19 - ה האמה
תנשב גרובמה ריעב ,"לכיהה" ארקנש ירוביצ תסנכ תיב תמקה םע האמה התוא לש ינשה רושעב
תבישו חישמה תאיב תא םיריכזמה הליפתה יקרפ לכ וטמשוהו תינמרגה הפשב וכרענ תוליפתה .1818
.ןויצ

(רפוס השמ 'ר) רפוס םתחה :םינברה ילודג ודמע םשארבש רודה ישאר ודגנתה ולה םישודיחל
.םירחאו אנזופמ רגי אביקע 'ר ,גרובשרפמ

םיליכשמ םינבר לש שדח רוד הינמרגב םק 19 - ה האמל 30 - ה תונשבו הכישמה םינוקיתה תעונת
השיג שפחל הסינ אוה .המרופרה תעונת יבא :ותונכל ןתינש ,(1874 - 1810) רגייג םהרבא םשארבו
םיילסרבינוא םניאש םירבדה לכש ןעט אוה .הבש תוילסרבינואה תא שפיחו תידוהיה תדל תיעדמ
תרותב םניאש םיגהנמהו תווצמה תא לטבל ןתינ ךכ .םלטבל ןתינו םיירוטסיהה םיאנתה ירפ םה
.השמ

םיאשונב יכ ןעטש (1860 - 1806) םייהדלוה לאומש היה םיימרופרה םינברבש םיינוציקה ןיב
תדובע ירדס תא ךכ .(םידעומו תבש ,תושיא יניד יבגל ךכ) הנידמה לפטל הכירצ םיינידמו םייתרבח
.םייתדה תודסומה ידיב ריאשהל שי םיהולא

םיקהל התייה ןתרטמש םיימרופר םינבר תופיסא םייקתהל ולחה 19 - ה האמל 40 - ה תונשב
םש ,תירבה תוצראו הירגנוהל העונתה הטשפתה הינמרגמ .תדב םינוקיתל תירוביצ תיתד תוכמס
.העונתה לש םיינורקעה תודוסיה ושבוג

,םינמרגכ הירבח תא התארש םושמ תבבוסה הרבחב דיחיה ידוהיה לש אלמ בולישל הארק תימרופרה העונתה
תיכ"נתה החטבהה לעו לארשי םע לש תימואלה הלואגה ןויער לע הרתיו ןכלו השמ תד ינב םילגנא וא םיתפרצ
הברקתה העונתהו הסיפתב יוניש לח האושה תובקעב םלוא .תונויצל העונתה הדגנתה וז הביסמ .תויולג ץוביקל
.לארשי תנידמל הירבח תוביוחמ תא השיגדהו לארשי תנידמב הכמת ,תונויצל
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©