לארשי תמכח תעונת

רקיעב תוימשיטנא היוור התייהו (1815) הנוי סרגנוק ירחא השחרתהש היצקארה תפוקתב
הרבחב בלתשהל םיידוהיה םיליכשמה לש םולחה וקלחב זוגנ ,םיינמרג םיליכשמ םיגוח ברקב
.התוברתבו תינמרגה
הדבועב ורוקמש בושחל וטנו ידוהי יטנאה סחיל תורוקמה תא ושפיח םיבר םידוהי םיליכשמ
ואר םה .תימלועה תוברתל התמורתו תודהיה תא השעמל הריכמ הניא תיאפוריאה הרבחהש
.הפוריא ימע ינפב יתוברתה הרשועו תודהיה יכרע תגצהב ךרוצ
דוסיה תא חינה הז דסומ ."םיידוהי עדמלו תוברתל דוגיאה" 1819 תנשב דסונ וז הרטמ ןעמל
ץנוצ דלופואיל ר"דה דמע הדוגאה שארב ."לארשי תמכח" - תודהיה יעדמב ינרדומה רקחמל
.הדוגאה רבח המ ןמז היה הנייה ךירנייה ררושמה םג .(1886 - 1794)
הרבחה לע עיפשהל םילוכי םניא יכ תעדל וחכונ הירבחש רחאל 1824 תנשב הקרפתה הדוגאה
בתכ ץנוצ ,םירקחמב וכישמה םירחא םיברו ץנוצ םלוא .םידוהיל הסחי תא תונשלו תירצונה
י"ע וכרענ םיפסונ םירקחמ .ןנכותו תושרדה תודלותב קסועה רקחמ ,"לארשיב תושרדה" תא
רתויב םימודקה םינמזה ןמ םידוהיה תודלות" תא בתכש (1891 - 1871) ץרג יבצו רגייג םהרבא
ןוטלשה תחת היצילגב יחש (1840 - 1785 ק"נר) למכורק ןמחנ יבר .םיכרכ 13 - ב "ונימי דעו
םע תודלות תנבהל תיפוזוירוטסיה הטיש עיצה םש "ןמזה יכובנ הרומ" תא בתכ ,יגרובסבהה
.לארשי
,םנמא .תודהיה רקחל םידחוימ רקחמ תודסומ םיקהל היה "לארשי תמכח" ישנא לש םמולח
ןה ושמישש םיביטברסנוקה לשו םימרופרה לש שרדמ יתב ומק םמוקמב ךא ומק אל ולא
.רקחמ תודסומכ ןהו ךוניח תודסומכ

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©