טאלב - סקלאפ סעשידוי

לע םסרופש "ץילמה"ל ףסונב ,1889 - 1881 םינשב םיוברדצ רדנסכלא י"ע םסרופש שידייב ןועובש
תועידי איבהש הדבועב ותובישח .תיסורה הירפמיאב שידייב רוא הארש דיחיה ןועובשה הז היה .ודי
תפשב לאשי ינומהל ןויצ תביח לש רסמה תא ריבעה ןכו היסור יבחרב תוידוהיה תוליהקב השענה לע
.שידייה - םמא
:םהב שידיי ינותיע ויה ןילופב רואל ואציש םינותיעה בור 20 - ה האמב
.ינויצ יפוא אשנש ימוי ןותיע (1938 - 1908) טאלב גאט רע'זדול .א
.ינויצ יפוא אוה םג אשנו (1939 - 1908) השרוב םסרופש ,ימויה ןותיע ,טנייה .ב
.יללכ ימוי ןותיע היהו (1939 - 1910) השרוב םסרופ ,טנעמאמ רעד .ג
.יללכ ימוי ןותיע ,טאלב גאט רענילבול .ד
.יללכ ימוי ןותיע ,(1939 - 1910) הנליוב םסרופ ,גאט רענליו .ה
.ךוניח יאשונב ןוחרי ,(1939 - 1921) השרוב םסרופ ,ןבעל דנוא לוש .ו

רחאו ןועובשכ אצי הליחת ,1939 - 1919 םינשה ןיב "סעמע רעד" ןותיעה רואל אצי תוצעומה תירבב
.ןומויכ ךכ

תירבעב ,הנידמה תפשב םיידוהי םינותיע רוא ואר ,תירבה תוצראו תיברעמה הפוריא תונידמב םג
המכש ךכ .הינשה םלועה תמחלמ דע הפוריאב רוא ואר םיידוהי תע יבתכ 2000 - מ רתוי .שידייבו
:םינש 100 ךשמב רואל ואצי םהמ
םינש 100 ,1938 תנשב גגחו הינמרגב רואל אצי . The Allgemeine zeitung des judentums .א
.ודסוויהל
.ודסוויהל םינש 100 ,1941 תנשב גגחש יטירב תע בתכ Jewish chronicle .ב

םינותיע 14 ,םייתד םינותיע 5 ,םינומוקמ 25 ,םייטילופ םיידוהי םינותיע 6 ויה 1934 תנשב הינמרגב
.םיקתוע 350,000 לש הצופתב םינותיע 58 כ"הסבו םייתוברת םינותיע 8 ,תודוגא לש
,םיינויצ ויה םקלחש ,הנידמה תפשו שידיי ,תירבעב םיבר םיידוהי םינותיע רוא ואר ,ןכ ומכ
.הינמורו הירגנוהב

תומצמוצמ תורודהמב םינוש תומוקמב ,םינותנשו םינוחרי ,םינועובש רואל ואצי תירבה תוצראב
ואבש םידוהי לש םוצעה הריגהה לג בקע ,שידייב םינותיעל ןותנ היה תויראלופופה רקיע .תיסחי
:ויה 1940 - 1880 םינשה ןיב רתויב םיעודיה .הפוריא זכרמו חרזממ
אשונ ןותיעה .ונימי דע ליעפו 1897 תנשב ןהכ דא י"ע דסונ ,(Fovword) טסרעווראפ רעד .א
.יטסילאיצוס יפוא
ןייטשסרפס בקעי י"ע דסונ ,(Jewish Morgen Journal) לאנרו'ז ןעגראמ רעשידוי רעד .ב
םע דחאתה 1928 תנשב .ינרדומ רתויה יסכדותרואה ידוהיה םרזה תא גצייו 1901 תנשב
.(Morning Journal) "לנרו'ג גנינרומ" ןותיעה רוא הארו "טאלבגאט"ה

.הינשה םלועה תמחלמ דע ןילופב רקיעבו הפוריאב םג וצפוה הלא םינותיע

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©