עבש ראבל בוטארבולמ

.המחלמה דע וילשה ונייח חרוא תא וביכרהש תונושה תונחתה ןיב דועצל םינמזומ םתא
,תוביסמו תוחמשב ונילא ףרטצהל ,בוטארבול ריעב םוי םויה ייח תודוא בר עדימ ןאכ אוצמל ולכות
איה אלה הלודגה ריעה לש הכישמה ימסק תא תווחל ,אבא תיבב גחהו תבשה תריוואב תוסנתהל
.תעה התואב דרח ידוהי דלי רבעש ינייפואה םידומילה לולסמ תא ריכהלו המיסקמה השראו
מ"הרבב םייחה ,ילש לשוכה היילעה ןויסינ ,הינשה םלועה תמחלמ ימיב ונייח לע רפסא ,ןכמ רחאל
.1948 תנשב הצרא יעיגהו ייאושינ לע ףוסבלו בוטארבולמ החירבה רחאל 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©