...םש לש ולוגליג - ינבלל ןבילמ

לולסמ ,ונלש תיתחפשמה תרוסמה ,ריעב םוי םויה ייח לע דומללו םימיה םתוא לש גארפב ונייח לא ץיצהל םינמזומ םתא
,ןיזרטב ונילע ורבעש םיבוט תוחפ םימיל םג ועדוותת ,ןכ ומכ .החפשמה ינב ברקב הררשש םייחה תחמש לעו ילש םידומילה
.רבד לש ופוסב הצרא יתעגה הב ךרדלו גנירפואקו ץיוושוא 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©