ינאו הרייעה

לש םוימויה ייח לע ,הלודגה ריעה הנליו התמועלו הנטקה תידוהיה הרייעה לע דומלל ולכותו תונושה תונחתה ןיב וגלד
רעונה ינב תופחסיה ,םימיה םתואב עוצקמ ורחב דציכ ,הרייעב רפסה יתבו הרות דומלת ,רדחה ,ריעב ךוניחה תודסומ ,החפשמה
םימיהו הצרא היילעה ךרד לע ודמלת ףוסבלו ,תראופמה תידוהיה תוברתה ,תינויצה היגולואידיאהו תוינויצה רעונה תועונת רחא
.םירשואמו םיבוט םימי ויהש ץראב םינושארה 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©