מסע בזמן היהודי - פעילויות pnimi


.הרובג ישעמו היישות ,תואקתפרה ףוצר המחלמה לעו האושה לע םיהדמו קתרמ רופיס םכינפל
.1953 תנשב לארשיב החפשמכ דחאתהל ורזחו 1936-1939 םינשב הינמרגמ השרוגש הינב תשולש לע זנג תחפשמ לש רופיסה ,וזכרמב
.ןוימד לכ לע הלוע תואיצמה וב רתאב ואצמת ,וז הפוקתב החפשמכ ,דחיב םלוכו דוחל דחא לכ ,ורבע המ


 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©