החפשמה תודלות
.(ןבה) רדק ןושרג םע פ"עב ןויארמ תומלשה תפסותב ,ואדיו תטלקב (דכנה) ,רדק ארויג י"ע רפוס


זנג תחפשמ לש הלמס ,זוואה


םישרוש
הזלאו ץירומ יאושינ
תילכלכה החלצהה
ןוטלשל רלטיה תיילע
ראשיהל הטלחהה
טטשינזיירטב היהשה
דוחיאה
תוליעפ

.םדרטור דיל הררוגתה החפשמה .דנלוהב םה זנג תחפשמ לש הישרוש
הרייעהמ הילמע תא ךודישב ריכה לרק ,תופוכת תועיסנב םיכורכ ויהש החפשמה לש רקבב רחסמה ירשק תוכזב
.הינמרג ןופצב ןקרוב
.1880 ב הילמעל אשינ זנג לרק

.תידוהיה הליהקל ךייש היהש רפסה תיבב ידוסי ידוהי ךוניח לביק אוה .השמ ץירומ יעיברה םנב דלונ ,1885 תנשב
.םילותק ידיב הלהונש היסמניגב וידומיל תא ךישמה ןכמ רחאל
ומכ ינמרגה אבצב תחא הנש תרישו ,ליטסקטה יקסע תא דומלל טרופקנרפל ץירומ חלשנ 1901 תנשב ,16 ליגב
.למס תגרדב םייס אוה .אלמ תורישמ רוטפ גישהל תנמ לע ,םיבר םידוהי
,1905 ב ןקרובל רזחשכ .ודיתע בוציעב המוצע תובישח לעב ,םימיל היה ,הלודגה ריעב ול שכרש ןויסנהש קפס ןיא
.ויחא םע דחי החפשמה לש ליטסקטה יקסעב בלתשה
.םמצע לשמ ליטסקט יקסע וחתפ ץירומו ילאס ,םהרבא םינשה תצורמב
תמחלמ הצרפ ,ןכ ירחא רצק ןמזו וסראתה םה ,םידוקירה תבחר לע הזלא תא ריכה ,ןייוצמ ןדקר היהש ץירומ
.הנושארה םלועה
.םירחא םידוהי יפלא םע דחי ,וז המחלמב וייח תא דפיק - לקנרפ לרק - הזלא לש היחא
המחלמ ךלהמב .הילטיאב םיטימולודה ירהב התריש ותדיחי .תיררהה המחולה תדיחיל ילגר ליחל סייגתהשכ 30 ןב היה ץירומ
.ךרבה דע העטקל וצלאנ רתוי רחואמ .ולגרב תושק עצפנו ,תיתודידי שאמ תועטב הרונ ,ולובאיד הטנומב ,וז
תידוהיה הליהקה םע םיקודה םירשק רצי ךכ ךותבו ,ץיוושב ךורא לופיט לביק אוה
.(ץיוש) DAVOS סויאדב "הינתיא" םשב תפחש ילוחל ידוהי הארבה תיב דסייו


.תוכורא םינש עבש ךרואל תונמאנב ול התכיחש ,הזלאל אשינ - 1919 - ב


התוריעצב הזלא

1945 ,הנחמהמ האיציב ריוצש יפכ ץירומתוביסהמ תחא ויהו ,תובוחרה לע ואבצ םילטבומ ינומה .תסבומ המוא הינמרג התיה ,המחלמה רחאל
.תיצאנה הגלפמה לש התיילעל תוירקיעה
ןפואב הכנוחש ,הזלא .שדח ףד החתפו ,הינמרג ,ןקרובב הזלאו ץירומ - הריעצה החפשמה המקמתה ,םייתניב
החפשמב בלתשהל םיבר םיצמאמ התשע ,לסירבב תיטנגלאה ההובגה הרבחה יכרב לע יסחי ילרביל
.םינב 3 ודלונ הזלאו ץירומל .תחדינו הנטק הרייעב ,תויחאו םיחא 10 התנמש תיסכודותרואה
.1925 ב דלונ ואתו ,1922 ב דלונ דרפנמ ,1920 ב דלונ זנג (ןושרג) לרק


.ואתו דרפנמ ,ןושרג

האשנ תופתושה .הזלא ותשא םע תופתוש םיקהו , ויחא םע תיקסעה תופתושה תא ץירומ קרפ ,1925-ב
תומוק 3 ןיב חוורמ תיב םהל הקפיס ,דואמ החילצה M.&E.GANS הרבחה .םימי םתואב חוורה גהנמל דוגינב ,השיאה םש תא םג
ץירומ .(גהנ ול היה ,העוטקה ולגר בקע) .ןקרוב הרייעב התארנש הנושארה תיטרפה תינוכמה תא וליפאו ןקרובב
.ריעה תצעומ רבחכ הנומ המעטמו ןקרובב תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה שאר בשויל רחבנ
.הזכ דיקפתל רחבנ םעפ יאש ןושארה ידוהיה היה אוה
.רטסנוממ פושיבה לש ותוכמס תחת ,תיאמצע תילותק הרייע התיה ןקרוב
.19-ה האמה תיצחמל דע תומדא תונקל םהילע רסאנ .פושיבל םיסימ ומלישו הנש ףלא ךשמב םש ורג םידוהי
.םיקסעל השק ןמז ויה ,םישולשה תונש תליחתו םירשעה תונש ףוס
.בער ףסל םיבר םיבשות האיבה ,הינמרגב היצלפניאהו לודגה ןותימה
.הפוריא לכב ליטסקטב הרחסו ,הגשגישו החרפ ,(זנג) M.&E.GANS תרבח ,תאז תורמל


ןקרובב החפשמה תיב."הפוס"ה הלחהש ינפל טעמ ,ןתחתה ,ץירומ לש ויחא - ילאס

.ץרמ שדוחב הלחה "הפוסה" 1933
המ קפס היה אל - תיטרקומד -לאיצוסה הגלפמב ליעפ ,ידוהי םיקסע שיאכ - ץירומלו ,ןוטלשל הלע רלטיה
.רבדה תועמשמ
.רבח היה הב ,ריעה תצעומ לע וטלתשה םיצאנה דציכ ישיא ןפואב האר אוה
.ןמז וזבזב אלו ,ריעה לע וטלתשה סא סאה ירבח
יכ רורב ול היהש תורמל .זוכיר תונחמל וחלשנ םישנא ,םידוהיה לע ולטוה םירוסיא ,ורגסנ םיקסע ,ופרשנ םירפס
ופוסב ול ומרג ,החפשמל ותוריסמ לכל לעמו םזיטוירטפה ,תיקסעה ותחלצה ,ולש תוירחאה שוח ,רוחש דיתעה
.ןקרובב ראשיהל ,רבד לש
.הזלא דצמ - םינויצה ויסיג ינשמ עפשוה ץירומ
.הנושארה םעפב לארשי ץראב רקיב אוה ,1935 - ב
.הינמרגל ץוחמ ןקרוב ידוהי תא תונפל םיצמאמב ץירומ לחה 1936-ב
.ןמזב םתוא ץליחש לע הדות ול םיבייח ןקרוב ידוהימ םיבר ןכאו ,דנלוה תכלמל הז אשונב הנפ אוה
.לארשי הווקמ יאלקחה רפסה תיבב דומלל ידכ ץראל 16-ה ןב (ןושרג) לרק תא וחלש ץירומו הזלא ,1936-ב
.חלודבה ליל שחרתה ,1938 רבמבונל העשתב
תיראש תא ץפינ חלודבה ליל ךא ,ףרשנ אל םנמא ןקרובב תסנכה תיב .תסנכה יתב תיברמ תא ופרש םיצאנה
.וילגרל תחתמ תרעוב המדאהש ןיבה ץירומ .הינמרגב םייחה רבדב ץירומל ויהש תוילשאה
דומלל הילגנא רטס'צנמל חלשנ ,ןמז ותואב 16 ןב היהש ,דרפנמ ינשה ןבה
.BOUNDS COURT הילגנא םורדב תידוהי הימינפל ,ןקרובב הווצמ רבה רחאל חלשנ ואת ישילשה ןבהו
(םדרטסמאמ קוחר אל םיה ץוח לע הרייע) דרופדנזב רוגל ורבע הזלאו ץירומ 1939 -ב
- דנלוהמ םולשב תאצלו ץראה ןמ םרקבל חילצה ,םנב ןושרגו
.םש יתפרצה לוסנוקה לש ותוברעתהב
.דנלוהל םיצאנה וסנכנ ,1940 ב
ץירומ בתכ ךכו ,תירבה תוצראל תוזיו ולבק רשא ,תוחאה ,HEDE -ו ואילמ החפשמה הדרפנ ,ןכמ רחאל רצק ןמז
."רוחאמ ונראשנ" - ונמויב
.הזלא לש הנקזה המא םע ראשיהל וא ,הילגנאל טלמיהלו גיד תריס תחקל םא טבלתה ץירומ
,חוטב םוקמב םיאצמנ םהינבש םעדויב ,םהייח לע קבאיהלו םש ראשיהל וטילחה הזלאו ץירומ ,1940 יאמב
.ודחאתיו ובושי המחלמה םותבשו
.דנלוה ןופצב ,דנלזירפ רוזיאב הווחב רותסמ םוקמ אצמו ,תרתחמל דרי ץירומ
.ביבא לתב התוחאל ,ליזרב ךרד עיגה הזלא לש הבתכמ
.םיחופת ףיטקב ברע דע רקובמ דבוע ץירומ ,םירתתסמ ונא הב הווחב :הנמויב הזלא תבתוכ ,1943 ב
,םידנלוה םידוהיל דעוימה זוכיר הנחמל - קרוברטסוול הזלאו ץירומ תא ריבעהו ,הווחל ופטסגה עיגה ,הנשלה בקע ,1944 ב
הירחא תירוביצה ותוליעפו הנושארה םלועה תמחלמב ורבע לשב ךא ,ואבחתהש הז לע שנועכ ןזלב ןגרב הנחמל וחלשנ םשמ
(תגרבומה הזטורפהמ ולש הנגהה בתכמ תא ףלש  ץירומ)
.היקבולסוכ'צב טטשנייזרט זוכירה הנחמל םתוא וריבעהו ,"םניד תא וקיתמה"

.םידוהיב םיצאנה םילפטמ הפי המכ - םלועל המגדה הנחמכ שמיש הז הנחמ
ונדעצ ,1944 ראוני םויה" - ץירומ בתכ ונמויב .
הנוש התיה ןבומכ תמאה
םילבומ - םירחבנה - ונחנאש ,ןימאהל ונלוכי אל .ריווא היה אל !!ןורקב שיא 95 ונייה .הבורק תבכרה תנחתל ןזלב ןגרב הנחממ לגרב
ורתונש ךרעה יצפח לכ תאו ונידגב תא םהל תתל ונתוא וחירכה סא סאה ילייח .וטגל ונעגה......םיאנת ולאכב
קיפסמ הנשי הניא איה .עורג ינפוג בצמב הזלא , ןכ ירחא שדוח.......ונלש ףסכה תנותח תא ונגגח ,1944 ינויב.....ונל
."שתומ הפוגו
.יכב ידיל םתוא האיבהש ,ב"הראב ילאס ויחאמ היולג הלבקתה ,1945 ב
.םימי 4 -ל םחל םרג 600 לע םימייקתמ אוהו הזלאש ול רפיס ץירומ
.ץיוושואל ורבעוה ,טטשנייזרט זוכירה הנחמ תא ודרשש םישנאה בור
.יטירבה אבצה תרגסמב ומחלנ ,דרפנמ ויחאו ןושרג ,ינשה רבעהמ
.רדקל זנגמ ומש תא הניש אוה .םיקלטיאהו םינמרגה דגנ םיטירבה םע םחלנ ןושרג 1941-מ
.יבשב לופיש הרקמל ,זוכירה תונחמב ויראש םע יוהיז עונמל ידכ תאז השע אוה
.הביס התואמ ומש תא הניש דרפנמ
.דנלוהל דרפנמ עיגה ,השילפה םוי רחאל
.זוכירה הנחממ וירוה תא ררחשל הרטמב ,היקבולסוכ'צל דנלוהמ פי'גב דרפנמ עיגה ,1945 יאמב
וצעננ תופייע םייניע .תושגרתהמ תומיש בשחש רפסמ אוה .וטגל ךרדה תא ול וארה םיבשות דציכ ראתמ דרפנמ
וראשנ תוצימאה ויניע לבא .ויבא תא ההיז ישוקב אוה .ותוא התוויל הרענ .וירוה תבותכ תא שקיב אוה .וב
.רכזשכ

.בוש הדחוא החפשמה ,דנלוהל ורזח הזלאו ץירומ
,דנלוהב ץירומו הזלא תא רקבל ועיגה (ןושרג לש ותשאו ונב) לעיו ארויג ,הדובעל ץירומ םיקסעה שיא רזח ,1947 - ב
.החפשמה ידיל רזחוה שוכרהמ קלח
.ואת ריעצה םנב תנותחל ב"הראל ועסנ הזלאו ץירומ ,1952
(65 ליגב ץירומ) .לארשיל היילע ,1953
.החפשמה רובע סוניכ זכרמל ךפה ,ןג תמרב גורפ 'חרב תיבה
,החפשמה דוחיאל םמצע תא ושידקה הזלאו ץירומ
.ןג תמרב ץירומ אבס לש תסנכה תיבב ולש הווצמה רב תא גגוח ארויג , 1960 ב
.קחצי תיבב רבקנו ,95 ליגב תמ ץירומ - 1980ןקרובב ידוהיה תורבקה תיבב ואתו דרפנמ - 1988

האושב ופסנש ןקרוב ידוהי רכזל הטרדנאה


 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©