[תנווקמ תוליעפ] [ךתח יאשונ] [ארקמה ירע] [ארקמה ירופס]