- הטאלב לת תריפח
הנרמע לא תפוקת


תיביטקארטניא הפמ
םירוזיאב הציחל
הליבומ הפמב םינוש
לש תולודג תונומתל
םיאצממ