םכש - ארקמה ירעםהרבא 

בי קרפ תישארב רפס
:ןענכ הצרא ואביו ןענכ הצרא תכלל ואציו...
(ה)
:ץראב זא ינענכהו הרומ ןולא דע םכש םוקמ דע ץראב םרבא רבעיו
(ו)
'הל חבזמ םש ןביו תאזה ץראה תא ןתא ךערזל רמאיו םרבא לא 'ה אריו
:וילא הארנה
(ז)


בקעי 

גל קרפ תישארב רפס
:הטישק האמב םכש יבא רומח ינב דימ ולהא םש הטנ רשא הדשה תקלח תא ןקיו
(טי)
:לארשי יהלא לא ול ארקיו חבזמ םש בציו
(כ)


דל קרפ תישארב רפס 
:ץראה תונבב תוארל בקעיל הדלי רשא האל תב הניד אצתו
(א)
:הנעיו התא בכשיו התא חקיו ץראה אישנ יוחה רומח ןב םכש התא אריו
(ב)
:רענה בל לע רבדיו רענה תא בהאיו בקעי תב הנידב ושפנ קבדתו
(ג)
:השאל תאזה הדליה תא יל חק רמאל ויבא רומח לא םכש רמאיו
(ד)
דע בקעי שרחהו הדשב והנקמ תא ויה וינבו ותב הניד תא אמט יכ עמש בקעיו
:םאב
(ה)
:ותא רבדל בקעי לא םכש יבא רומח אציו
(ו)
הלבנ יכ דאמ םהל רחיו םישנאה ובצעתיו םעמשכ הדשה ןמ ואב בקעי ינבו
:השעי אל ןכו בקעי תב תא בכשל לארשיב השע
(ז)
:השאל ול התא אנ ונת םכתבב ושפנ הקשח ינב םכש רמאל םתא רומח רבדיו
(ח)
:םכל וחקת וניתנב תאו ונל ונתת םכיתנב ונתא ונתחתהו
(ט)
:הב וזחאהו הורחסו ובש םכינפל היהת ץראהו ובשת ונתאו
(י)
:ןתא ילא ורמאת רשאו םכיניעב ןח אצמא היחא לאו היבא לא םכש רמאיו
(אי)
:השאל רענה תא יל ונתו ילא ורמאת רשאכ הנתאו ןתמו רהמ דאמ ילע וברה
(בי)
הניד תא אמט רשא ורבדיו המרמב ויבא רומח תאו םכש תא בקעי ינב ונעיו
:םתחא
(גי)
הלרע ול רשא שיאל ונתחא תא תתל הזה רבדה תושעל לכונ אל םהילא ורמאיו
:ונל אוה הפרח יכ
(די)
:רכז לכ םכל למהל ונמכ ויהת םא םכל תואנ תאזב ךא
(וט)
:דחא םעל ונייהו םכתא ונבשיו ונל חקנ םכיתנב תאו םכל וניתנב תא ונתנו
(זט)
:ונכלהו ונתב תא ונחקלו לומהל ונילא ועמשת אל םאו
(זי)
:רומח ןב םכש יניעבו רומח יניעב םהירבד ובטייו
(חי)
:ויבא תיב לכמ דבכנ אוהו בקעי תבב ץפח יכ רבדה תושעל רענה רחא אלו
(טי)
:רמאל םריע ישנא לא ורבדיו םריע רעש לא ונב םכשו רומח אביו
(כ)
תבחר הנה ץראהו התא ורחסיו ץראב ובשיו ונתא םה םימלש הלאה םישנאה
:םהל ןתנ וניתנב תאו םישנל ונל חקנ םתנב תא םהינפל םידי
(אכ)
רכז לכ ונל לומהב דחא םעל תויהל ונתא תבשל םישנאה ונל ותאי תאזב ךא
:םילמנ םה רשאכ
(בכ)
:ונתא ובשיו םהל התואנ ךא םה ונל אולה םתמהב לכו םנינקו םהנקמ
(גכ)
רעש יאצי לכ רכז לכ ולמיו וריע רעש יאצי לכ ונב םכש לאו רומח לא ועמשיו
:וריע
(דכ)
הניד יחא יולו ןועמש בקעי ינב ינש וחקיו םיבאכ םתויהב ישילשה םויב יהיו
:רכז לכ וגרהיו חטב ריעה לע ואביו וברח שיא
(הכ)
:ואציו םכש תיבמ הניד תא וחקיו ברח יפל וגרה ונב םכש תאו רומח תאו
(וכ)
:םתוחא ואמט רשא ריעה וזביו םיללחה לע ואב בקעי ינב
(זכ)
:וחקל הדשב רשא תאו ריעב רשא תאו םהירמח תאו םרקב תאו םנאצ תא
(חכ)
:תיבב רשא לכ תאו וזביו ובש םהישנ תאו םפט לכ תאו םליח לכ תאו
(טכ)
ינענכב ץראה בשיב ינשיאבהל יתא םתרכע יול לאו ןועמש לא בקעי רמאיו
:יתיבו ינא יתדמשנו ינוכהו ילע ופסאנו רפסמ יתמ ינאו יזרפבו
(ל)
:ונתוחא תא השעי הנוזכה ורמאיו
(אל)הל קרפ תישארב רפס
הארנה לאל חבזמ םש-השעו םש-בשו לא-תיב הלע םוק בקעי-לא םיהלא רמאיו
:ךיחא ושע ינפמ ךחרבב ךילא
(א)
םככתב רשא רכנה יהלא=תא ורסה ומע רשא-לכ לאו ותיב- לא בקעי רמאיו
:םכיתלמש ופלחהו ורהטהו
(ב)
ידמע היהו יתרצ םויב יתא הנעה לאל חבזמ םש-השעאו לא-תיב הלענו המוקנו
:יתכלה רשא ךרדב
(ג)
ןמטיו םהינזאב רשא םימזנה תאו םדיב רשא רכנה יהלא לכ תא בקעי לא ונתיו
:םכש םע רשא הלאה תחת בקעי םתא
(ד)
:בקעי ינב ירחא ופדר אלו םהיתוביבס רשא םירעה לע םיהלא תתח יהיו ועסיו
(ה)
:ומע-רשא םעה-לכו אוה לא-תיב אוה ןענכ ץראב רשא הזול בקעי אביו
(ו)

זל קרפ תישארב רפס 
והחלשיו רבד ינבשהו ןאצה םולש תאו ךיחא םולש תא האר אנ ךל ול רמאיו
:המכש אביו ןורבח קמעמ
(די)
:שקבת המ רמאל שיאה והלאשיו הדשב העת הנהו שיא והאצמיו
(וט)

חמ קרפ תישארב רפס
ץרא לא םכתא בישהו םכמע םיהלא היהו תמ יכנא הנה ףסוי לא לארשי רמאיו
:םכיתבא
(אכ)
:יתשקבו יברחב ירמאה דימ יתחקל רשא ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו
(בכ)

םייגולואיכרא םיאצמימ
היפרגוילביב