םכש - ארקמה ירע


הנרמע לא תפוקתב םכש

הנרמע לא יבתכמ

תונידמה יכלמ ןיבל םירצמ יטילש ןיב תיתכלממה תובתכתהה ןמ קלח םניה הלא םיבתכמ
לא וחלשנ םיבתכמה בור .ס"הנפל 14 -ה האמה לש הנושארה תיצחמב ,רוזיאב תורחאה
הזה ןויכראה ןמ רכינ קלח ;ןומאחנאתותו (ןתאנחא) 'ד פטוחנמא ,'ג פטוחנמא םינוערפה
,הירוסו ןענכ ץרא לש תוישארה הנידמה-ירע ילשומ י"ע ךלמה רצחל וחלשנש םיבתכממ בכרומ
.םירצמ י"ע הפוקת התואב הטלשנש

.1887 -ב םירצמב הנרמע לא לת תוברוחב םיירפכ י"ע הרקמב ולגתנ םינושארה םיבתכמה
הריב ןותאנחא דסיי הז רתאב יכ וליג ןכמ רחאל םוקמב וכרענש תוגולואיכרא תוריפח
לש ותנומאב רקיעב הכורכ התיה וז הכפהמ .ולש תיטילופהו תיתדה הכפהמה ןמ קלחכ ,השדח
הריבב היה םזכרמש ,ןומא ,ישארה ירצמה לאה ינהכ דגנ וקבאמו (ןתא) דחא לאב ןתאנחא
ותריב לא ריבעה ףא ןתאנחא יכ ררבתמ .(םירצמ םורדב ,רוסקול םויה) ןומא-אונ ,הנשיה
יכ םג ררבתמ .ויבא לשו ולש יתוכלמה ןויכראה ןמ קלח תוחפל ,ןתאתחא הארקנש ,השדחה
האצותכ .ןענכב התטילש תא השילחהו םירצמב הבר תוחיתמל המרג הגירחה תיתדה ותוליעפ
ירע ילשומ ובש יאבצו ינידמ בצמל הרורב תודע הנרמע לא יבתכמב םיאצומ ונא ,ךכמ
םה הכלהלש תורמל ,ירצמה סרטניאל דוגינב םג םיתעלו ,ידמל יאמצע ןפואב ודקפית הנידמה
,םיבתכמה פ"ע ,ןענכ ילשומ ןיב רתויב תררוסה תומדה .ירצמה ןוטלשל םיפופכ ןיידע ויה
.היאבל ,"םכש ץרא" לשומ התיה

ותוליעפו היאבל ימי

וא ותוא םיריכזמ םיבתכמ השש דוע ;ומצע היאבל י"ע וחלשנ השולש ,הנרמע לא יבתכמ ןיב
תויעב 3 -ב לקתנ םכש לשומ רותב היאבל לש ונוטלש ךלהמ תא רזחשל ןויסנה .וינב תא
:תוירקיע
תוליעפל רשקב ונתועידיב םייוקיל םימייק ,תפטוש תובתכתהמ קלחב קר רבודמש ןוויכ (א
.היאבל
.תואדוב עודי וניא םיראותמה םיעוריאה רדס םג ןכלו ,בתכמ לכ ךיראתל ןויצ ןיא (ב
.וללה םיחווידב תובר תוריתס שי ןכל ;ולש םיסרטניאה פ"ע שחרתמה תא גיצמ לשומ לכ (ג
:םיבתכמה פ"ע ,תואבה תודוקנה תא רזחשל רשפא ,ןכ יפ לע ףא

 
ודיגמ דעו םורדב רזג תוביבסמ - ידמל בחרנ רוזאב אלא םכשב קר אל טלש היאבל
.ןופצב לאערזי קמעו
.1
. EA 253 ,EA 250 :םיבתכמב אוצמל ןתינ ךכל דועית
ברח יריכש ושמישש םיילוש ישנא לש תורובח ,וריב'חב ועייתסה וינב ןהו היאבל ןה
.שרוד לכ לצא
.2
EA 289 ,EA 287 ,EA 254 :םיבתכמב אוצמל ןתינ ךכל דועית
,דחא ןמז קרפב תוחפל ךא ;רזג טילש ,וליאכלמ היה היאבל לש ירקיעה ותירב ןב
וב רוזחל וליאכלמ תא ץלאל ידכ רזג לא היאבל סנכינו ,םהיניב תירבה הרפוה
.תירבה תרפהמ
.3
EA 254 :םיבתכמב אוצמל ןתינ ךכל דועית
רתיה םכש טילש יביואל ונתנו היאבל תא ןסרל וסינ ןענכ ץראב םיירצמה םיגיצנה
.וירעמ םייתש שובכל
.4
EA 254 :םיבתכמב אוצמל ןתינ ךכל דועית
היאבל דכלנ ,לאערזי קמעב ותטילש םוחת תא ביחרהל הדעונש תיאבצ תוליעפ ךלהמב
היאבל תא רוסמי הזש ידכ וכע טילש ידיל ותוא ריבעהש ,ודיגמ טילש י"ע
.ותוא ררחשל וכע טילש תא דחיש היאבל ךא .םיירצמל
.5
EA 245 ,EA 244 :םיבתכמב אוצמל ןתינ ךכל דועית
.תמוהו (?ןינ'ג)הניג ישנא י"ע היאבל ספתנ ,ורורחש רחאל םכש לא וכרדב
.6
EA 280 ,EA 250 :םיבתכמב אוצמל ןתינ ךכל דועית
רזג טילש וליאכלמב ועייתסה ףאו ,תוינידמה ויתומגמ תא ךישמהל וסינ היאבל ינב
.םהיבא י"ע ומקוהש תירבה יסחי לע רומשל היאבל ינב וחילצה אל ךא ,וריב'חבו
.יחרזמה ןדריה רבעב לחפ ריעה לא םכשמ וקחדנ םה ,רבד לש ופוסב
EA 250 ,EA 287 :םיבתכמב אוצמל ןתינ ךכל דועית
.7
םייגולואיכרא םיאצמימ
היפרגוילביב