םכש - ארקמה ירעבי קרפ א םיכלמ רפס

:ותא ךילמהל לארשי לכ אב םכש יכ םכש םעבחר ךליו
(א)
בשיו המלש ךלמה ינפמ חרב רשא םירצמב ונדוע אוהו טבנ ןב םעברי עמשכ יהיו
:םירצמב םעברי
(ב)
:רמאל םעבחר לא ורבדיו לארשי להק לכו םעברי ואביו ול וארקיו וחלשיו
(אביו)
(ג)
רשא דבכה ולעמו השקה ךיבא תדבעמ לקה התע התאו ונלע תא השקה ךיבא
:ךדבענו ונילע ןתנ
(ד)
:םעה וכליו ילא ובושו םימי השלש דע וכל םהילא רמאיו
(ה)
יח ותיהב ויבא המלש ינפ תא םידמע ויה רשא םינקזה תא םעבחר ךלמה ץעויו
:רבד הזה םעה תא בישהל םיצעונ םתא ךיא רמאל
(ו)
תרבדו םתינעו םתדבעו הזה םעל דבע היהת םויה םא רמאל וילא רבדיו
(ורבדיו) :םימיה לכ םידבע ךל ויהו םיבוט םירבד םהילא
(ז)
רשא ותא ולדג רשא םידליה תא ץעויו והצעי רשא םינקזה תצע תא בזעיו
:וינפל םידמעה
(ח)
רמאל ילא ורבד רשא הזה םעה תא רבד בישנו םיצעונ םתא המ םהילא רמאיו
:ונילע ךיבא ןתנ רשא לעה ןמ לקה
(ט)
ורבד רשא הזה םעל רמאת הכ רמאל ותא ולדג רשא םידליה וילא ורבדיו
הבע ינטק םהילא רבדת הכ ונילעמ לקה התאו ונלע תא דיבכה ךיבא רמאל ךילא
:יבא ינתממ
(י)
םכתא רסי יבא םכלע לע ףיסא ינאו דבכ לע םכילע סימעה יבא התעו
:םיברקעב םכתא רסיא ינאו םיטושב
(אי)
ובוש רמאל ךלמה רבד רשאכ ישילשה םויב םעבחר לא םעה לכו םעברי וביו
(אוביו) :ישילשה םויב ילא
(בי)
:והצעי רשא םינקזה תצע תא בזעיו השק םעה תא ךלמה ןעיו
(גי)
םכלע לע ףיסא ינאו םכלע תא דיבכה יבא רמאל םידליה תצעכ םהילא רבדיו
:םיברקעב םכתא רסיא ינאו םיטושב םכתא רסי יבא
(די)
רשא ורבד תא םיקה ןעמל הוהי םעמ הבס התיה יכ םעה לא ךלמה עמש אלו
:טבנ ןב םעברי לא ינלישה היחא דיב הוהי רבד
(וט)
המ רמאל רבד ךלמה תא םעה ובשיו םהלא ךלמה עמש אל יכ לארשי לכ אריו
ךליו דוד ךתיב האר התע לארשי ךילהאל ישי ןבב הלחנ אלו דודב קלח ונל
:וילהאל לארשי
(זט)
:םעבחר םהילע ךלמיו הדוהי ירעב םיבשיה לארשי ינבו
(זי)
ןבא וב לארשי לכ ומגריו סמה לע רשא םרדא תא םעבחר ךלמה חלשיו
:םלשורי סונל הבכרמב תולעל ץמאתה םעבחר ךלמהו תמיו
(חי)
:הזה םויה דע דוד תיבב לארשי ועשפיו
(טי)
םייגולואיכרא םיאצמימ
היפרגוילביב