םכש - ארקמה ירעהטאלב לת - םכש תוריפחםיביכרמה לכ םנשי ,הטאלב לת ,םכש לש קיתעה רתאל
תקפוסמה תיעבט הנגה ,םימ רוקמ :תובשייתהל םייוצרה
,לביע רה לש ימורדה עלצל הדומצה הנטק העבג י"ע
הרובחת יכרדו םוקמ תברקב םיבחרנ םייאלקח םיחטש
:תויעבט םיכרד תמוצ לע המקומ םכש , השעמל .תובורק
םרכלוט רוזאו ףוחה רושיממ הליבומה הבושח בחור ךרד
,לארשי ץרא לש תישארה תימינפה ךרואה ךרדו ;תינרדומה
םיטפוש) ארקמב שרופמב תרכזומהו ,רהה תליסמ הנוכמה
.(19 א"כ

3000 - 4000) תיתילוקלכה הפוקתב םיעיפומ רתאב תובשייתהל םינושארה םינמיסה
עבונה ןייעמה ביבס םילהאמ םוקמב ויה אלא ,םינבמ ונבנ אל דוע וז הפוקתב .(ס"הנפל
.ריעה התנבנ הילעש העבגה ילגרל

.ךרעב ס"הנפל 1900 ,II הנוכיתה (תינענכה) הזנורבה תפוקתב הלחה םוקמב שממ לש היינב
ריעה הערתשה הליחתב .הבר הינב תוליעפ ריעב התיה ,ס"הנפל 1550 -ל דעו וז הדוקנמ
.הפוקתה ךרואל םיבלש רפסמב ברעמ יפלכ הבחרוה ךא ,דבלב העבגה לש יחרזמה הדיצ לע
ןמ לודג קלח וב וכרענ ,ןכ לע ;םכש לש יתדהו ינוטלשה זכרמל היה ברעמב הז שדח רוזא
.ריעה לע הנגה הבחר המוח ,ןושארה בלשב .תוריפחה

םירצמבו ןענכ ץראב וטלש ןהבש ,ס"הנפל ז"יהו ח"יה תואמב
התוא הבלוש ,םיסוסקיהה םיארקנה םיימש םימחול יטבש
םירוציב תטיש .ריפחו הללוס וללכש םישדח םירוציבב המוחה
ינשב .לארשי ץראב םיבר םירתאב הפוקת התואב תרכינ וז
ישדקמ רפסממ ינוריעה ינחלופה זכרמה בכרוה ,וללה םיבלשה
. רצח


הברעמ דוע ריעה הטשפתה םיסוסקיהה ןוטליש תפוקת ךשמהב
םש לע ,תיפולקיק הנוכמה ,תיקנע םירוציב תכרעמ התנבנו
לש שדח גוס םג םקוה .תינוויה היגולותימה ןמ תויומד
שדקמה" הנוכמ הז הנבמ .רתויב םימישרמ םידמימ לעב ,שדקמ
םיהזמה םהמ שי .םירפוחה יפב "רצבמה שדקמה" וא "לדגמה
הפוקתה ןמ .ארקמב רכזומה תירב לעב/לא תיב םע ותוא
תורמל .םיעובק םייריקעה ריעה יווק וראשנ ךליאו תאזה
התינכות ,ס"הנפל ז"טה האמה ךלהמב םיימעפ הברחנ ריעהש
.המוקיש רחאל התנתשה אל תיללכה


ריעה לש רישי ךשמה התיה תרחואמה הזנורבה תפוקת לש ריעה
םיוקה םתואב ומקומ ריעה ירוציב .הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ
ןוגכ ,םימייוסמ םייוניש ךות ,תמדוקה הפוקתב רבכ ועבקנש
ונוויכש ,לדגמה שדקמה .יחרזמה רעשב הרימש לדגמ תפסוה
.ריעב רתויב םישרמה ןיינבה ןיידע היה ,טעמ ונוש ותינכותו
םוחתב הבצוהש הלודגה הבצמה היה הנרמע לא תפוקתב טלוב שודיח
תישארה תוהלאה תא ,הארנה לככ ,הגצי וז הבצמ .שדקמה
תודע הנשי ,לתה ירפוחמ דחא תעדל .םילאה יבא ,לא ,תינענכה
.הנרמע לא תפוקת רחאל ,ךרעל ס"הנפל 1350 -ב ריעה ןברוחל
לש םירעוסה וימי םע יהשלכ ךרדב רושק הז ןברוחש רעשל ןתינ
ןכתי ,הנרמע לא יבתכממ עודיה ריעה לשומ ,היאבל
.רוזאב יזכרמ ינידמו יאבצ םרוגכ םכש תא לסחל ךכב ושקב ויביואש


המצמוצ הארנה לככ ךא ,תרחואמה הזנורבה תפוקת ףוסב הז ןברוחמ םכש הששואתה םנמא
ריעה לש הירוטסיהב הזה בלשל רשקב תולאש רפסמ .הדרי הב םייחה תמרו ,ריעה תייסולכוא
הפוקתב לדגמה שדקמה לרוגל רשקב תועד יקוליח םימייק רתיה ןיב ;הכ דע ורתפנ אל
ד"יה האמה ףוסמ םכשב ןברוחל ןמיס ןיאש איה רתויב תניינעמהו תטלובה העפותה .הנודנה
תרחואמה תינענכה הפוקתה ןמ תיבושיי תויכשמה הנשי ,רמולכ ;ב"יה האמה ףוסל דעו ס"הנפל
רמוחה םע בטיה םיבשייתמ הלא םיאצממ .(I לזרב תפוקת) המודקה תילארשיה הפוקתה לא
תעדל .םיטפושה תפוקת ךלהמב וא עשוהי ימיב םכש שוביכ ןייצמ וניא רומאכש ,יארקמה
.ןועדג ןב ךלמיבאל ב"יה האמה ףוסב ריעה ןברוח תא סחייל שי ,םירקוחה בור

תפוקתב הארנכ ,םכשב תוששואתה בוש הלחה ,הנש האממ הלעמל לש יבושיי רעפ רחאל
רחאל ,טבנ ןב םעברי ימיב ריעה ירוציב םוקישל תמייוסמ תודע םג שי .תדחואמה הכלממה
.ס"הנפל 926 -ב קשיש הערפ עסמב הארנכ םעפה ,ריעה הברחנ בוש ךא .הכלממה גוליפ
.(II לזרב) תוגלופמה תוכלממה תפוקתב התלודגמ הדרי טלחהב ךא ,ריעה המקוש בוש


הנבמ הנוכמ וז הפוקתמ ירקיעה אצממה
;ארקמה תפוקת לש יסופיט תיב , 1727
,הסנרפתה הז הנבמב הררוגתהש החפשמה
תריציל ןבא תפירשמ ,םיאצממה יפ לע
תגו לודג םסא םג וז הבכשב ולגתנ .דיס
.דב תיב וא


האצמנ ךכל תודע ;ס"הנפל 724 תנשב רושא אבצ ידי לע תיפוס הברחנ תיארקמה םכש
.םיצופנ הפירש ינמיסבםייגולואיכרא םיאצמימ
היפרגוילביב