תוברתב םיבושחו םיעודיה םיסותימה ןמ דחאל היה (16 - 1 ,'ד תישארב) לבהו ןיק רופיס
עורה תעפות םע הנושארל ארוקה תא השיגפמ ,חא חצר ,ןושארה חצרה תשרפ .תיברעמה
עבטל רשקב תויהת ררועמ רופיסה ,ןכ לע .תישונאה הרבחה תודלות תישארב תאזו ,ישונאה
והת רופיסה יארוק ךא .ערה רצי ,ל"זח ימימ הנוכמש המו היתוביסו תומילאה תוהמל ,םדאה
לע לבה תא ותפדעה תוביסל רקיעבו - ותוירחאו השענב םיהלאה דיקפתל רשאב םג םיהותו
.ןיק

םיידוהיה םישרדמבו תונשרפב תרכינ ,עשרה סופיט-בא תא ןיקב תוארל תיללכה היטנה
:תירצונה תונמואבו תיסאלקה תירצונה תורפיסב הקזח תינפת הלח וז היטנב .םייתרוסמה
.בולצה ושיל םידקת רמולכ ,הנועמה שודקה סופיט-באכ לבהו ידוהיה סופיט-באכ ספתנ ןיק

וא דרומכ ,הקדצה אלל החדנש ימכ ,אקווד ןיק לש ותומדל היתפמיס תנמתסמ השדחה תעב ךא
.םה רשאב םיאכודמה גיצנכ

ובש ,עוטקה ונונגס איה לבהו ןיק רופיסל תנווגמה תוסחייתהל תוירקיעה תוביסה ןמ תחא
תולד םעו דחא דצמ תושק חסונ תויעב םע דדומתהל ץלאנ ןשרפ לכ .הלגנה לע רתסנה בר
רופיסה תנבהב םיטלוב הכ םייוניש תורשפאמ םגש ןה הלא תועפות םלוא .ינש דצמ םיטרפ
.תורודה ךשמב

.םישרדמו תונשרפ ,םימוגרת - םייסאלקה םיידוהיה תורוקמה ןמ לודג קלח ונאבה ,הז רגאמב
תוריצי ןכו יארקמה רופיסל םיסחייתמה םיימאלסיאו םיירצונ םיבותכ םג הפ םיאצמנ
.ירוקמה רופיסה לע ,תרחא וא וז הרוצב ,תוססובמה תויתונמואו תויתורפיס

:הז רישע רמוחל תשגל תוירקיע םיכרד יתש ןנשי
,תויונשרפ :ותומלשב תורוקמה ןמ דחא לכ רזחאל ןתינ ,אלמה רופיסה רודמב
.דועו תוריצי ,םישרדמ
.1
תוביטחה פ"ע םיקלוחמ תורוקמה םתוא תא אוצמל ןתינ םיבלשב רופיסה רודמב
חצרה השעמ ,תוחנמה תאבה ,םהיתועוצקמו לבהו ןיק תדיל :רופיסה לש תויתמארדה
.'וכו
.2

אלמה רופיסה

הריקס

םיבלשב רופיסה


[ךתח אשונ] [ארקמה תורצוא] [ארקמה ירע]