דוסיה קבאמ - לבהו ןיק

ןה ,רתויב בושח םוקמ (15 - 1 ,'ד תישארב) לבהו ןיק תשרפ תספות ,ארקמה ירופיס ןיב
תורפסה לע התעפשה תניחבמ ןהו תידוהיה תישרדמהו תינשרפה תרוסמב הב לופיטה תניחבמ
יתוברת סכנל ךפה ,חא חצר ,תושונאה תודלותב ןושארה חצרה השעמ .תיללכה תונמואהו
ךרוצב רקיעבו תושק ןושלו חסונ תויעבב ןייפאתמ הז רופיס ךא .תושונאה בורל רכומה
רוביצו רוד לכל קפסמ הז ךרוצ .ירסומהו יתמרדה ,ינויערה רושימב וב רסחה תא אלמל
.ויתויומדו רופיסל ותקיז ךרד תימצע הרהבהל תונמדזה םיארוק

חקל ,הרואכל .ובש לכשהה רסומ תא רקיעב תשפחמ לבהו ןיק רופיס לש תיתרוסמה האירקה
עשרה לומ קידצה תא דימעמ רופיסה ,הרואכל .חצרת אל - רורבו טושפ וניה השעמה
ןניא הלא תונקסמ יכ הארי רופיסה יטרפב קימעמ ןויע ךא .עשופה תומילא חכונל קעדזמו
הכוז אלא ,םימעה תוקוחו ארקמה יקוחב לבוקמה יפ לע שנענ ונניא חצורה ירה - תוצממ
.הריתי תיהולא תונמחרל
?חצרל וז הבוגת ןיבהל רשפא דציכ
?קידצ לומ עשר ןאכ דמוע ןכא םאה

תינויע המגמ .ךכ לכ עודיה רופיסה יטרפב שדוחמ ןויעל ארוקה תא תוליבומ ולא תולאש
םיאצמנ וז המגמב םיירקיעה םידקומה .וחסונ רוריבו רופיסה ןושלב קוסיעב תנייפאתמ תחא
:השקומה 7 קוספב
תאש ביטית םא אולה
ץבר תאטח חתפל ביטית אל םאו
ותקושת ךילאו
.וב לשמת התאו
תופשל הינפ םג ללכש יביסנטניא לופיטל הז קוספ הכז תיארקמה תונשרפה תישארמ
.תוגילפמ "ןוקית" תועצה םגו ויתותדו םודקה חרזמה
:8 קוספבש יתייעבה בותכה חסונ תא םג ןחוב הז גוסמ ןויע
,הדשב םתויהב יהיו ויחא לבה לא ןיק רמאיו
קוקז םא הלאשב םינשרפה םיקולח ןאכ םג ;םיילרוגה ןיק ירבד וב םירסח הרואכל יכ
.המלשהו ןוקיתל בותכה

,לשמל ,ועיבצה םינשרפ .םייתייעב תוחפה היקוספב םג קסוע השרפה ןונגסב ןויעה
תנווכ יבגל וז העפותמ תונקסמ קיסהל ושקיבו רופיסב "חא" הלימב ברה שומישה לע
,הז טביה לע ףסונ .לוכיבכ ,השעמה תא ראתמ קר אלא הדמע טקונ וניאש ,רפסמה
תיטויפ ןושלב שומישה לעו ויביכרמו רופיסה הנבמ חותינב ינונגסה ןויעה קסוע
.הזורפב שומישה תמועל

תויומדה לש ןהיתועוצקמ ןויצב דקמתמ לבהו ןיק תשרפ לש ףסונ ירקחמ רוריב
:תוישארה
.המדא דבע היה ןיקו ןאצ הער לבה יהיו
תורבח הברהב םייקה ילכלכ-יתרבח קבאמב רבודמ יכ םידחא םירקוח וקיסה ןאכמ
.םויק יאנתו תועקרק ,םיבאשמ לע תורחתמ האצותכ הווהתמה קבאמ ,םלועב תוישונא
הז יסיסב קבאמל רשקב תיארקמה הפקשהה תא אטבמ לבהו ןיק רופיס ,וז המגמ פ"ע
רופיס) יגולויטיא רופיס לש ךרדב ,קבאמה תוביס תא ,ירוקמ ןפואב ,ריבסהל אבו
תעפותב דקמתמ המוד רקחמ ןוויכ .(יהשלכ העודי העפות אצומ וא רוקמ ראתל אבה
םיטביהב קסועה ,הז ןוויכ .תוחתופמ-יתלב תורבח הברהב הגוהנה ,םדה תמקנ
:םיבותכב דקמתמ ,לבהו ןיק רופיס לש םייגולופורתנאה
...המדאה ןמ ילא םיקעצ ךיחא ימד לוק

:ינגרהי יאצמ לכ היהו
םקי םיתעבש ןיק גרה לכ ןכל 'ה ול רמאיו
.ואצמ לכ ותא תוכה יתלבל תוא ןיקל 'ה םשיו

םד לש תוילמיסה תויועמשמה תא ןוחבל תשקבמה המגמל דקומ םיווהמ םיקוספה םתוא
רופיס ןיב ןודנב דחוימ רשק ואצמ םינשרפ .ולוכ ארקמב ןהו ונתשרפב ןה ,המדאו
.(א"כ םירבד) הפורעה הלגעה תשרפ ןיבל לבהו ןיק

,םיהלאה ,הוחו םדא :ויתויומדב תקסוע לבהו ןיק רופיס רוריבל רשקב תפסונ המגמ
תויומדה תודוא דומלל ןתינ המ :הלאשה תא תלאוש וז המגמ .ןיק רקיעבו לבה
אוה ןיק םאה ?ויחא תא חוצרל ןיקל םרג המ ?ןהיתושגרו ןהיתונוכת לע ,רופיסב
תודוסי תוחפל וא תויבויח תודוקנ םג הב שי אמש וא ןיטולחל תעשורמ תומד
?דבלב ול שחכתמ וא ועשפ םע דדומתמ ןיק םאה ?תוהדזהל

רשקב תוסיפת וליא :תלאושה תיגולוגיספ המגמל חרכהב הליבומ וז תיטמרד המגמ
שפנב ןובלעה ,סעכה ,האנקה תוהמ יהמ ?רופיסב יוטיב ידיל תואב םדאה עבטל
:הלאשה תלאשנ ומצע רופיסה ךותב םג ?ארקמה תסיפת יפ לע ,םדאה
?ךינפ ולפנ המלו ךל הרח המל ןיק לא 'ה רמאיו
?ובש "ערה רצי" לע ,םיילילשה וידדצ לע רבגתהל לגוסמ םדאה םאה

תוינורקע תולאשב תקסוע וז המגמ .תיגולואת-תיפוסוליפה המגמל ךרדה הרצק ןאכמ
תא 'ה רצי עודמ ?והשעמל ותוא ףחד ךכבו לבה לש ותחנמ תא 'ה ףידעה עודמ :ןוגכ
ןיק דעב 'ה רצע אל עודמו ?("ערה רצי") תחתופמ הכ תילילש תלוכי םע םדאה
.הריחבה שפוח תולאשב תקסוע וז המגמ ,תורחא םילימב ?דירחמה השעמה תא ענמו


לש תפסונ היאר .ומצע ינפב לבהו ןיק רופיסה ןויעה תומגמ לע ונעבצה ,ןאכ דע
ירופיס לש םצמוצמה לגעמה ןמ :רתוי םיבחר רשקה ילגעמב ותוא תנחוב רופיסה
- 'א תישארב) םיינומדקה תובאה ירופיס לגעמל ,('ד - 'ב תישארב) הוחו םדא תחפשמ
,העיבצמ וז הניחב .ארקמ ירופיס לגעמ דעו ,ולוכ תישארב רפס לגעמ לא ,(א"י
רשאב תונקסמה תא דחי בלשל שקבמו ,"םיחא תאנק" ,יארקמה אשונה לע ,לשמל
,ושעו בקעי ,לאעמשיו קחצי ןוגכ םירופיס לש הקידבה תואצותב לבהו ןיק רופיסל
.דוד תיב תחפשמו ויחאו ףסוי

םימע תודגא ןיבל ארקמה ירופיס ןיב לדבהה תא הלגמ רתוי דוע בחר לגעמב ןויעה
תרכינה ,וז המגמ .םינבל תובא ןיב ,םיירוד-ןיב םיקבאמב רקיעב תוקסועה ,םיבר
שי דציכ .יללכ תוברת סכנל איה םג הכפה ,תוינוויה תודגאבו היגולותימב המגודל
?לארשי תוברת ןיבל תויוברתה בור ןיב הזה ינושה תא ריבסהל

םירופיס ןיבל לבהו ןיק רופיס ןיב ןוימד תודוקנ םג ןנשי ,הז רכינ לדבה דצב
ןיבל יארקמה רופיסה ןיב האוושהה .תירמושה תוברתה ןמ רקיעב ,רתוי םיקיתע
.םינוויכ רפסמב רוא ךופשל היושע םיירמושה םירופיסה

ןויע .תונשרפהו רקחמה תודלות תומגמב ןויע ןימזמ ןודנה תוניחבה יוביר ,ףוסבל
ךרד ,יארקמה רופיסה ןמ םייוסמ ביכרמ לוגלג ירחא תוקחתהכ עצבתהל לוכי הזכ
,םיינרדומ םייוטיבל דעו תימלסומהו תירצונה תונמואלו תורפיסל דע ,ל"זח ישרדמ
.םייללכו םיילארשי םיידוהי