ד קרפ תישארב רפס סולקנוא םוגרת

דלתו רהתו ותשא הוח תא עדי םדאו
:'ה ינפל שיא יתינק רמאתו ןיק תא
תאידעו היתתא הוח תי עדי םדאו
ארבג יתינק תרמאו ןיק תי תדיליו
:יי םדק ןמ
(א)
היהו לבה תא ויחא תא תדלל ףסותו
דבוע שיא היה ןיקו ןאצ העור לבה
:המדאב
תי יהוחא תי דלימל תפיסואו
הוה ןיקו אנע יער לבה הוהו לבה
:אעראב חלפ רבג
(ב)
ירפמ ןיק איבהו םימי ץקב היהו
:'הל החנמ המדאה
אבאמ ןיק יתייאו ןימוי ףוסמ הוהו
:יי םדק אתבורקית אעראד
(ג)
ונאצ תורוכבמ אוה םג איבה לבהו
ןוצרל ותחנמו לבה היהו םהיבלחמו
:'ה ינפל
הינע יריכבמ אוה ףא יתייא לבהו
יי םדק ןמ אוער תוהו ןוהינינמשמו
:היתבורקתבו לבהב
(ד)
רחייו ןוצרל היה אל ותחנמו ןיקו
:וינפ ולפנו דאמ ןיקל
אוער הוה אל היתבורקתבו ןיקבו
ושיבכתאו אדחל ןיקל ףיקתו
:יהופא
(ה)
המלו ךל הרח המל ןיק לא 'ה רמאיו
:ךינפ ולפנ
אמלו ךל ףיקת אמל ןיקל יי רמאו
:ךפא ושיבכתא
(ו)
אל םאו הצופת ךשעמ ביטית םא אלה
ןידה םויל רומש ךאטח ךשעמ ביטית
,בושת אל םא ךממ ערפיהל דיתעש
:למגותת בושת םאו
ךל קיבתשי ךדבוע ביטות םא אלה
אניד םויל ךדבוע ביטות אל םאו
ךנמ אערפתאל דיתעד ריטנ ךאטח
:ךל קיבתשי בותת םאו בותת אל םא
(ז)
היהו ויחא לבה לא ןיק רמאיו
לבה לע ןיק םוקיו הדשב םתויהב
:והגרהיו ויחא
הוהו יהוחא לבהל ןיק רמאו
לבה לע ןיק םקו אלקחב ןוהיוהמב
:הילטקו יהוחא
(ח)
ךיחא לבה יא ןיק לא 'ה רמאיו
:יכנא יחא רמושה יתעדי אל רמאיו
רמאו ךוחא לבה ןא ןיקל יי רמאו
:אנא יחא רטנה אנעדי אל
(ט)
םיאצאצה םד לוק תישע המ רמאיו
םילבוק ךיחאמ תאצל םידיתע ויהש
:ץראה ןמ ינפל
ןיערז םד לק תדבע המ רמאו
ןילבק ךוחא ןמ קפימל ןידיתעד
:אערא ןמ ימדק
(י)
רשא המדאה ןמ התא רורא התעו
ךיחא ימד תא תחקל היפ תא החתפ
:ךדימ
תי תחתפד אתמדא ןמ תא טיל ןעכו
:ךדי ןמ ךוחא ימד תי בסימל המופ
(אי)
תת ףסות אל המדאה תא דובעת יכ
:ץראב היהת דנו דנ ,ךל החכ
ףיסות אל אתמדא תי חלפת ירא
יהת ילגו לטלטמ ךל הליח ןתמל
:אעראב
(בי)
יאטח דבכ 'ה לא ןיק רמאיו
:אושנמ
יבוח יגס יי םדק ןיק רמאו
:קבשמלמ
(גי)
ץראה ינפ לעמ םויה יתוא תשרג ןה
ענ היהאו רתסיהל רשפא יא ךינפמו
:ינגרהי יאצמ לכ יהיו ץראב דנו
לעמ ןיד אמוי יתי אתכירת אה
רשפא תיל ךמדק ןמו אערא יפא
אעראב ילגו לטלטמ יהאו ארמטאל
:יננילטקי ינניחכשיד לכ יהיו
(די)
ןיק גרוה לכ ןכ לע 'ה ול רמאיו
ןיקל 'ה םשיו םקוי תורוד העבש
:ואצומ לכ והגרהי יתלבל תוא
ןיק לוטקיד לכ ןכב יי היל רמאו
יי יושו הינימ ערפתי ןירד אעבשל
לכ היתי לטקמל אלד לידבאתא ןיקל
:הינחכשיד
(וט)
רשא תולג ץראב בשיו 'ה ינפלמ ןיק אציו
:ןדעה ןג תמדקמ ול השע

ילג אעראב ביתיו יי םדק ןמ ןיק קפנו
ןימדקלמ יהולע אדיבע הוהד לטלטמו
:ןדעד אתנגב

(זט)