תישארב רפס לע שוריפ .ד.מ ,וטוסאק

הארוה לבא,...תיברעה...ךמס לע חפנ אוה הז םש שוריפש דיגהל םיליגר - ןיק תא
איה ,תיברעב םג ,ןיק שרושה לש תירקיעה הארוהה .תינשמ הארוה אלא הניא וז
םדא לש ןושארה ונב םשש ,טילחהל שי הז לכ יפל...הרוצ תתל ,בצעל ,רוציל
.רוצי :ושוריפ
(א)
םירחא תומוקמב דועו ,ב"כו א"כ 'ספב ,ןלהל םג ןכ ומכו ,ןאכ - ויחא תא
חאה דיב התיה היפ לעש ,המודק תיתרבח הטישל זמר ןיעמ הארנכ שי ,ארקמב
....ונממ םיריעצה ויחא לע תונוביר לש הגרד וזיא לודגה
ןיא תועוצקמה ינש ןיב דוגינל - המדא דבע היה ןיקו ןאצ הער לבה יהיו
תעבה ונתשרפב תוארל ןיאש ןכש לכמ .הוושב םיקלוח םיחאה :בותכב זמר םוש
,הברדא .םירקוח המכ ובשחש המ יפכ ,םיעורה יפלכ םירכאה בלבש ןויזבה ישגר
...ןאצה העור והירה ,הדהאב בותכה סחיתמ וילאש ,לבה אקווד
תא ביחריש ינפל ,םיחאה ינשמ דחא לכ לע בותכה רבדמ וז רחא וזב םימעפ המכ
וב םייסש חאה ותואב רבדל ליחתמ אוה םעפ לכבו .םהבש לודגה לע רובידה
רדסה יפל ,הירחאו ,ןיק לש ותדיל תא ריכזמ אוה הליחתב .תמדוקה םעפב
רחא דימ ריכזמ ,לבהב םייסש וויכמו .('א 'ספ) לבה לש ותדיל תא ,יגולונורכה
.('ב 'ספ) ןיק לש ותדובע עוצקמ תא וירחאו ,לבה לש ותדובע עוצקמ תא ךכ
הירחאו ,('ג 'ספ) הליחת ןיק לש ותחנמ תא ךכ רחא ריכזמ ,ןיקב םייסש וויכמו
לע...תינווי יכ ןימכ ,יטסאיכ רדס םעפ לכ...(אשיר ,'ד 'ספ) לבה לש ותחנמ תא
תוילוח תלעב תלשלש ןיעמ תרצונ ,תופוצר םימעפ המכ וז הטישב שומישה ידי
.תללכושמ הינומרהב ,וזב וז תורושק תובר
(ב)
,םתס המדאה ירפמ רמאנ ןיקל עגונבש ןויכמש ,רורב דחא דצמ... - המדאה ירפמ
ונימבש חבושמה רבדה תא םינייצמה םייוטיב ינש בותכה שיגדמ לבהל עגונבו
םנמאש ,ןייצל שי ינשה דצהמ .האב םנחל אל וז הנחבה ,(ןהבלחמו...תורוכבמ)
םש לבהש העשב הבש ,דיגהל בותכה הצר הארנכ .ונניא דוגינ לבא ,הנשי הנחבה
םילימב .הזל ובל םש אל ןיק ,ותושרבש הלועמה רבדה תא רוחבל ובל תא
הוצמה םויקב קפתסה ןיקו ,רחבומה ןמ הוצמ םייקל ידכ לדתשה לבה :תורחא
.םתס
(ג)
לאו לבה לא 'ה העשש םיחאה ינש ועדי דציכ... - העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו
הכרב 'ה ןתנ תוחנמה תברקה רחאש...?העש אל ותחנמ לאו ןיק לאשו ,ותחנמ
.ןיק לש והדשל אלו לבה לש ונאצל תוירופו
(ה)
תא ביטיתש ךל יד... - ץבר תאטח חתפל ביטית אל םאו תאש ביטית םא אלה
תא ביטית אל םא לבא ;הפוקז המוקב ךילגר לע ןתיא דומעל לכות זאו , ךישעמ
ץבורה ותאו ,(רטוז דיקפ) "ץבור"ל ךל ךפהית תאטחה זא ,אוטחל ליחתתו ךישעמ
,ודיב ןותנ ךניא םלואו ;והומכ הצרא ץבור ךתוא תושעלו ךתוא ליפשהל קקותשי
...ותעפשהמ ררחתשהלו וילע רבגתהלו ול דגנתהל לכות ,הצרת קר םאו
(ז)
קחשמכ) ונלש קוספב רמאיו הלמה תא ןיבהל רשפא.-.. ויחא לבה לא ןיק רמאיו
....השיגפל םוקמ תעיבק לש הארוהב ,(ג"כ ,ו"ט ,ג"י ,'ט ,'ו 'ספבש רמאיו םע םילמ
(ח)
ןיק חרכויש ,םירחאו הדוב ובשחש ומכ ,הנווכה ןיא - ץראב היהת דנו ענ
הללקל ובשחנ אל יאדווב םידדונה םיעורה לש םהייח .םיידמונ םייח תויחל
יפכ םוקמל םוקממ םעפב םעפכ ולהא תא קיתעמה ,דדונה העורה וניא דנו ענ...
ינפמ ,וימי לכ העותו ,וילגר ףכל חונמ םלועל אצומ וניאש ימ אלא ,ויכרצ
.ותסנרפ תא גישהל לוכי וניא םוקמ םושבש
(בי)
:רמולכ ,ןידה תקתמהל השקבכ ולא םילמ שרפל רשפא יא - אושנמ ינוע לודג
ןיב רשקה ירהש ,(םישדחהמ םיברו ע"באר ךכ) לובסל לכואש הממ לודג ינוע שנוע
ןאכ שי שרדה יפל .ןוועה תחילס תארוהב ,תרחא הארוהב ליגר אשנ ןיבו ןווע
אוטחל ןידיתעש אובר םישישמ ינווע לודג םולכ :ב"ע א"ק ןירדהנס) הלאש ןושל
החילסה גשומ לבא ,ארקמ לש וטושפ הז ןיא םנמא .(?םהל חלוס התאו ךינפל
.בותכה ירבדל םיאתמ יאדווב והירה
(גי)