בכ השרפ תישארב הבר שרדמ
ז הקספ
ו הקספ
ה הקספ
ד הקספ
ג הקספ
ב הקספ

בי הקספ
אי הקספ
י הקספ
ט הקספ
ח הקספ
ב הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

השמיש אל :רמא אנהכ רב אבא 'ר םשב ןיבא יברב בקעי 'רו אנוה יבר - 'וגו עדי םדאהו ב
תא עדי םדאהו" אלא ןאכ ביתכ ןיא "עדיו" - ןושארה םדאל םדוק הירב (ןימ יסחי המייק)
.הלשנ הולש וזיאמ עדי - "עדי םדאהו" :א"ד . לכל (ןימ יסחי) ץרא ךרד עידוה ,"ותשא הוח
שחנה) םדאד איויח תאו ךיויח איויח :אחא ר"א .הוח (ול התשע) היל תדבע המ עדי
.(םדאל שחנ תאו אוה שחנ

ויב וב ,וארבנ םויב וב :םויה ותואב ושענ םיאלפ 'ג :הירזע ןב א"רא - ןיק תא דלתו רהתו
:העבש ודריו םינש הטמל ולע :החרק ןב עשוהי יבר ל"א .תודלות ואיצוה םויב וב ,ושמש
.ויתומואת יתשו לבהו ותמואתו ןיק
התאר) ידיב ילעב ןינק אה הרמא ;ןינב אתתיא אה הל תמח 'ה תא שיא יתינק רמאתו
.(ידיב ילעב ןינק הנה הרמא ;םינב השיא התוא
םירשע וז םג שיא םוחנ תשמישש ליבשב :ול רמא ,אביקע יבר תא לאש לאעמשי יבר - 'ה תא
?והמ ,אכה ביתכד "תא" יאה ,םייובר "ןימגו ןיתא" ,םיטועימ "ןיקרו ןיכא"- הנש םיתשו
יכ" (בל םירבד) ל"א - "'ה תא" אלא השק רבדה היה ,"'ה שיא יתינק" :רמאנ ולא :רמא
- "'ה תא" אלא ,שורדל םיעדוי םתא ןיאש ,םכמ - אוה קיר םאו ,"םכמ אוה קר רבד אל
שיא אל - "ונתומדכ ונמלצב" ,ךליאו ןאכמ ,םדאמ תארבנ הוחו המדאמ ארבנ םדא ,רבעשל
:הניכש אלב םהינש אלו ,שיא אלב השא אלו השא אלב
ג הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

החרק ןב עשוהי יברל (תעייסמ תאז) אעייסמ אדה - לבה תא ויחא תא תדלל ףסותו ג
:רמאד
.רוביעל תפסות אלו הדילל תפסות ,"תדלל ףסותו" - העבש ודריו םינש הטמל ולע
אלו המדאה רחא םיטוהל ויהש ןה השלש - המדא דבוע היה ןיקו ןאצ העור לבה יהיו
,"המדאה שיא חנ לחיו" (ט תישארב) חנ ,"המדא דבוע" ןיק :ןה ולאו תלעות םב אצמנ
:"היה המדא בהוא יכ למרכבו םירהב םימרוכו םירכא" (ז"כ 'ב ה"ד) והיזוע


ד הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

יבר ;םלועה ארבנ ירשתב :רמא א"ר ,עשוהי יברו א"ר - םימי ץקמ יהיו ד
ןמ םייק לבה השע ,םלועה ארבנ ירשתב רמאד ןאמ ;םלועה ארבנ ןסינב :רמא עשוהי
;תרצעה דעו חספה ןמ םייק לבה השע ,םלועה ארבנ ןסינב ד"מ ;הכונחה דעו גחה
םישמחמ רתוי םלועב לבה השע אלש םידומ לכה ,ולא ירבדל ןיב ולא ירבדל ןיב
:םוי

ה הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

תא לכוא היהש ער סיראל ,תלוספה ןמ - 'הל החנמ המדאה ירפמ ןיק אביו ה
.תופייסה תא ךלמל דבכמו תורוכבהו הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

ונממ סייפתנ - ותחנמ לאו לבה לא 'ה עשיו (ד תישארב) ו
.ונממ סייפתנ אל- העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו
רואכ ושענ - וינפ ולפיו דאמ ןיקל רחיו
ארקיו) א"דכ ,הכרב - תאש ביטת םא אלה ךינפ ולפנ המלו ךל הרח המל ןיקל 'ה רמאיו
;"םכרביו םעה לא וידי תא ןרהא אש"
ינא "ביטת םא" א"ד "המשא ןוע םתוא ואישהו" (בכ םש) ביתכד ,הללק - תאש ביטת אל םאו
'ר םשב היכרב 'ר שדוגמו שודג שיאה ותוא לש ואטח ,ואל םאו ,ךיתונוע לע ךל לחומ
וירשא - "האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא ליכשמ דודל" (בל םילהת) :רמא ימא רב ןועמש
."ץבור תאטח חתפל" (ד תישארב) רמאנש ונממ הובג ועשפ אלו ועשפמ הובג אוהש םדאל
שת אוה הלחתב ;ץבור תאטח אלא ןאכ ביתכ ןיא "תצבור תאטח"- ץבור תאטח חתפל
.רכזכ רבגתמ אוה רחא ,הבקנכ
ד"הה ,הניפס לש וזה עלקכ השענ ףוסבלו שיבכע לש טוחל המוד הלחתב :אביקע יבר רמא
."האטח הלגעה תובעכו אושה ילבחב ןועה יכשומ יוה" (ה היעשי)
(בי ב לאומש) ד"הה ,תיבה לעב השענ אוה ךכ רחאו חרוא השענ אוה הלחתב :קחצי ר"א
שיאה תשבכ תא חקיו" .חרוא ירה - "ול אבה חרואל תושעל ורקבמו ונאצמ תחקל לומחיו"
.תיבה לעב ירה - "וילע אבה שיאל השעיו שרה
אריטלפ ימק ביתיו ליזא ,אלדתשמל ןיעדיד ימורב ןיבלכ תיא :ןוירמ רב םוחנת ר"א
תימצמ איווהד דע אעראא אלוגיע טומש אוהו םנמנתמ אריטלפ ירמו םנמנתמ הימרג דיבעו
ינפל בשויו ךלוה ,תותפל םיעדויש אמורב םיבלכ שי) היב ךלהמו אלוגיע רכתשמ אוה ,ןול
ףסוא אוהש דעו הצרא םחל רכיכ טמושו םנמנתמ תונחה לעבו םנמנתמ ומצע השועו תונח
.(התיא חרובו רכיכ בלכה רכתשמ ,התוא
הוה רבעד ןאמ לכ ,םיכרד תשרפב בשוי היהש ףופש םיטסלל המוד הזה רציה :אבא ר"א
,םולכ ול לוזגל תלחות וב ןיאש הארו דחא חקפ רבע .(ךילעש המ ןת) ךלעד המ בה :רמא
ןויכ ,לובמה רודו הגלפה רודו שונא רוד :ערה רצי דבא תורוד המכ ךכ .ותתכמ ליחתה
וינפמ יתותכו" (טפ םילהת) ד"הה ותתכמ ליחתה תלחות וב ןיאש הארו וניבא םהרבא דמעש
."ףוגא ויאנשמו וירצ
שמשממ םדא האור אוהש העשבו ,איטלפ עצמאב אלא םידדצל ךלהמ ר"הצי ןיא :ימא ר"א
ילשמ) :הימעט יאמ .(ילש הז) ידיד ןידה :רמוא אוה וביקעב אלתמ ,ורעשב ןקתמ ,ויניעב
."ונממ ליסכל הוקת ויניעב םכח שיא תיאר" (וכ
םש) :ט"מ ,ותונקזב וילע ןונמ תויהל ופוס ,ותורענב ורצי תא קנפמש ימ לכ :ןיבא 'ר רמא
."ןונמ היהי ותירחאו ודבע רעונמ קנפמ" (טכ
הלעמ ,ןכ תישע םא .הרות ירבדב והחד ,ךקיחשהל ךרצי אב םא :רמא אפפ רב אנינח יבר
וניאש ת"או ;"םולש רוצת ךומס רצי" (וכ היעשי) רמאנש ,םולשה תא תארב וליאכ ךילע ינא
."וב לשמת התאו ותקושת ךילאו" :הרותב ךל יתבתכה רבכו - "חוטב ךב יכ" ל"ת ,ךתושרב
."םולש רוצת ךומס רצי" :רמאנש הרות ירבדב והחמש ךקיחשהל ךרצי אב םא :רמא ןומיס יבר
ןאכ ביתכ ןיא "םולש רוצת" ,תומלועה ינש תא תארב וליאכ ךילע ינא הלעמ ןכ תישע םאו
:"'וגו ותקושת ךילאו" הרותב יתבתכה רבכ ,ךתושרב וניאש ת"או ."םולש םולש" אלא

ז הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

:ורמא ? םיניידמ ויה המ לע - 'וגו םתויהב יהיו ויחא לבה לא ןיק רמאיו ז
אערא :רמא ןיד ,ןילטלטמה תא לטנ דחאו תועקרקה לטנ דחא .םלועה תא קולחנו ואוב
שיבל תאד המ :רמא ןידו !(ילש הילע דמוע התאש ץראה :רמא הז) ידיד הילע םיאק תאד
:רמא ןידו !(טושפ :רמא הז) ץולח :רמא ןיד !(ילש שבול התאש המ :רמא הזו) ידיד
."והגרהיו ויחא לבה לא ןיק םקיו" ךכ ךותמ !(קלתסה :רמא הזו) חרפ
תא ולטנ םהינשו תועקרקה תא ולטנ םהינש :רמא יול יבר םשב ןינכסד עשוהי יבר
:רמוא הזו ,הנבנ ק"מהב ימוחתב :רמוא הז אלא ?ןיניידמ ויה המ לעו ;ןילטלטמה
המ ךיה ,ק"מהב אלא הדש ןיאו ,"הדשב םתויהב יהיו" 'אנש ,הנבנ ק"מהב ימוחתב
לבה לא ןיק םקיו" (ד תישארב) ךכ ךותמו ;"שרחת הדש ןויצ" (ג הכימ) רמא תאד
. "'וגו ויחא
.ןיניידמ ויה הנושארה הוח לע :רמא ימא רב הדוהי
:אנוה יבר רמא ?ןיניידמ ויה המ לעו ;הרפעל הרזח הנושארה הוח :וביא יבר רמא
ינא :רמוא הזו ,רוכב ינאש הלטונ ינא :רמוא הז ,לבה םע הדלונ הריתי המואת
:"ןיק םקיו" ךכ ךותמו ,ימע הדלונש הלטונח הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

ןותנ היהש דמלמ אלא ,"םקיו" ל"ת ןיאש ,ןיקמ רובג היה לבה :ןנחוי יבר רמא ח
,םימחר וילע אלמתנ ?אבאל רמואו ךלוה תא המ ,םלועב ונינש :ול רמא ,ויתחת
ךל יטמי אל שיבו דיבעת אל שיבל בט :ןירמא ןוניא ןמת ןמ .וגרהו וילע דמע דימ
(ךל עיגי אל ערו ,ערל בוט השעת לא :םירמוא ונא םשמ)
השועש רבד - "יתרובחל דליו" רמאנש ,וגרה הנקב :רמא ג"בשר ?וגרה המב - והגרהיו
השוע אוהש רבד - "יעצפל יתגרה שיא יכ" רמאנש ,וגרה ןבאב :ירמא ןנברו .הרובח
.םיעצפ
ויבא טחש ןכיהמ ןיק ןנובתנ :רמא קחצי יבר םשב יגח רב ןתנוי יברו הירזע יבר
םוקממ - וגרה םשמו ,"רפ רושמ 'הל בטיתו" (טס םילהת) וב רמאנש רפה ותוא
תורוהט תויחו םימשה תופוע :תדפ ןב רזעלא ר"א ?ורבק ימו .ןינמיסה םוקמ ,ראוצה
יוסיכל 'או הטיחשל 'א - ןהילע םיכרבמש תוכרב 'ב ,ןרכש ה"בקה ןהל ןתנו ,והורבק
:םדהט הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

- "'וגו םיעשר וחתפ ברח" (זל םש) ביתכ :רמא יול יבר םשב ןינכסד עשוהי יבר ט
הז ,"ךרד ירשי חובטל ןויבאו ינע ליפהל" ;ןיק הז ,"םתשק וכרדו םיעשר וחתפ ברח"
."ץראב היהת דנו ענ" - "'וגו םבלב אבת םברח" (םש) ;לבה
עצמאב ךלהמ היהש (טילש) סוכרפיאל לשמ - 'וגו ךיחא לבה יא ןיק לא 'ה רמאיו
יעב אנא :היל רמאו ?וגרה ימ :ל"א ,ויבג לע דמוע דחאו גורה אצמ ,(בוחר) איטלפ
.םולכ תרמא אל :ל"א ,(יב דשוח התאו ךב דשוח ינא) יבג היל יעב תאו ךבג היל
המ :ל"א - וירחא ץר הניגה לעב היהו לכאו ןיתות טקילו הניגל סנכנש דחאל לשמ
:ה"בקהל ןיק ול רמא ךכ !תוכלכולמ ךידי ירהו :ל"א ,םולכ ידיב ןיא :ל"א ?ךדיב
!"'וגו םיקעוצ ךיחא ימד לוק" ,עשר אה :ה"בקה ול רמא ,"יכנא יחא רמושה"
ץר הערמה לעב היהו ,וירוחאל ולישפהו דחא ידג ףטחו הערמל סנכנש דחאל לשמ
העפמ אוה ירהו :ול רמא ,םולכ ידיב ןיא :ול רמא ?ךדיב המ :ול רמא - וירחא
."'וגו ךיחא ימד לוק" :ןיקל ה"בקה רמא ךכ !ךירחא
ימד" אלא ןאכ ביתכ ןיא ךיחא םד :רמוא ןדוי יבר - ןנברו אנוה יברו ןדוי יבר
תובנ םד ,"תובנ ימד תא" (ט ב םיכלמ) :רמא אנוה יבר ;ויתויערז םדו ומד ,"ךיחא
;ויתויערז םדו ומד וינב ימד תאו "תובנ ימד תא" אלא ןאכ ביתכ ןיא וינב םדו
, "עדיוהי ימדב" אלא ,ןאכ ביתכ ןיא עדיוהי םדב תמיו (דכ ב ה"ד) ןירמא ןנבר
.ויתויערז םדו ומד
ויהש ןיטילתא 'בל ,ושרפל הפל רשפא יאו ,ורמואל רבדה השק :יאחוי ןב ש"רא
,ןשרפל ךלמה הצר אלו ,ןשריפ - ךלמה הצר וליא ,ךלמה ינפל םיששוגתמו ןידמוע
שורדי ימ)אכלמ םדק יניד יעבי ןאמ :רמאו חווצמ היהו ,וגרהו וריבח לע דחא קזחתנ
אל הלעמל תולעל ."המדאה ןמ ילא םיקעוצ ךיחא ימד לוק" ךכ !(ךלמה ינפל יניד תא
ןיידעש ,דומעל הלוכי התיה אל הטמלו ,המשנ םשל התלע אל ןיידעש ,הלוכי התיה
.םינבאה לעו םיצעה לע ךלשומ ומד היהו ,םדא םש רבקנ אלי הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

ןושלב םיבותכה ורבד תומוקמ השלשב :לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא - התא רורא התעו י
םיטפוש) ,"היפ תא המדאה התצפו 'ה ארבי האירב םאו" (זט רבדמב) "התא רורא התעו" ,טעומ
."'ה לא יפ יתיצפ יכנאו" (חי
- אנינח יברב יסוי יברו רזעלא יבר - החכ תת ףסות אל המדאה תא דובעת יכ
אלו ךל אל :רמא אנינח רב יסוי יבר ;תנתונ רחאל ,תנתונ הניא ךל :רמא רזעלא יבר
יבר - "ףסאת טעמו הדשה איצות בר ערז" (חכ םירבד) :(ותומכו) התווכדו ;רחאל
,כ"א :הימחנ ר"א ,האס סינכמו האס ערוז :רמוא הדוהי יבר - הימחנ יברו הדוהי
רשע תושעל היוארהו ,רשע השש השוע םירשע תושעל היוארה אלא !ןיינמ הסנרפ
תנתונ הניא החכ - "ךל החכ תת ףסות אל המדאה תא דובעת יכ" :א"ד .שמח השוע
.ךחכ תצקמ ךל איה תנתונ ,ךל תנתונ הניא ךחכ לכ ;ךל תנתונ ךחכ ,ךלאי הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

ןיא יעשפלו ,לבוס התא םינותחתהו םינוילעל - אושנמ ינוע לודג 'ה לא ןיק רמאיו אי
איהש וז ,ע"ג ךותמ דרטנו ,רבע הלק הוצמ לע אבא ,אבא לשמ "ינוע לודג" א"ד !לבוס התא
.ינוע לודג - המכו המכ תחא לע ,םימד תכיפש ,הרומח הריבע
!ינשרגמ תא וישכעו ,אבא תא תשרג לומתא - תשרג ןה
."'וגו ץראב דנו ענ יתייהו" !"רתסא ךינפמ" אמש - רתסא ךינפמו


בי הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

היח ,המהב וסנכתנ :א"יר - הימחנ יברו י"ר - ןיק גרוה לכ ןכל 'ה ול רמאיו בי
יבר רמא ;גרהי ןיק גרוה לכ :רמוא ינא ןכל :ןהל רמא ;לבה לש ומד עובתל ףועו
ןיק גרוה לכ רמוא ינא ןכל :ה"בקה ל"א ,לבה לש וניד עובתל ינומדקה שחנ אב :יול
ול היה אלו גרה ןיק ,ןיק לש וניד ןינחצור לש ןנידכ אל :רמא הימחנ 'ר .גרהי
.גרהי ןיק גרוה לכ ךליאו ןאכמ ,דומלל יממ
לגלג ול חירזה :רמא הדוהי יבר - הימחנ יברו הדוהי יבר - תוא ןיקל 'ה םשיו
חירזהש דמלמ אלא !המח לגלג ה"בקה ול חירזמ היה עשר ותואל :הימחנ ר"א .המח
לוקל ועמשי אלו ךל ונימאי אל םא היהו" (ד תומש) רמא תאד המ ךיה ,תערצה ול
בר .ול חימצה ןרק :רמא ירסק ןב יסוי אבא .ול רסמ בלכ :רמא בר ."'וגו תואה
םשב יול יבר .הבושת ילעבל תוא ואשע :רמא ןינח יבר .םינחצורל תוא ואשע :רמא
חמיו" (ח תישארב) רמאנש ופטשו לובמ אבו ןויפרב ואלת :רמא שיקל ןב ןועמש יבר
:"'וגו ןיק םקיו" א"דכ ,"המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ תא