םהיתועוצקמו לבהו ןיק תדילד קרפ תישארב רפס סולקנוא םוגרת
ד קרפ תישארב י"שר
ד תישארב ע"באר
ד קרפ תישארב ן"במר
תישארב רפס לע שוריפ .ד.מ ,וטוסאק


ד קרפ תישארב רפס סולקנוא םוגרת

ןמ ארבג יתינק תרמאו ןיק תי תדיליו תאידעו היתתא הוח תי עדי םדאו
:יי םדק
('ה ינפל שיא יתינק רמאתו ןיק תא דלתו רהתו ותשא הוח תא עדי םדאו)
(א)
רבג הוה ןיקו אנע יער לבה הוהו לבה תי יהוחא תי דלימל תפיסואו
:אעראב חלפ
דבוע שיא היה ןיקו ןאצ העור לבה היהו לבה תא ויחא תא תדלל ףסתו)
(המדאב
(ב)


ד קרפ תישארב י"שר

ןגמ דרטנו אטחש םדוק ,הלעמ לש ןינעה םדוק רבכ - עדי םדאהו
ןכו ;ןדע
ול ויה דרטנש רחאלש עמשנ ,'םדא עדיו' בותכ םאש ,הדילהו ןוירהה
:םינב
:יתינק םש לע - ןיק
הזב לבא ;ונארב ודבל ,ישיא תאו יתוא ארבשכ ;'ה םע ומכ - 'ה תא
:(אל הדנ) ומע ונא םיפתוש
המואתש דמלמ ,םה םיוביר 'םיתא' 'ג - לבה תא ויחא תא ןיק תא
:(ר"ב) "ףסותו" רמאנ ךכל ;םיתש ודלונ לבה םעו ןיק םע הדלונ
(א)
:התדובעמ ול שריפ ,המדאה הללקתנש יפל - ןאצ העור
(ב)ד תישארב ע"באר

תויחהל אוה ךרצוה ,םלועל ומצעב ופוגב היחי אלש האר רשאכ .םדאהו
יכ .םיהלא תלמל רכז םוש ןיאו ."'ה תא שיא יתינק" הרמא ןכ לע .ןימה
בותכ ןכו ,ללכ בוט תלמו .םימצעב הלעמב אוה רשאכ ןימב ץראב אצמנ הנה
.קלח - ערו .(אל א ליעל) "דאמ בוט הנהו ,השע רשא לכ תא םיהלא אריו"
(א)ד קרפ תישארב ן"במר
הרמא יכ ,ןיק ומש תא ארקתו ,ןב דלתו ונינע - ןיק תא דלתו רהתו
שיא יתינק"
:םירחא תומוקמבו השרפב םיברו (זי ד ןלהל) "ךונח תא דלתו" ןכו ,"'ה תא
הזב לבא ,ונארב ודבל אוה ישיא תאו יתוא ארבשכ ,'ה םע - 'ה תא
ןינק יל היהי הזה ןבה' הרמאש ,יל ןוכנהו .י"שר ןושל ,ומע ןיפתוש ונא
סולקנוא תעד ןכו ,'וארוב תא דובעל ונמוקמב היהי תומנ רשאכ יכ ,'הל
,ןהכל ,(טמ גי ארקיו) "ןהכה תא (הארהו) (הארנו)" והמכו "'ה םדק" רמאש
:םעה לא ,(אכ ל א"ש) "םעה תא דוד שגיו"
תא" ,(בכ ה ןלהל) "םיהלאה תא ךונח ךלהתיו" ומכ "'ה תא" היהי וא
יכ ,לבה ינשהו ןינק םשב דחאה הארקו - (ט ו ןלהל) "חנ ךלהתה םיהלאה
םשב םעט בתכנ אל ןכ לע ,הז שרפל התצר אלו ,המד לבהל םדאה ןינק
:דאמ לודג לבה ןינעב לבוקמה דוסהו ינשה
(א)תישארב רפס לע שוריפ ,וטוסאק .ד.מ

הניא וז הארוה לבא,...תיברעה...ךמס לע חפנ אוה הז םש שוריפש דיגהל םיליגר - ןיק תא
תתל ,בצעל ,רוציל איה ,תיברעב םג ,ןיק שרושה לש תירקיעה הארוהה .תינשמ הארוה אלא
.רוצי :ושוריפ םדא לש ןושארה ונב םשש ,טילחהל שי הז לכ יפל...הרוצ

שי ,ארקמב םירחא תומוקמב דועו ,ב"כו א"כ 'ספב ,ןלהל םג ןכ ומכו ,ןאכ - ויחא תא
לש הגרד וזיא לודגה חאה דיב התיה היפ לעש ,המודק תיתרבח הטישל זמר ןיעמ הארנכ
....ונממ םיריעצה ויחא לע תונוביר
םוש ןיא תועוצקמה ינש ןיב דוגינל - המדא דבע היה ןיקו ןאצ הער לבה יהיו
ןויזבה ישגר תעבה ונתשרפב תוארל ןיאש ןכש לכמ .הוושב םיקלוח םיחאה :בותכב זמר
וילאש ,לבה אקווד ,הברדא .םירקוח המכ ובשחש המ יפכ ,םיעורה יפלכ םירכאה בלבש
...ןאצה העור והירה ,הדהאב בותכה סחיתמ
לע רובידה תא ביחריש ינפל ,םיחאה ינשמ דחא לכ לע בותכה רבדמ וז רחא וזב םימעפ המכ
הליחתב .תמדוקה םעפב וב םייסש חאה ותואב רבדל ליחתמ אוה םעפ לכבו .םהבש לודגה
.('א 'ספ) לבה לש ותדיל תא ,יגולונורכה רדסה יפל ,הירחאו ,ןיק לש ותדיל תא ריכזמ אוה
עוצקמ תא וירחאו ,לבה לש ותדובע עוצקמ תא ךכ רחא דימ ריכזמ ,לבהב םייסש וויכמו
הליחת ןיק לש ותחנמ תא ךכ רחא ריכזמ ,ןיקב םייסש וויכמו .('ב 'ספ) ןיק לש ותדובע
תינווי יכ ןימכ ,יטסאיכ רדס םעפ לכ...(אשיר ,'ד 'ספ) לבה לש ותחנמ תא הירחאו ,('ג 'ספ)
תובר תוילוח תלעב תלשלש ןיעמ תרצונ ,תופוצר םימעפ המכ וז הטישב שומישה ידי לע...
.תללכושמ הינומרהב ,וזב וז תורושק