םהיתועוצקמו לבהו ןיק תדילב הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ
א/אס ףד תומבי תכסמ ימלשורי דומלת
א/בס ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
א הקספ אכ קרפ רזעילא יברד יקרפ
,והיתתמ ןב ףסויל םידוהיה תוינומדק
59 - 52 ,'א קלח ,'ב רפס

ב הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

השמיש אל :רמא אנהכ רב אבא 'ר םשב ןיבא יברב בקעי 'רו אנוה יבר - 'וגו עדי םדאהו ב
תא עדי םדאהו" אלא ןאכ ביתכ ןיא "עדיו" - ןושארה םדאל םדוק הירב (ןימ יסחי המייק)
.הלשנ הולש וזיאמ עדי - "עדי םדאהו" :א"ד . לכל (ןימ יסחי) ץרא ךרד עידוה ,"ותשא הוח
ךשחנ ,שחנה) םדאד איויח תאו ךיויח איויח :אחא ר"א .הוח (ול התשע) היל תדבע המ עדי
.(םדאל שחנ תאו אוה

םויב וב ,וארבנ םויב וב :םויה ותואב ושענ םיאלפ 'ג :הירזע ןב א"רא - ןיק תא דלתו רהתו
:העבש ודריו םינש הטמל ולע :החרק ןב עשוהי יבר ל"א .תודלות ואיצוה םויב וב ,ושמש
.ויתומואת יתשו לבהו ותמואתו ןיק

התאר) ידיב ילעב ןינק אה הרמא ;ןינב אתתיא אה הל תמח 'ה תא שיא יתינק רמאתו
.(ידיב ילעב ןינק הנה הרמא ;םינב השיא התוא

םירשע וז םג שיא םוחנ תשמישש ליבשב :ול רמא ,אביקע יבר תא לאש לאעמשי יבר - 'ה תא
,(ןאכ) אכה ביתכד "תא" יאה ,םייובר "ןימגו ןיתא" ,םיטועימ "ןיקרו ןיכא"- הנש םיתשו
םדא ,רבעשל... - "'ה תא" אלא ,השק רבדה היה ,''ה שיא יתינק' :רמאנ וליא :רמא ?והמ
אלו השא אלב שיא אל - "ונתומדכ ונמלצב" ,ךליאו ןאכמ ,םדאמ תארבנ הוחו המדאמ ארבנ
:הניכש אלב םהינש אלו ,שיא אלב השא

החרק ןב עשוהי יברל (תעייסמ תאז) אעייסמ אדה - לבה תא ויחא תא תדלל ףסותו ג
.רוביעל תפסות אלו הדילל תפסות ,"תדלל ףסותו" - העבש ודריו םינש הטמל ולע :רמאד
אלו המדאה רחא םיטוהל ויהש ןה השלש - המדא דבוע היה ןיקו ןאצ העור לבה יהיו
,"המדאה שיא חנ לחיו" (ט תישארב) חנ ,"המדא דבוע" ןיק :ןה ולאו תלעות םב אצמנ
:"היה המדא בהוא יכ למרכבו םירהב םימרוכו םירכא" (ז"כ 'ב ה"ד) והיזוע


א/אס ףד תומבי תכסמ ימלשורי דומלת

יתישע דסח .אוה דסח- ותוחא תא אשנ לבה ,ותוחא תא אשנ ןיק רמאת אלש :ןיבא יבר רמא
."הנבי דסח םלוע יתרמא" (טפ םילהת) .ןהמ םינושארה םלועה הנבייש (הלא) םעא/בס ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת

,םירמוא ללה תיבו ,"תובקנ יתשו םירכז ינש" ,םירמוא יאמש תיב :רמוא ןתנ יבר אינת
תיבד (יפ לע) אבילא :ןתנ יברד (?ותרבס יהמ) אמעט יאמ :אנוה ר"א ."הבקנו רכז"
ותוחאו ןיק ותוחאו לבה ?לבה תא ויחא תא תדלל ףסותו ביתכד םירמוא יאמש
."ןיק וגרה יכ לבה תחת רחא ערז םיהלא יל תש יכ" ביתכוא הקספ אכ קרפ רזעילא יברד יקרפ

םדא אלא ץעה ןיא ,"ץעה ירפמו" :אריעז 'ר (דמיל) ינת - "ןגה ךותב רשא ץעה ירפמו"
'נש ןגל הלשמנש השא אלא ןג ןיא ,"ןגה ךותב רשא" ;"הדשה ץע םדאה יכ" 'נש ,ץעל לשמנש
המ לכ ,תאזה הניגה המ :היקנ ןושל שפת ,השא רמא אלו ,"ןגה" רמאו ;"הלכ יתוחא לוענ ןג"
הילא אב .הליעבב תדלויו הרה הערזנש המ לכ ,תאזה השאה ךכ ,האיצומו החמצ הערזנש
תא עדי םדאהו 'נש ,לבה תא הרבעו םדא הילא אב ךכ רחאו ,ןיק תא הרבעו שחנ בכור
אלא םינותחתה ןמ אלש ותומד תא הארו תרבועמ התיהש עדי ?עדי המ ,ותשא הוח
םינוילעה ןמ

תומאות ותשאו ןיק דלונ :רמוא השאימ 'ר .'הל שיא יתינק הרמאו (האבינ) תאיבנתיאו
תא הארו ומא תב וא ויבא תב ותוחא תא חקי רשא שיא" 'יתכ אלהו :ןועמש 'ר ול רמא ;ומע
ואשיש תורחא םישנ ויה אלש ךל עד ,םירבד ךותמ אלא !ותורע תא הארת איהו ,"התורע
'ר .הרותה הנתנ אלש דע םלועה הנבנ דסחב ,"הנבי דסח םלוע יתרמא" 'נש ןהל ןריתהו ןהל
דלימל תפיסוא התעש אוההב .ןיק תא דלתו רהתו 'נש ויה םימואת לבהו ןיק :רמוא ףסוי
לבה תא ויחא תא תדלל ףסותו (תדלל הפיסוה העשה התואב)

.ןאצ תוערל בהוא שיא לבה יהיו עורזל בהוא שיא ןיק יהיו59 - 52 ,'א קלח ,'ב רפס ,והיתתמ ןב ףסויל םידוהיה תוינומדק

םשה שוריפ ,ןיק ןושארה ארקנ םהמ :(ותשאו ןושארה םדאל) םהל ודלונ םירכז םינב ינש
ביבח היהש ,םייחה גהונ .םהל ודלונ תונב םג .ןיא :שוריפ ,לבה ינשהו ;ומוגרתכ ,ןינק
,בשחש םושמ ,רסומל ןותנ היה ובלו הקדצ רמוש היה ןטקה לבה :הנוש היה ,םיחאה לע
תחשמ ללכ ךרדב היה ןיק וליאו .העור ייח יח אוה ;השעי רשא לכב וירזועב אוה םיהלאש
המדאה תא שורחל ובל תא ןתנש ,ןושארה היה אוה .ועצבל ךא ויניעו ויתודימב דואמ