לבה תפדעהו תוחנמה תאבהד קרפ תישארב רפס סולקנוא םוגרת
ד קרפ תישארב י"שר
ד תישארב ע"באר
ד קרפ תישארב ן"במר
תישארב רפס לע שוריפ .ד.מ ,וטוסאק

ד קרפ תישארב רפס סולקנוא םוגרת

ץקב היהו) :יי םדק אתבורקית אעראד אבאמ ןיק יתייאו ןימוי ףוסמ הוהו
('הל החנמ המדאה ירפמ ןיק איבהו םימי
(ג)
יי םדק ןמ אוער תוהו ןוהינינמשמו הינע יריכבמ אוה ףא יתייא לבהו
:היתבורקתבו לבהב
ןוצרל ותחנמו לבה היהו םהיבלחמו ונאצ תורוכבמ אוה םג איבה לבהו)
('ה ינפל
(ד)
:יהופא ושיבכתאו אדחל ןיקל ףיקתו אוער הוה אל היתבורקתבו ןיקבו
(וינפ ולפנו דאמ ןיקל רחיוו ןוצרל היה אל ותחנמו ןיקו)
(ה)
המל ןיק לא 'ה רמאיו) :ךפא ושיבכתא אמלו ךל ףיקת אמל ןיקל יי רמאו
(ךינפ ולפנ המלו ךל הרח
(ו)
ךאטח אניד םויל ךדבוע ביטות אל םאו ךל קיבתשי ךדבוע ביטות םא אלה
:ךל קיבתשי בותת םאו בותת אל םא ךנמ אערפתאל דיתעד ריטנ
ןידה םויל רומש ךאטח ךשעמ ביטית אל םאו הצופת ךשעמ ביטית םא אלה)
(למגותת בושת םאו ,בושת אל םא ךממ ערפיהל דיתעש
(ז)
ד קרפ תישארב י"שר

,ירפמ א"ד) היה ןתשפ ערז תרמואש הדגא שיו ,עורגה ןמ - המדאה ירפמ
:(רחבומ אלו בוט אל ,ודיל אבש הזיאמ
(ג)
ל"צר .ועשי לאו ןכו .הנפ אל ."העש אל ותחנמ לאו" ןכו .ןפיו - עשיו
:וילעמ הנפ ."וילעמ העש" (די בויא) ןכו .ונפי לא (זי היעשי) העשי אלו"
:ותחנמ הכחלו שא הדרי - "עשיו
(ד)
:ושוריפ ומוגרתכ - ביטית םא אולה
:רומש ךתאטח ךרבק חתפל - ץבור תאטח חתפל
:ךלישכהל הואתמו קקוש דימת - ערה רצי אוה - תאטח לש - ותקושת ךילאו
:וילע רבגתת ,הצרת םא - וב לשמת התאו
(ז)ד תישארב ע"באר

עבקש םוקמה לא החנמה איבה ,המדאה תא ןיק דבעש - םימי ץקמ יהיו
.ויבא לא האיבה החנמה יכ םירמואה ירבד יניעב ורשי אלו ,ותלפתל
.םירוכבה ןמ ןיק איבה אל יכ ךמס שי ,"ונאצ תורוכבמ" בותכש רובעבו
(ג)
"ינמ ועש" וילא בורקהו ,לבק ומכ ומעטו .ןיקל רחיו לקשמ לע .עשיו
אלו ,לבה תחנמ הנשדו שאה דריש ןכתיו .ןברקה דוס ךרדכ ,(ד בכ היעשי)
ןיק תחנמ
הנשה תארקנ יכ ,יתעד לעו (םימי ץקמ יהיו - םדוקה קוספל הרזח)
ובושיש רובעב ,(ל הכ ארקיו) "ותלואג היהת םימי" ביתכ ןכו םימי המימת
.(י גי תומש) "המימי םימי" ןכו ,.הלחתב ויה רשאכ רצוקב וא ךרואב םימיה
ןכתי ,םיתנש בותכנ םאו .םיתנש םימלש םימי (א אמ) "םימי םיתנש" 'יפו
בושיש .(כ ,אי 'דמב) "םימי שדוח דע" ןכו .םוי לא םוימ תומלש ןניאש
םיתאמ ףלא םימי" יכ לאינד שוריפב יתרמא ןכ לא .היה רשאכ שדחה
.רפסמב םהש רובעב ,םינש אלו םימי םהש ,(אי בי לאינד) "םיעשתו
(ד)
תאש יניעב ןוכנהו .ךנוע תאש םיבר םישרפמ תעד לע תאש 'יפו .אלה
אשא ךיאו" םעטכ ,השוב ךרד הזו ,"וינפ ולפיו" הלחתב בותכ יכ .םינפ
ךינפ אשת זא יכ" ןכו ,ךינפ אשת בוט תישע םא ,ומעטו .(בכ כ ב"ש) "ינפ
.(וט אי בויא) "םוממ
ץברי רבקה חתפל םישרפמ שי םג .ןוע תחת אטחש רמוא שי .ץבור תאטח
,"ךל הרח המל" םעטו .לבה לע ותקושת ו"יו ושרפיו .ןידה םויב ךנוע
םירחאו .וב לשומ ומכ התאו ,ךתעמשמ לא רס אוהו ,לבה תחנמ יתלבקש
,תצבור ךאטח ךתיב חתפל יכ ,ורמא הלאו .בותכ ונניא , רציה לע ורמא
ז הכימ) "ךיפ יחתפ רומש" םעטכ .הפה חתפל רמוא שיו .ךמע תכלוה איהו
ץבור אוה םדאה בל רציו .(תוכימסב) ךומס ךתאטחש יניעב ןוכנהו .(ה
.ומע
.וב לושמל חכ שי םג .ךנוצרב ךתעמשמ לא בושי רציה יכ .ותקושת ךליאו
(ז)
ד קרפ תישארב ן"במר

םישנאה וניבה - אוה םג איבה לבהו .'הל החנמ המדאה ירפמ ןיק אביו
םגש (ח ז"ע) ורמא וניתוברו ,חנ ןכו ,תוחנמהו תונברקהמ לודג דוס הלאה
;תונברקה םעטב םיליהבמה יפ םוסחי הזו ,רפ רוש בירקה ןושארה םדא
:(ט א ארקיו ןייע) ה"בקה ןוצרב ,לודג רקיע וב זומרא דועו
(ד-ג)
תאש :(ק"דרו ,י"שר ,סולקנוא) םישרפמה תעד לע - תאש ביטית םא אלה
יכ ,ךינפ ולפנ המל דגנכ ךינפ תאש :םהרבא יבר תעד לעו ,ךנווע
,(דכ טכ בויא) "ןוליפי אל ינפ רואו" ןכו ,הטמל םינפ שבוכ שייבתמה
,(אכ בל ןלהל) "ינפ אשי ילוא" םעט הזו ,הלעמל וינפ אשונ וליאכ ודבכמהו
:(וט טי ארקיו) "לד ינפ אשת אל"
הזו - רוכבה התא יכ ,ךיחא לע תאש רתי ךל היהי ,ביטית םא ,יתעד לעו
הנהו וגרה ונממ ותאנקבו ,וינפ ולפנ ויחאמ ותשובב יכ ,"ךל הרח המל" םעט
,ביטית םא אלה ,ונממ "ךינפ ולפנ המלו" ךיחא לע "ךל הרח המל" ,ול רמא
יכ ,הער ךאובת דבלב ומע אל ,ביטית אל םאו ,ךיחא לע תאש רתי ךל היהי
:ךיכרד לכב ךלישכהל ץבור ךתאטח ךתיב חתפל
לושמת התא לבא ,םימיה לכ ךב קבד תויהל קקותשי אוהש - ותקושת ךילאו
איהש ,הבושתה לע והרוה ;ךילעמ ונריסתו ךיכרד ביטית יכ ,ץופחת םא וב
:ול חלסיו הצריש תע לכב בושל ודיב הנותנ
(ז)


תישארב רפס לע שוריפ .ד.מ ,וטוסאק

עגונבו ,םתס המדאה ירפמ רמאנ ןיקל עגונבש ןויכמש ,רורב דחא דצמ... - המדאה ירפמ
,(ןהבלחמו...תורוכבמ) ונימבש חבושמה רבדה תא םינייצמה םייוטיב ינש בותכה שיגדמ לבהל
.ונניא דוגינ לבא ,הנשי הנחבה םנמאש ,ןייצל שי ינשה דצהמ .האב םנחל אל וז הנחבה
,ותושרבש הלועמה רבדה תא רוחבל ובל תא םש לבהש העשב הבש ,דיגהל בותכה הצר הארנכ
ןיקו ,רחבומה ןמ הוצמ םייקל ידכ לדתשה לבה :תורחא םילימב .הזל ובל םש אל ןיק
.םתס הוצמה םויקב קפתסה

,ותחנמ לאו לבה לא 'ה העשש םיחאה ינש ועדי דציכ... - העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו
לבה לש ונאצל תוירופו הכרב 'ה ןתנ תוחנמה תברקה רחאש...?העש אל ותחנמ לאו ןיק לאשו
.ןיק לש והדשל אלו

, ךישעמ תא ביטיתש ךל יד... - ץבר תאטח חתפל ביטית אל םאו תאש ביטית םא אלה
ליחתתו ךישעמ תא ביטית אל םא לבא ;הפוקז המוקב ךילגר לע ןתיא דומעל לכות זאו
ךתוא ליפשהל קקותשי ץבורה ותואו ,(רטוז דיקפ) "ץבור"ל ךל ךפהית תאטחה זא ,אוטחל
ול דגנתהל לכות ,הצרת קר םאו ,ודיב ןותנ ךניא םלואו ;והומכ הצרא ץבור ךתוא תושעלו
.ותעפשהמ ררחתשהלו וילע רבגתהלו