לבה תפדעהו תוחנמה תאבהו-ה-ד הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ
ט קרפ תישארב (אשרו) אמוחנת שרדמ
א הקספ אכ קרפ רזעילא יברד יקרפ


ד הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

עשוהי יבר ;םלועה ארבנ ירשתב :רמא א"ר ,עשוהי יברו א"ר - םימי ץקמ יהיו ד
גחה ןמ םייק לבה השע ,םלועה ארבנ ירשתב (רמאש ימ) רמאד ןאמ ;םלועה ארבנ ןסינב :רמא
ןיב ;תרצעה דעו חספה ןמ םייק לבה השע ,םלועה ארבנ ןסינב רמאד ןאמ ;הכונחה דעו
:םוי םישמחמ רתוי םלועב לבה השע אלש םידומ לכה ,ולא ירבדל ןיב ולא ירבדל
ה הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

תא לכוא היהש ער סיראל (לשמ) ,תלוספה ןמ - 'הל החנמ המדאה ירפמ ןיק אביו ה
.(תויראשה) תופייסה תא ךלמל דבכמו תורוכבה

ו הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

.ונממ סייפתנ - ותחנמ לאו לבה לא 'ה עשיו (ד תישארב) ו
.ונממ סייפתנ אל- העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו
(שא ומכ) רואכ ושענ - וינפ ולפיו דאמ ןיקל רחיו
ארקיו) א"דכ ,הכרב - תאש ביטת םא אלה ךינפ ולפנ המלו ךל הרח המל ןיקל 'ה רמאיו
;"םכרביו םעה לא וידי תא ןרהא אש"
ינא "ביטת םא" א"ד "המשא ןוע םתוא ואישהו" (בכ םש) ביתכד ,הללק - תאש ביטת אל םאו
'ר םשב היכרב 'ר שדוגמו שודג שיאה ותוא לש ואטח ,ואל םאו ,ךיתונוע לע ךל לחומ
וירשא - "האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא ליכשמ דודל" (בל םילהת) :רמא ימא רב ןועמש
"ץבור תאטח חתפל" (ד תישארב) רמאנש ונממ הובג ועשפ אלו ועשפמ הובג אוהש םדאל
המאתה רסוח) ץבור תאטח אלא ןאכ ביתכ ןיא 'תצבור תאטח'- ץבור תאטח חתפל
;(תיקודקד
.רכזכ רבגתמ אוה רחא ,הבקנכ (שולח) שת אוה הלחתב
וזה (לבח) עלקכ השענ ףוסבלו שיבכע לש טוחל המוד הלחתב :אביקע יבר רמא
הלגעה תובעכו אושה ילבחב ןועה יכשומ יוה" (ה היעשי) ד"הה ,הניפס לש
"האטח
ד"הה ,תיבה לעב השענ אוה ךכ רחאו חרוא השענ אוה הלחתב :קחצי ר"א
ירה - "ול אבה חרואל תושעל ורקבמו ונאצמ תחקל לומחיו" (בי ב לאומש)
.תיבה לעב ירה - "וילע אבה שיאל השעיו שרה שיאה תשבכ תא חקיו" .חרוא


אריטלפ ימק ביתיו ליזא ,אלדתשמל ןיעדיד ימורב ןיבלכ תיא :ןוירמ רב םוחנת ר"א
תימצמ איווהד דע אעראא אלוגיע טומש אוהו םנמנתמ אריטלפ ירמו םנמנתמ הימרג דיבעו
בשויו בלכ ךלוה ,תותפל םיעדויש אמורב םיבלכ שי) היב ךלהמו אלוגיע רכתשמ אוה ,ןול
אוהש דעו הצרא םחל רכיכ טמושו םנמנתמ תונחה לעבו םנמנתמ ומצע השועו תונח ינפל
(התיא חרובו רכיכ בלכה רכתשמ ,התוא ףסוא
רבעד ןאמ לכ ,םיכרד תשרפב בשוי היהש ףופש (בנג) םיטסלל המוד הזה רציה :אבא ר"א
הארו דחא חקפ רבע .(ךילעש המ ןת) ךלעד המ בה :(רמוא היה רבעש ימ לכל) רמא הוה
שונא רוד :ערה רצי דביא תורוד המכ ךכ .ותתכמ ליחתה ,םולכ ול לוזגל תלחות וב ןיאש
,ותתכמ ליחתה ,תלחות וב ןיאש הארו וניבא םהרבא דמעש ןויכ ,לובמה רודו הגלפה רודו
."ףוגא ויאנשמו וירצ וינפמ יתותכו" (טפ םילהת) ד"הה
םדא האור אוהש העשבו ,(בוחרה) איטלפ עצמאב אלא םידדצל ךלהמ ר"הצי ןיא :ימא ר"א
הימעט יאמ .(ילש הז) ידיד ןידה :רמוא אוה וביקעב אלתמ ,ורעשב ןקתמ ,ויניעב שמשממ
"ונממ ליסכל הוקת ויניעב םכח שיא תיאר" (וכ ילשמ) :(?ךכל קומינה המ)
םש) :ט"מ ,ותונקזב וילע ןונמ תויהל ופוס ,ותורענב ורצי תא קנפמש ימ לכ :ןיבא 'ר רמא
"ןונמ היהי ותירחאו ודבע רעונמ קנפמ" (טכ
הלעמ ,ןכ תישע םא .הרות ירבדב והחד ,ךקיחשהל ךרצי אב םא :רמא אפפ רב אנינח יבר
וניאש ת"או ;"םולש רוצת ךומס רצי" (וכ היעשי) רמאנש ,םולשה תא תארב וליאכ ךילע ינא
"וב לשמת התאו ותקושת ךילאו" :הרותב ךל יתבתכה רבכו - "חוטב ךב יכ" ל"ת ,ךתושרב
."םולש רוצת ךומס רצי" :רמאנש הרות ירבדב והחמש ךקיחשהל ךרצי אב םא :רמא ןומיס יבר
ןאכ ביתכ ןיא "םולש רוצת" ,תומלועה ינש תא תארב וליאכ ךילע ינא הלעמ ןכ תישע םאו
:"'וגו ותקושת ךילאו" הרותב יתבתכה רבכ ,ךתושרב וניאש ת"או ."םולש םולש" אלא
ט קרפ תישארב (אשרו) אמוחנת שרדמ

.הנש םיעברא שיו םימי שיו םיתנש שיו הנש ץקמ שי - 'וגו ןיק אביו םימי ץקמ יהיו
.לבהו ןיק ויה הנש םיעברא ינב :ל"זח ורמא
.היה ןתשפ ערז :ורמא ןנברו ,לכאמ (תויראש) רתומ ןמ ?והמ - המדאה ירפמ ןיק אביו
םירבד) 'אנש םיתשפו רמצ רסאנ ךכיפל - ןהיבלחמו ונאצ תורוכבמ אוה םג איבה לבהו
,יאכז תחנמ םע אטוחה תחנמ ברעתיש ןיד וניא :ה"בקה רמאו ."'וגו זנטעש שבלת אל" (בכ
.רסאנ ךכיפל

א הקספ אכ קרפ רזעילא יברד יקרפ

ןהל רמאו וינבל םדא ארקו חספב בוט םוי ליל עיגהו ,הזל לכאמ ותכאלממ ןתונ הז
רתומ ןיק איבהו .'םכארוב ינפל םתא םג ובירקה ;םיחספ תונברק בירקהל לארשי ןידיתע'
.רמצל וזזגנ אלש םישבכ ,"ןהיבלחמו ונאצ תורוכבמ" לבה איבהו ןתשפ ערז תוילק ,ולכאמ

ןב עשוהי 'ר .ותחנמ לאו לבה לא 'ה עשיו 'נש לבה תחנמ הצרתנו ןיק תחנמ הבעתנו
דגב גראב 'יפא םלועל ןיקו לבה תחנמ וברעתנ אלש םולשו סח' ה"בה רמא :רמוא אחרק
.'ךילע הלעת אל תקבודמ איה וליפאו ,"ודחי םיתשפו רמצ זנטעש שבלת אל" 'נש