ןיק תואד קרפ תישארב רפס סולקנוא םוגרת
ד קרפ תישארב י"שר
ד תישארב ע"באר
ד קרפ תישארב ן"במר
14 ,'ב ירזוכ :יולה הדוהי 'ר
תישארב רפס לע שוריפ .ד.מ ,וטוסאק
ד קרפ תישארב רפס סולקנוא םוגרת

:קבשמלמ יבוח יגס יי םדק ןיק רמאו
(אושנמ יאטח דבכ 'ה לא ןיק רמאיו)
(גי)
רשפא תיל ךמדק ןמו אערא יפא לעמ ןיד אמוי יתי אתכירת אה
:יננילטקי ינניחכשיד לכ יהיו אעראב ילגו לטלטמ יהאו ארמטאל
ענ היהאו רתסיהל רשפא יא ךינפמו ץראה ינפ לעמ םויה יתוא תשרג ןה)
(ינגרהי יאצמ לכ יהיו ץראב דנו
(די)
יי יושו הינימ ערפתי ןירד אעבשל ןיק לוטקיד לכ ןכב יי היל רמאו
ןכ לע 'ה ול רמאיו) :הינחכשיד לכ היתי לטקמל אלד לידב אתא ןיקל
לכ והגרהי יתלבל תוא ןיקל 'ה םשיו םקוי תורוד העבש ןיק גרוה לכ
(ואצומ
(וט)
ןימדקלמ יהולע אדיבע הוהד לטלטמו ילג אעראב ביתיו יי םדק ןמ ןיק קפנו
(ןדעה ןג תמדקמ ול השע רשא תולג ץראב בשיו 'ה ינפלמ ןיק אציו) :ןדעד אתנגב
(זט)ד קרפ תישארב י"שר

,םינותחתו םינוילע (..ל חלוס) ןעוט התא ,הימתב - אושנמ ינוע לודג
:ןועטל רשפא יא ינועו
(גי)
אלו וזמרו םהירבד ורצקש תוארקמה ןמ דחא הז - ןיק גרוה לכ ןכל
אלו ושנוע ךכו ךכ ול השעי הכ ,הרעג ןושל ןיק גרוה לכ ןכל .ושריפ
:ושנוע שריפ
תורוד העבש ףוסל ,וישכע ןיקמ םקניהל הצור יניא - םקוי םיתעבש
ארקמה ףוסו ;והגרהיו וינב ינבמ ךמל דומעיש ונממ יתמקנ םקונ ינא
ןושל ארקמ תלחתש ונדמל ;ןיקמ לבה תמקנ איהו ,םקוי םיתעבש רמאש
רמאיו" ('ה 'ב לאומש) וב אצויכו ותקיזמ הירב אהת אלש איה הרעג
רבד לבא ,ול השעי המ שריפ אלו "רונצב עגיו יסובי הכמ לכ דוד
רעשה לא ברקיו "רונצב עגיו יסובי הכמ לכ" (ומכ) זמרב בותכה
אל חספהו רועה ורמא רשא לע הכי םתוא םגו 'וגו םירועה תאו ונשבכיו
וירבד רצק ןאכ ;רשו שאר ונשעא ינא ולא תא הכמה ,תיבה ךות לא אבי
:"רשלו שארל היהי" שריפ (ו אי) א"הדבו
יאצומ לכ א"ד - א"ס) וחצמב ומשמ תוא ול קקח - תוא ןיקל 'ה םשיו
קר םהמ ארייש ויה אל ןיידע םדא ינב לבא ,תויחהו תומהבה ,ינגרהי
היה וישכע דע' רמא אלא ,והוגרהיש ארי היה אל םהמו ומאו ויבא
אל הז ,ןוע ליבשב וישכעו "'וגו םכארומו" ש"מכ תויחה לכ לע יתדחפ
וארומ ריזחה ,תוא ןיקל 'ה םשיו דימ ;'ינוגרהיו תויחה ינממ ואריי
:(לכה לע
(וט)
:הנוילעה תעד בנוגכ הענכהב אצי - ןיק אציו
:םש םידנ םילוגה לכש ץראב - דונ ץראב
ןגל םדקמ ןכשיו" רמאנש ןדע ןגמ שרוגשכ ויבא הלג םש - ןדע תמדק
,םש םדא היהש דומלל שיש ,ןגה אובמ ךרד תרימש תא רומשל ,"ןדע
(ד םירבד) רמאנש םיחצורה תא םוקמ לכב תטלוק תיחרזמ חורש וניצמו
םוקמ לכ ,דונ ץראב ,רחא רבד ."שמש החרזמ 'וגו השמ לידבי זא"
והז וילעמ ורוס םירמוא תוירבהו ויתחת תעזעדזמ ץראה התיה ךלוהש
:ויחא תא גרהש
(זט)ד תישארב ע"באר

'יפו .ואטח הדוהש םישרפמה לכ תעד לע .אושנמ ינוע לודג 'יפו
םירבעהש יתעד יפלו .(ז דל תומש) "ןוע אשונ" ומכ חולס םעטכ אושנ
םלש אל יכ" ןכו ,תאטח ןועהרובעב אבה ערה ןועהו ,רכש בקעה וארקי
"ימע תב ןוע לדגיו" ,(י חכ א"ש) "ןוע ךרקי םא" ,(זט וט) "ירומאה ןוע
לע הרויו .ולבסל לכוא אל לודג שנועה הז יכ ,םעטהו .(ו ד הכיא)
ןכו ,החתפ (אי קוספ) התצפ 'יפו .וירחא אבה קוספה 'יפה הז תתימא
.(זט הל בויא) "והיפ הצפי לבה"
(גי)
םאו ,םשה תרובג וב הארתו חכ לבקי םוקמ שיש .רתסא ךינפמו םעטו
.ודובכ אלמ לכה
(די)
שלש אלו רשע העברא הלמה תאז ןיא יכ ,תורוד העבש דע .םיתעבש
,(וכ ל 'יעשי) "םיתעבש היהי המחה רואו" דעהו ,םיעבראו השלשו תואמ
םקי םעטו ."םימיה תעבש רואכ" רמאו ,וירבד איבנה ראיב ןכ רחאו
ופא ךיראה םשה יכ םעטו .(אכ אכ תומש) "םקי אל" ןכו ,ותמקנ חקלתש
.םינשה הלא לכ היח ךיא בושחל המתת לאו .תורוד העבש דע ןיק לע
םשב ןיק ערז ארקיש ,ןכתי םג .תובר םינש חנ םע היה ויחא תש הנהו
ובלב קזוח ןתנש ,ורמא םירחאו .ןרק תואה יכ א"יו .לארשי ומכ םהיבא
,ןימאהש דע תוא ול השע םשהש יניעב ןוכנהו .ונממ ודחפ ריסהו
.תואה הלג אל בותכהו
(וט)
ןדע חרזמ .ןדע תמדק .דנו ענ היהש רובעב ןכ וארק .דונ ץראב
.ןגהמ ןופצ אוהו
(זט)ד קרפ תישארב ן"במר

יא ינוועו ,םינותחתו םינוילע ןעוט התא ,הימתב אושנמ ינוע לודג
:(אי בכ) הבר תישארבמ י"שר ןושל ,ןועטל רשפא
קידצו ,חולסלמ לודג ינוע יכ תמא' ,רמא - יודיו אוהש טשפב ןוכנהו
תשרג הנהו דאמ הברה יתוא תשנעש יפ לע ףא ,ךיטפשמ רשיו 'ה התא
דומעל לכוא אלו דנו ענ יתויהב יכ ,המדאה ינפ לעמ םויה יתוא
ךינפמו ,יתחונמל םוקמ ןיאו המדאה ןמ שרוגמ יכנא הנה ;דחא םוקמב
,החנמו ןברק בירקהל וא ללפתהל ךינפל דומעל לכוא אל יכ ,רתסא
לכ יכ השעא המ לבא ,ירוענ תפרח יתאשנ יכ יתמלכנ םגו יתשוב יכ
;'התימ יתוא תבייח אל םיברה ךדסחב התאו ,ינגרהי יאצומ
ינרמש לבא ,שנוע ילע תיברהו לודג יאטח הנה ,וינפל רמאש ,ןינעהו
אלו דנו ענ היהאש רובעב יכ ,יתוא תבייחש הממ רתוי שנעא אלש
,ילעמ ךלצ רס יכ ,תויחה ינוגרהי ,םוקמ םושב תורדגו תיב יל הנבא
:וילע ןוילע תרימשב קר ,וחכב טלמנו בגשנ ונניא םדאה יכ הדוה
(גי)
וא ,תוא םשה ול "ןתיו" רמא אלו תוא ןיקל 'ה םשיו רמאש ינפמו
עסונ היהשכ ילוא ,דימת ומע היהיש עובק תואה ול םשש הרוי ,"שעיו"
,הב ךלי רשא ךרדה ול הרומ ,םשה תאמ תוא ול היה םוקמל םוקממ
:אוהה ךרדב ןוסא ונארקי אלש עדי הזבו
- ול רסמ בלכ :רמא אבא יבר ,הז ןינעכ ורמא (בי בכ) הבר תישארבבו
םוקמלו ,וינפל ךלתש ןהמ תחא ול רסמ ,תויחה ןמ ודחפ היהש ינפמ יכ
וב וריכזה .הב גרהי אלו םשה ול הוצ םש יכ עדי ,תכלל בלכה הנפיש
תורוהל דימת תואה ומע היהש הנווכה לבא ,ול יוארכ הזבנ תוא םימכחה
:"םשיו" ןושל ןכ יכ ,הב ךליש ךרדה וינפל
(וט)
רמאש םעטכ ,םלועל וינפל דמע אל דוע יכ 'ה ינפלמ ןיק אציו םעטו
:רתסא ךינפמו
ץראה התואב לבא ,םלועה לכב ךלה אלש - דונ ץראב בשיו םעטו
ומש לע "דונ ץרא" תארקנו ללכ הנממ םוקמב חוני אל ,דימת דדונ ,בשי
:םלועל
(זט)


14 ,'ב ירזוכ :יולה הדוהי 'ר

ושקב רשאכ ,ןיק ןיבו לבה ןיב הנושארב האנקהו תקולחמה הלפנ תאזה ץראה לע
שרויה אוה היהי הזבו ,וניערגו ותלוגסכ ,םדא םוקמב אובל הצרי םהינשמ ימ תעדל
המ הרק זאו ;הפילקכ םא יכ היהי אל ויחאו ,יהולאה ןינעב קבודמה אוהו ץראה תא
- "'ה ינפלמ ןיק אציו" :רמאנש המכ - הרקע תוכלמה הראשנו גרהנ לבה :הרקש
המדאה ינפ לעמ םויה יתא תשרג ןה" :ןיק רמא ןכש - ,איהה ץראה ןמ :תרמוא תאז
."רתסא ךינפמו

תישארב רפס לע שוריפ .ד.מ ,וטוסאק

:רמולכ ,ןידה תקתמהל השקבכ ולא םילמ שרפל רשפא יא - אושנמ ינוע לודג (ג"י)
ןיב רשקה ירהש ,(םישדחהמ םיברו ע"באר ךכ) לובסל לכואש הממ לודג ינוע שנוע
ןאכ שי שרדה יפל .ןוועה תחילס תארוהב ,תרחא הארוהב ליגר אשנ ןיבו ןווע
אוטחל ןידיתעש אובר םישישמ ינווע לודג םולכ :ב"ע א"ק ןירדהנס) הלאש ןושל
והירה החילסה גשומ לבא ,ארקמ לש וטושפ הז ןיא םנמא .(?םהל חלוס התאו ךינפל
.בותכה ירבדל םיאתמ יאדווב