ןיק תוא,'ב רפס ,והיתתמ ןב ףסויל םידוהיה תוינומדק
59-52 ,'א קלח

בי-אי הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ
י-ט קרפ תישארב (אשרו) אמוחנת שרדמ
א הקספ אכ קרפ רזעילא יברד יקרפ

59 - 52 ,'א קלח ,'ב רפס ,והיתתמ ןב ףסויל םידוהיה תוינומדק

ושקיבו ןברק איבהש רחאל ,חצרה ללגב ול יואר היהש ,ושנועמ ול חינה םוקמ לכמ
רודב וירחא וינבב םוקנל םייאו והלליקש אלא ;וב וסעכ הלכי אלש ,ךכ ידי-לע
וב ועגפי אמש ,הלה דחפשכו .איהה ץראהמ ותשא תאו ותוא שריגו ,יעיבשה
תונערופ לכל שושחל ול ןיאש ,םיהלא ול רמא ,והותימיו תוער תויח וידודנב
עגפת אל הער היח לכו ץראה לכב חטבל ךלהתהל אוה לוכי אלא ,הז ןיעמ הביסמ
.קלתסהל וילע דקפו ,והוריכי וב ,תוא ול םשו .וב


אי הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

ןיא יעשפלו ,לבוס התא םינותחתהו םינוילעל - אושנמ ינוע לודג 'ה לא ןיק רמאיו אי
איהש וז ,ע"ג ךותמ דרטנו ,רבע הלק הוצמ לע אבא ,אבא לשמ "ינוע לודג" א"ד !לבוס התא
.ינוע לודג - המכו המכ תחא לע ,םימד תכיפש ,הרומח הריבע
!ינשרגמ תא וישכעו ,אבא תא תשרג לומתא - תשרג ןה
."'וגו ץראב דנו ענ יתייהו" !"רתסא ךינפמ" אמש - רתסא ךינפמו

בי הקספ בכ השרפ תישארב הבר שרדמ

היח ,המהב וסנכתנ :א"יר - הימחנ יברו י"ר - ןיק גרוה לכ ןכל 'ה ול רמאיו בי
אב :יול יבר רמא ;גרהי ןיק גרוה לכ :רמוא ינא ןכל :ןהל רמא ;לבה לש ומד עובתל ףועו
'ר .גרהי ןיק גרוה לכ רמוא ינא ןכל :ה"בקה ל"א ,לבה לש וניד עובתל ינומדקה שחנ
,דומלל יממ ול היה אלו גרה ןיק ,ןיק לש וניד ןינחצור לש ןנידכ אל :רמא הימחנ
גרהי ןיק גרוה לכ ךליאו ןאכמ
לגלג ול חירזה :רמא הדוהי יבר - הימחנ יברו הדוהי יבר - תוא ןיקל 'ה םשיו
חירזהש דמלמ אלא !המח לגלג ה"בקה ול חירזמ היה עשר ותואל :הימחנ ר"א .המח
ךל ונימאי אל םא היהו" (ד תומש) (רמאנש המ יפכ) רמא תאד המ ךיה ,תערצה ול
:רמא ירסק ןב יסוי אבא .ול רסמ בלכ :רמא בר ."'וגו תואה לוקל ועמשי אלו
ילעבל תוא ואשע :רמא ןינח יבר .םינחצורל תוא ואשע :רמא בר .ול חימצה ןרק
ופטשו לובמ אבו ןויפרב ואלת :רמא שיקל ןב ןועמש יבר םשב יול יבר .הבושת
:"'וגו ןיק םקיו" א"דכ ,"המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ תא חמיו" (ח תישארב) רמאנשט קרפ תישארב (אשרו) אמוחנת שרדמ

.אושנמ ינוע לודג ?לובסל לוכי ךניא ינועו לבוס התא ולוכ םלועה לכ :ל"א
'ה ינפלמ ןיק אציו" :רמאנש הזה םוקמה ןמ הלגו אצ ,הבושת תישעו ליאוה :ל"א
,ויתחתמ תועזעדזמ ץראה התיה ךלוה היהש םוקמ לכ אצישכ ."דונ ץראב בשיו
תא גרה ןיק :וזל וז תורמוא ?הז והמ :תורמואו תועזעדזמ תומהבו תויח ויהו
ויהו ונלכאנו ולצא ךלנ :תורמוא ןהו ,היהת דנו ענ וילע ה"בקה רזג ,ויחא לבה
הנא" (טלק םילהת) :רמאו תועמד ויניע וגלז העש התואב ;ולצא תואבו תוסנכתמ
יפנכ אשא ךנה לואש העיצאו התא םש םימש קסא םא חרבא ךינפמ הנאו ךחורמ ךלא
:"ךנימי ינזחאתו ינחנת ךדי םש םג םי תירחאב הנכשא רחש


י קרפ תישארב (אשרו) אמוחנת שרדמ

תבש םירמוא שי 'וגו ןיק גרוה לכ ןכל 'ה ול רמאיו 'וגו יתוא תשרג ןה (י)
תבש דמלש םשכ ,"םלועל איה תוא לארשי ןיבו יניב" (אל תומש) ש"מכ וינפב לענ
ןיק גרהש העשב ;וחצמב עבק ןרק א"יו .ןיק לע דמל ךכ ,ןושארה םדא לע תוכז
תופוע ינש ה"בקה ול ןמיז ;תושעל המ ןיק עדוי היה אלו ךלשומ היה לבה תא
רפחו ןיק דמל ;ונממו ורבקו ודיב רפחו וריבח תא ןהמ דחא גרהו םירוהט
:ןמד תא תוסכל תופועה וכז ךכיפל לבה תא רבקוא הקספ אכ קרפ רזעילא יברד יקרפ

יב ןיאש ,אושנמ ינוע לודג םימלועה לכ ןובר' :ה"בה ינפל ןיק רמא ןכ לעו
."אושנמ ינוע לודג 'ה לא ןיק רמאיו" 'נש הבושתב הזה רבדה ול בשחנו .'רפוכ
ילע ךמש רוכזיו ץראב קידצ דמעי ושכע' :ה"בה ינפל ןיק רמאש אלא דוע אלו
'ינגרהיו

גרהי אלש ןיק לש וערז לע ןתנו תויתוא ב"כמ תחא תוא לטנ ?ה"בה השע המ
תוא ןיקל 'ה םשיו 'נש

ףוע לכמ ,הדשה תייח לכמ ותלבנ רמשמ היה לבה לש ונאצ רמשמ היהש בלכה
המ םילוכי ויה אלו וילע םילבאתמו םיכובו םיבשוי ורזעו םדא היהו םימשה
הז םדאל דומלא' :רמא והער תמש דחא ברוע .הרובק ןיגוהנ ויה אלש ,תושעל
:םדא רמא .ורבקו םהיניעל ונמטו ץראב רפחו והער לטנ ?השע המ .'תושעל המ
ה"בה םלשו ,הנמטו ץראב רפחו לבה לש ותלבנ תא לטנו .'השוע ינא הזה ברועכ'
םהניב תא ןידילומ ןהש ?םהל ןתנ בוט רכש המו .הזה םלועב בוט רכש םיברועל
ןימזמ ה"בהו שחנ ינב םהש םירובסו םהינפלמ ןיחרובו םינבל םתוא ןיאורו
אלא דוע אלו ,"ודיצ ברועל ןיכי ימ" 'נש ןילכואו םנוזמ םהל ןתונו םישותי םהל
'נש ץראה ינפ לע רטמ חלושו ןלוקל עמוש ה"בהו ץראה לע רטמ ןתיל ןיארוק
:"וארקי רשא ברוע ינבל המחל המהבל ןתונ"