םדה תמקנ

תישארב רפס לע שוריפ .ד.מ ,וטוסאק

תואב ןהש שודיחה רקיע תא הווהמה ,הלא תואקסיפל תדחוימ הארוה..."
הרותה יקוחב תרכינ...םדה תמקנ לש גהנמה דגנ האחמ איהו ,דמלל
טעמכ השענ םדה לאוג :טעומ לע ודימעהלו (גהנמ) ותוא םצמצל היטנ
תולג ןיד עבקנ גגושב חצורה ליבשבו ,הדעה לש הניד קספ עצבמל קר
ןושארה הרקמל רשקב ,ונתשרפב הנהו .םדה תמקנ םוקמב טלקמ ריעל
,ןיק .וז ןיעמ היטנ יוטיב ידיל האב ,תושונאה תודלותב חצר לש
םדא ינב לכ ירהש ,ןחצורה לש ןושארה סופיטה והירה ,ויחא תא חצרש
;ךפוש אוה ויחא םד תא םדאה םד ךפושש ימ לכו ,הזל הז םה םיחא
ארייתמ .חצורה ינידל ןושארה תפומה והירה ןיק לש וניד ,ךכיפלו
לכש ןויכמ ,(ד"י 'ספ ,ינגרהי יאצומ לכ היהו) םדה תמקנ ינפמ ןיק היה
לש ויבורק ויה ,דלויהל םידיתעה םגו רבכ םידלונה םג ,םלועה יאב
םדה תמקנ .תולגב ותוא ןדו םדימ ותוא ליצה 'הו ;וילאוגו חצרנה
".'ה יניעב היוצר הניא
123 'ע