ושעו בקעי


הכ קרפ תישארב רפס


רהתו 'ה ול רתעיו אוה הרקע יכ ותשא חכנל 'הל קחצי רתעיו
:ותשא הקבר
(אכ)
שרדל ךלתו יכנא הז המל ןכ םא רמאתו הברקב םינבה וצצרתיו
:'ה תא
(בכ)
ודרפי ךיעממ םימאל ינשו ךנטבב םייג ינש הל 'ה רמאיו
(םיוג) :ריעצ דבעי ברו ץמאי םאלמ םאלו
(גכ)
:הנטבב םמות הנהו תדלל הימי ואלמיו
(דכ)
:ושע ומש וארקיו רעש תרדאכ ולכ ינומדא ןושארה אציו
(הכ)
בקעי ומש ארקיו ושע בקעב תזחא ודיו ויחא אצי ןכ ירחאו
:םתא תדלב הנש םישש ןב קחציו
(וכ)
שיא בקעיו הדש שיא דיצ עדי שיא ושע יהיו םירענה ולדגיו
:םילהא בשי םת
(זכ)
:בקעי תא תבהא הקברו ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו
(חכ)
:ףיע אוהו הדשה ןמ ושע אביו דיזנ בקעי דזיו
(טכ)
ףיע יכ הזה םדאה םדאה ןמ אנ ינטיעלה בקעי לא ושע רמאיו
:םודא ומש ארק ןכ לע יכנא
(ל)
:יל ךתרכב תא םויכ הרכמ בקעי רמאיו
(אל)
:הרכב יל הז המלו תומל ךלוה יכנא הנה ושע רמאיו
(בל)
ותרכב תא רכמיו ול עבשיו םויכ יל העבשה בקעי רמאיו
:בקעיל
(גל)
םקיו תשיו לכאיו םישדע דיזנו םחל ושעל ןתנ בקעיו
:הרכבה תא ושע זביו ךליו
(דל)


זכ קרפ תישארב רפס

ונב ושע תא ארקיו תארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו
:יננה וילא רמאיו ינב וילא רמאיו לדגה
(א)
:יתומ םוי יתעדי אל יתנקז אנ הנה רמאיו
(ב)
:הדיצ יל הדוצו הדשה אצו ךתשקו ךילת ךילכ אנ אש התעו
(דיצ)
(ג)
רובעב הלכאו יל האיבהו יתבהא רשאכ םימעטמ יל השעו
:תומא םרטב ישפנ ךכרבת
(ד)
דוצל הדשה ושע ךליו ונב ושע לא קחצי רבדב תעמש הקברו
:איבהל דיצ
(ה)
רבדמ ךיבא תא יתעמש הנה רמאל הנב בקעי לא הרמא הקברו
:רמאל ךיחא ושע לא
(ו)
ינפל 'ה ינפל הככרבאו הלכאו םימעטמ יל השעו דיצ יל האיבה
:יתומ
(ז)
:ךתא הוצמ ינא רשאל ילקב עמש ינב התעו
(ח)
השעאו םיבט םיזע יידג ינש םשמ יל חקו ןאצה לא אנ ךל
:בהא רשאכ ךיבאל םימעטמ םתא
(ט)
:ותומ ינפל ךכרבי רשא רבעב לכאו ךיבאל תאבהו
(י)
שיא יכנאו רעש שיא יחא ושע ןה ומא הקבר לא בקעי רמאיו
:קלח
(אי)
הללק ילע יתאבהו עתעתמכ ויניעב יתייהו יבא ינשמי ילוא
:הכרב אלו
(בי)
:יל חק ךלו ילקב עמש ךא ינב ךתללק ילע ומא ול רמאתו
(גי)

:ויבא בהא רשאכ םימעטמ ומא שעתו ומאל אביו חקיו ךליו
(די)
תיבב התא רשא תדמחה לדגה הנב ושע ידגב תא הקבר חקתו
:ןטקה הנב בקעי תא שבלתו
(וט)
:ויראוצ תקלח לעו וידי לע השיבלה םיזעה יידג תרע תאו
(זט)
:הנב בקעי דיב התשע רשא םחלה תאו םימעטמה תא ןתתו
(זי)
:ינב התא ימ יננה רמאיו יבא רמאיו ויבא לא אביו
(חי)
תרבד רשאכ יתישע ךרכב ושע יכנא ויבא לא בקעי רמאיו
:ךשפנ ינכרבת רובעב ידיצמ הלכאו הבש אנ םוק ילא
(טי)
'ה הרקה יכ רמאיו ינב אצמל תרהמ הז המ ונב לא קחצי רמאיו
:ינפל ךיהלא
(כ)
םא ושע ינב הז התאה ינב ךשמאו אנ השג בקעי לא קחצי רמאיו
:אל
(אכ)
בקעי לוק לקה רמאיו והשמיו ויבא קחצי לא בקעי שגיו
:ושע ידי םידיהו
(בכ)
:והכרביו תרעש ויחא ושע ידיכ וידי ויה יכ וריכה אלו
(גכ)
:ינא רמאיו ושע ינב הז התא רמאיו
(דכ)
ול שגיו ישפנ ךכרבת ןעמל ינב דיצמ הלכאו יל השגה רמאיו
:תשיו ןיי ול אביו לכאיו
(הכ)
:ינב יל הקשו אנ השג ויבא קחצי וילא רמאיו
(וכ)
חיר האר רמאיו והכרביו וידגב חיר תא חריו ול קשיו שגיו
:'ה וכרב רשא הדש חירכ ינב
(זכ)
:שריתו ןגד ברו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיהלאה ךל ןתיו
(חכ)
ךל ווחתשיו ךיחאל ריבג הוה םימאל ךל וחתשיו םימע ךודבעי
(ווחתשיו) :ךורב ךיכרבמו רורא ךיררא ךמא ינב
(טכ)
אצי אצי ךא יהיו בקעי תא ךרבל קחצי הלכ רשאכ יהיו
:ודיצמ אב ויחא ושעו ויבא.קחצי ינפ תאמ בקעי
(ל)
יבא םקי ויבאל רמאיו ויבאל אביו םימעטמ אוה םג שעיו
:ךשפנ ינכרבת רבעב ונב דיצמ לכאיו
(אל)
:ושע ךרכב ךנב ינא רמאיו התא ימ ויבא קחצי ול רמאיו
(בל)
דצה אוה אופא ימ רמאיו דאמ דע הלדג הדרח קחצי דרחיו
:היהי ךורב םג והכרבאו אובת םרטב לכמ לכאו יל אביו דיצ
(גל)
דאמ דע הרמו הלדג הקעצ קעציו ויבא ירבד תא ושע עמשכ
:יבא ינא םג ינכרב ויבאל רמאיו
(דל)
:ךתכרב חקיו המרמב ךיחא אב רמאיו
(הל)
יתרכב תא םימעפ הז ינבקעיו בקעי ומש ארק יכה רמאיו
:הכרב יל תלצא אלה רמאיו יתכרב חקל התע הנהו חקל
(ול)
ויחא לכ תאו ךל ויתמש ריבג ןה ושעל רמאיו קחצי ןעיו
השעא המ אופא הכלו ויתכמס שריתו ןגדו םידבעל ול יתתנ
:ינב
(זל)
ינא םג ינכרב יבא ךל אוה תחא הכרבה ויבא לא ושע רמאיו
:ךביו ולק ושע אשיו יבא
(חל)
ךבשומ היהי ץראה ינמשמ הנה וילא רמאיו ויבא קחצי ןעיו
:לעמ םימשה לטמו
(טל)
ולע תקרפו דירת רשאכ היהו דבעת ךיחא תאו היחת ךברח לעו
:ךראוצ לעמ
(מ)

ושע רמאיו ויבא וכרב רשא הכרבה לע בקעי תא ושע םטשיו
:יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי ובלב
(אמ)
בקעיל ארקתו חלשתו לדגה הנב ושע ירבד תא הקברל דגיו
:ךגרהל ךל םחנתמ ךיחא ושע הנה וילא רמאתו ןטקה הנב
(במ)
:הנרח יחא ןבל לא ךל חרב םוקו ילקב עמש ינב התעו
(גמ)
:ךיחא תמח בושת רשא דע םידחא םימי ומע תבשיו
(דמ)
יתחלשו ול תישע רשא תא חכשו ךממ ךיחא ףא בוש דע
:דחא םוי םכינש םג לכשא המל םשמ ךיתחקלו
(המ)
חקל םא תח תונב ינפמ ייחב יתצק קחצי לא הקבר רמאתו
:םייח יל המל ץראה תונבמ הלאכ תח תונבמ השא בקעי
(ומ)


גל קרפ תישארב רפס

שיא תואמ עברא ומעו אב ושע הנהו אריו ויניע בקעי אשיו
:תוחפשה יתש לעו לחר לעו האל לע םידליה תא ץחיו
(א)
הידליו האל תאו הנשאר ןהידלי תאו תוחפשה תא םשיו
:םינרחא ףסוי תאו לחר תאו םינרחא
(ב)
:ויחא דע ותשג דע םימעפ עבש הצרא וחתשיו םהינפל רבע אוהו
(ג)
(לע) :וכביו והקשיו וראוצ לע לפיו והקבחיו ותארקל ושע ץריו
(ויראוצ)
(ד)
הלא ימ רמאיו םידליה תאו םישנה תא אריו ויניע תא אשיו
:ךדבע תא םיהלא ןנח רשא םידליה רמאיו ךל
(ה)
:ןיוחתשתו ןהידליו הנה תוחפשה ןשגתו
(ו)
:ווחתשיו לחרו ףסוי שגנ רחאו ווחתשיו הידליו האל םג שגתו
(ז)
יניעב ןח אצמל רמאיו יתשגפ רשא הזה הנחמה לכ ךל ימ רמאיו
:ינדא
(ח)
:ךל רשא ךל יהי יחא בר יל שי ושע רמאיו
(ט)
יתחנמ תחקלו ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא אנ לא בקעי רמאיו
:ינצרתו םיהלא ינפ תארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יכ ידימ
(י)
לכ יל שי יכו םיהלא יננח יכ ךל תאבה רשא יתכרב תא אנ חק
:ךדגנל הכלאו הכלנו העסנ רמאיו (בי) :חקיו וב רצפיו
(אי)
תולע רקבהו ןאצהו םיכר םידליה יכ עדי ינדא וילא רמאיו
:ןאצה לכ ותמו דחא םוי םוקפדו ילע
(גי)

הכאלמה לגרל יטאל הלהנתא ינאו ודבע ינפל ינדא אנ רבעי
:הריעש ינדא לא אבא רשא דע םידליה לגרלו ינפל רשא
(די)
הז המל רמאיו יתא רשא םעה ןמ ךמע אנ הגיצא ושע רמאיו
:ינדא יניעב ןח אצמא
(וט)
:הריעש וכרדל ושע אוהה םויב בשיו
(זט)