ויחאו ףסוי

זל קרפ תישארב רפס

:ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו
(א)
ויחא תא הער היה הנש הרשע עבש ןב ףסוי בקעי תודלת הלא
אביו ויבא ישנ הפלז ינב תאו ההלב ינב תא רענ אוהו ןאצב
:םהיבא לא הער םתבד תא ףסוי
(ב)
ול השעו ול אוה םינקז ןב יכ וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו
:םיספ תנתכ
(ג)
אלו ותא ואנשיו ויחא לכמ םהיבא בהא ותא יכ ויחא ואריו
:םלשל ורבד ולכי
(ד)
:ותא אנש דוע ופסויו ויחאל דגיו םולח ףסוי םלחיו
(ה)
:יתמלח רשא הזה םולחה אנ ועמש םהילא רמאיו
(ו)
יתמלא המק הנהו הדשה ךותב םימלא םימלאמ ונחנא הנהו
:יתמלאל ןיוחתשתו םכיתמלא הניבסת הנהו הבצנ םגו
(ז)
ונב לשמת לושמ םא ונילע ךלמת ךלמה ויחא ול ורמאיו
:וירבד לעו ויתמלח לע ותא אנש דוע ופסויו
(ח)
יתמלח הנה רמאיו ויחאל ותא רפסיו רחא םולח דוע םלחיו
:יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנהו דוע םולח
(ט)
המ ול רמאיו ויבא וב רעגיו ויחא לאו ויבא לא רפסיו
ךל תוחתשהל ךיחאו ךמאו ינא אובנ אובה תמלח רשא הזה םולחה
:הצרא
(י)
:רבדה תא רמש ויבאו ויחא וב ואנקיו
(אי)
:םכשב םהיבא ןאצ תא תוערל ויחא וכליו
(בי)
ךחלשאו הכל םכשב םיער ךיחא אולה ףסוי לא לארשי רמאיו
:יננה ול רמאיו םהילא
(גי)

ןאצה םולש תאו ךיחא םולש תא האר אנ ךל ול רמאיו
:המכש אביו ןורבח קמעמ והחלשיו רבד ינבשהו
(די)
:שקבת המ רמאל שיאה והלאשיו הדשב העת הנהו שיא והאצמיו
(וט)
:םיער םה הפיא יל אנ הדיגה שקבמ יכנא יחא תא רמאיו
(זט)
ךליו הניתד הכלנ םירמא יתעמש יכ הזמ ועסנ שיאה רמאיו
:ןתדב םאצמיו ויחא רחא ףסוי
(זי)
:ותימהל ותא ולכנתיו םהילא ברקי םרטבו קחרמ ותא ואריו
(חי)
:אב הזלה תומלחה לעב הנה ויחא לא שיא ורמאיו
(טי)
הער היח ונרמאו תורבה דחאב והכלשנו והגרהנו וכל התעו
:ויתמלח ויהי המ הארנו והתלכא
(כ)
:שפנ ונכנ אל רמאיו םדימ והלציו ןבואר עמשיו
(אכ)
הזה רובה לא ותא וכילשה םד וכפשת לא ןבואר םהלא רמאיו
ובישהל םדימ ותא ליצה ןעמל וב וחלשת לא דיו רבדמב רשא
:ויבא לא
(בכ)
תא ותנתכ תא ףסוי תא וטישפיו ויחא לא ףסוי אב רשאכ יהיו
:וילע רשא םיספה תנתכ
(גכ)
:םימ וב ןיא קר רובהו הרבה ותא וכלשיו והחקיו
(דכ)
תחרא הנהו ואריו םהיניע ואשיו םחל לכאל ובשיו
םיכלוה טלו ירצו תאכנ םיאשנ םהילמגו דעלגמ האב םילאעמשי
:המירצמ דירוהל
(הכ)
תא וניסכו וניחא תא גרהנ יכ עצב המ ויחא לא הדוהי רמאיו
:ומד
(וכ)
וניחא יכ וב יהת לא ונדיו םילאעמשיל ונרכמנו וכל
:ויחא ועמשיו אוה ונרשב
(זכ)
ןמ ףסוי תא ולעיו וכשמיו םירחס םינידמ םישנא ורבעיו
תא ואיביו ףסכ םירשעב םילאעמשיל ףסוי תא ורכמיו רובה
:המירצמ ףסוי
(חכ)
:וידגב תא ערקיו רובב ףסוי ןיא הנהו רובה לא ןבואר בשיו
(טכ)
:אב ינא הנא ינאו ונניא דליה רמאיו ויחא לא בשיו
(ל)
תנתכה תא ולבטיו םיזע ריעש וטחשיו ףסוי תנתכ תא וחקיו
:םדב
(אל)
תאז ורמאיו םהיבא לא ואיביו םיספה תנתכ תא וחלשיו
:אל םא אוה ךנב תנתכה אנ רכה ונאצמ
(בל)
:ףסוי ףרט ףרט והתלכא הער היח ינב תנתכ רמאיו הריכיו
(גל)
םימי ונב לע לבאתיו וינתמב קש םשיו ויתלמש בקעי ערקיו
:םיבר
(דל)
דרא יכ רמאיו םחנתהל ןאמיו ומחנל ויתנב לכו וינב לכ ומקיו
:ויבא ותא ךביו הלאש לבא ינב לא
(הל)
רש הערפ סירס רפיטופל םירצמ לא ותא ורכמ םינדמהו
:םיחבטה
(ול)


במ קרפ תישארב רפס

:וארתת המל וינבל בקעי רמאיו םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו
(א)
םשמ ונל ורבשו המש ודר םירצמב רבש שי יכ יתעמש הנה רמאיו
:תומנ אלו היחנו
(ב)
:םירצממ רב רבשל הרשע ףסוי יחא ודריו
(ג)
:ןוסא ונארקי ןפ רמא יכ ויחא תא בקעי חלש אל ףסוי יחא ןימינב תאו
(ד)
:ןענכ ץראב בערה היה יכ םיאבה ךותב רבשל לארשי ינב ואביו
(ה)
יחא ואביו ץראה םע לכל ריבשמה אוה ץראה לע טילשה אוה ףסויו
:הצרא םיפא ול ווחתשיו ףסוי
(ו)
רמאיו תושק םתא רבדיו םהילא רכנתיו םרכיו ויחא תא ףסוי אריו
:לכא רבשל ןענכ ץראמ ורמאיו םתאב ןיאמ םהלא
(ז)
:והרכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו
(ח)
תוארל םתא םילגרמ םהלא רמאיו םהל םלח רשא תומלחה תא ףסוי רכזיו
:םתאב ץראה תורע תא
(ט)
:לכא רבשל ואב ךידבעו ינדא אל וילא ורמאיו
(י)
:םילגרמ ךידבע ויה אל ונחנא םינכ ונחנ דחא שיא ינב ונלכ
(אי)
:תוארל םתאב ץראה תורע יכ אל םהלא רמאיו
(בי)
הנהו ןענכ ץראב דחא שיא ינב ונחנא םיחא ךידבע רשע םינש ורמאיו
:ונניא דחאהו םויה וניבא תא ןטקה
(גי)
:םתא םילגרמ רמאל םכלא יתרבד רשא אוה ףסוי םהלא רמאיו
(די)
:הנה ןטקה םכיחא אובב םא יכ הזמ ואצת םא הערפ יח ונחבת תאזב
(וט)
תמאה םכירבד ונחביו ורסאה םתאו םכיחא תא חקיו דחא םכמ וחלש
:םתא םילגרמ יכ הערפ יח אל םאו םכתא
(זט)
:םימי תשלש רמשמ לא םתא ףסאיו
(זי)
:ארי ינא םיהלאה תא ויחו ושע תאז ישילשה םויב ףסוי םהלא רמאיו
(חי)
רבש ואיבה וכל םתאו םכרמשמ תיבב רסאי דחא םכיחא םתא םינכ םא
:םכיתב ןובער
(טי)
:ןכ ושעיו ותומת אלו םכירבד ונמאיו ילא ואיבת ןטקה םכיחא תאו
(כ)
תרצ וניאר רשא וניחא לע ונחנא םימשא לבא ויחא לא שיא ורמאיו
:תאזה הרצה ונילא האב ןכ לע ונעמש אלו ונילא וננחתהב ושפנ
(אכ)
אלו דליב ואטחת לא רמאל םכילא יתרמא אולה רמאל םתא ןבואר ןעיו
:שרדנ הנה ומד םגו םתעמש
(בכ)
:םתניב ץילמה יכ ףסוי עמש יכ ועדי אל םהו
(גכ)
ןועמש תא םתאמ חקיו םהלא רבדיו םהלא בשיו ךביו םהילעמ בסיו
:םהיניעל ותא רסאיו
(דכ)
תתלו וקש לא שיא םהיפסכ בישהלו רב םהילכ תא ואלמיו ףסוי וציו
:ןכ םהל שעיו ךרדל הדצ םהל
(הכ)
:םשמ וכליו םהירמח לע םרבש תא ואשיו
(וכ)
הנהו ופסכ תא אריו ןולמב ורמחל אופסמ תתל וקש תא דחאה חתפיו
:ותחתמא יפב אוה
(זכ)
שיא ודרחיו םבל אציו יתחתמאב הנה םגו יפסכ בשוה ויחא לא רמאיו
:ונל םיהלא השע תאז המ רמאל ויחא לא
(חכ)
:רמאל םתא תרקה לכ תא ול ודיגיו ןענכ הצרא םהיבא בקעי לא ואביו
(טכ)
:ץראה תא םילגרמכ ונתא ןתיו תושק ונתא ץראה ינדא שיאה רבד
(ל)
:םילגרמ ונייה אל ונחנא םינכ וילא רמאנו
(אל)
וניבא תא םויה ןטקהו ונניא דחאה וניבא ינב םיחא ונחנא רשע םינש
:ןענכ ץראב
(בל)
דחאה םכיחא םתא םינכ יכ עדא תאזב ץראה ינדא שיאה ונילא רמאיו
:וכלו וחק םכיתב ןובער תאו יתא וחינה
(גל)
םתא םינכ יכ םתא םילגרמ אל יכ העדאו ילא ןטקה םכיחא תא ואיבהו
:ורחסת ץראה תאו םכל ןתא םכיחא תא
(דל)
תוררצ תא ואריו וקשב ופסכ רורצ שיא הנהו םהיקש םיקירמ םה יהיו
:וארייו םהיבאו המה םהיפסכ
(הל)
תאו ונניא ןועמשו ונניא ףסוי םתלכש יתא םהיבא בקעי םהלא רמאיו
:הנלכ ויה ילע וחקת ןמינב
(ול)
ךילא ונאיבא אל םא תימת ינב ינש תא רמאל ויבא לא ןבואר רמאיו
:ךילא ונבישא ינאו ידי לע ותא הנת
(זל)
ןוסא והארקו ראשנ ודבל אוהו תמ ויחא יכ םכמע ינב דרי אל רמאיו
:הלואש ןוגיב יתביש תא םתדרוהו הב וכלת רשא ךרדב
(חל)


גמ קרפ תישארב רפס

:ץראב דבכ בערהו
(א)
םהילא רמאיו םירצממ ואיבה רשא רבשה תא לכאל ולכ רשאכ יהיו
:לכא טעמ ונל ורבש ובש םהיבא
(ב)
יתלב ינפ וארת אל רמאל שיאה ונב דעה דעה רמאל הדוהי וילא רמאיו
:םכתא םכיחא
(ג)
:לכא ךל הרבשנו הדרנ ונתא וניחא תא חלשמ ךשי םא
(ד)
םכיחא יתלב ינפ וארת אל ונילא רמא שיאה יכ דרנ אל חלשמ ךניא םאו
:םכתא
(ה)
:חא םכל דועה שיאל דיגהל יל םתערה המל לארשי רמאיו
(ו)
שיה יח םכיבא דועה רמאל ונתדלומלו ונל שיאה לאש לואש ורמאיו
תא ודירוה רמאי יכ עדנ עודיה הלאה םירבדה יפ לע ול דגנו חא םכל
:םכיחא
(ז)
היחנו הכלנו המוקנו יתא רענה החלש ויבא לארשי לא הדוהי רמאיו
:ונפט םג התא םג ונחנא םג תומנ אלו
(ח)
ךינפל ויתגצהו ךילא ויתאיבה אל םא ונשקבת ידימ ונברעא יכנא
:םימיה לכ ךל יתאטחו
(ט)
:םימעפ הז ונבש התע יכ ונהמהמתה אלול יכ
(י)
ץראה תרמזמ וחק ושע תאז אופא ןכ םא םהיבא לארשי םהלא רמאיו
םינטב טלו תאכנ שבד טעמו ירצ טעמ החנמ שיאל ודירוהו םכילכב
:םידקשו
(אי)
ובישת םכיתחתמא יפב בשומה ףסכה תאו םכדיב וחק הנשמ ףסכו
:אוה הגשמ ילוא םכדיב
(בי)
:שיאה לא ובוש ומוקו וחק םכיחא תאו
(גי)
רחא םכיחא תא םכל חלשו שיאה ינפל םימחר םכל ןתי ידש לאו
:יתלכש יתלכש רשאכ ינאו ןימינב תאו
(די)
ןמינב תאו םדיב וחקל ףסכ הנשמו תאזה החנמה תא םישנאה וחקיו
:ףסוי ינפל ודמעיו םירצמ ודריו ומקיו
(וט)
םישנאה תא אבה ותיב לע רשאל רמאיו ןימינב תא םתא ףסוי אריו
:םירהצב םישנאה ולכאי יתא יכ ןכהו חבט חבטו התיבה
(זט)
:ףסוי התיב םישנאה תא שיאה אביו ףסוי רמא רשאכ שיאה שעיו
(זי)
בשה ףסכה רבד לע ורמאיו ףסוי תיב ואבוה יכ םישנאה וארייו
ונילע לפנתהלו ונילע ללגתהל םיאבומ ונחנא הלחתב וניתחתמאב
:ונירמח תאו םידבעל ונתא תחקלו
(חי)
:תיבה חתפ וילא ורבדיו ףסוי תיב לע רשא שיאה לא ושגיו
(טי)
:לכא רבשל הלחתב ונדרי דרי ינדא יב ורמאיו
(כ)
יפב שיא ףסכ הנהו וניתחתמא תא החתפנו ןולמה לא ונאב יכ יהיו
:ונדיב ותא בשנו ולקשמב ונפסכ ותחתמא
(אכ)
ונפסכ םש ימ ונעדי אל לכא רבשל ונדיב ונדרוה רחא ףסכו
:וניתחתמאב
(בכ)
ןומטמ םכל ןתנ םכיבא יהלאו םכיהלא וארית לא םכל םולש רמאיו
:ןועמש תא םהלא אצויו ילא אב םכפסכ םכיתחתמאב
(גכ)
ןתיו םהילגר וצחריו םימ ןתיו ףסוי התיב םישנאה תא שיאה אביו
:םהירמחל אופסמ
(דכ)
:םחל ולכאי םש יכ ועמש יכ םירהצב ףסוי אוב דע החנמה תא וניכיו
(הכ)
ול ווחתשיו התיבה םדיב רשא החנמה תא ול ואיביו התיבה ףסוי אביו
:הצרא
(וכ)
:יח ונדועה םתרמא רשא ןקזה םכיבא םולשה רמאיו םולשל םהל לאשיו
(זכ)
(ווחתשיו) :וחתשיו ודקיו יח ונדוע וניבאל ךדבעל םולש ורמאיו
(חכ)
רשא ןטקה םכיחא הזה רמאיו ומא ןב ויחא ןימינב תא אריו ויניע אשיו
:ינב ךנחי םיהלא רמאיו ילא םתרמא
(טכ)
ךביו הרדחה אביו תוכבל שקביו ויחא לא וימחר ורמכנ יכ ףסוי רהמיו
:המש
(ל)
:םחל ומיש רמאיו קפאתיו אציו וינפ ץחריו
(אל)
ןולכוי אל יכ םדבל ותא םילכאה םירצמלו םדבל םהלו ודבל ול ומישיו
:םירצמל אוה הבעות יכ םחל םירבעה תא לכאל םירצמה
(בל)
לא שיא םישנאה והמתיו ותרעצכ ריעצהו ותרכבכ רכבה וינפל ובשיו
:והער
(גל)
תודי שמח םלכ תאשממ ןמינב תשאמ ברתו םהלא וינפ תאמ תאשמ אשיו
:ומע ורכשיו ותשיו
(דל)


דמ קרפ תישארב רפס

רשאכ לכא םישנאה תחתמא תא אלמ רמאל ותיב לע רשא תא וציו
:ותחתמא יפב שיא ףסכ םישו תאש ןולכוי
(א)
שעיו ורבש ףסכ תאו ןטקה תחתמא יפב םישת ףסכה עיבג יעיבג תאו
:רבד רשא ףסוי רבדכ
(ב)
:םהירמחו המה וחלש םישנאהו רוא רקבה
(ג)
ףדר םוק ותיב לע רשאל רמא ףסויו וקיחרה אל ריעה תא ואצי םה
:הבוט תחת הער םתמלש המל םהלא תרמאו םתגשהו םישנאה ירחא
(ד)
:םתישע רשא םתערה וב שחני שחנ אוהו וב ינדא התשי רשא הז אולה
(ה)
:הלאה םירבדה תא םהלא רבדיו םגשיו
(ו)
תושעמ ךידבעל הלילח הלאה םירבדכ ינדא רבדי המל וילא ורמאיו
:הזה רבדכ
(ז)
ךיאו ןענכ ץראמ ךילא ונבישה וניתחתמא יפב ונאצמ רשא ףסכ ןה
:בהז וא ףסכ ךינדא תיבמ בנגנ
(ח)
:םידבעל ינדאל היהנ ונחנא םגו תמו ךידבעמ ותא אצמי רשא
(ט)
םתאו דבע יל היהי ותא אצמי רשא אוה ןכ םכירבדכ התע םג רמאיו
:םיקנ ויהת
(י)
:ותחתמא שיא וחתפיו הצרא ותחתמא תא שיא ודרויו ורהמיו
(אי)
:ןמינב תחתמאב עיבגה אצמיו הלכ ןטקבו לחה לודגב שפחיו
(בי)
:הריעה ובשיו ורמח לע שיא סמעיו םתלמש וערקיו
(גי)
:הצרא וינפל ולפיו םש ונדוע אוהו ףסוי התיב ויחאו הדוהי אביו
(די)
שחני שחנ יכ םתעדי אולה םתישע רשא הזה השעמה המ ףסוי םהל רמאיו
:ינמכ רשא שיא
(וט)
תא אצמ םיהלאה קדטצנ המו רבדנ המ ינדאל רמאנ המ הדוהי רמאיו
:ודיב עיבגה אצמנ רשא םג ונחנא םג ינדאל םידבע וננה ךידבע ןוע
(זט)
היהי אוה ודיב עיבגה אצמנ רשא שיאה תאז תושעמ יל הלילח רמאיו
:םכיבא לא םולשל ולע םתאו דבע יל
(זי)
ינדא ינזאב רבד ךדבע אנ רבדי ינדא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו
:הערפכ ךומכ יכ ךדבעב ךפא רחי לאו
(חי)
:חא וא בא םכל שיה רמאל וידבע תא לאש ינדא
(טי)
רתויו תמ ויחאו ןטק םינקז דליו ןקז בא ונל שי ינדא לא רמאנו
:ובהא ויבאו ומאל ודבל אוה
(כ)
:וילע יניע המישאו ילא והדרוה ךידבע לא רמאתו
(אכ)
:תמו ויבא תא בזעו ויבא תא בזעל רענה לכוי אל ינדא לא רמאנו
(בכ)
:ינפ תוארל ןופסת אל םכתא ןטקה םכיחא דרי אל םא ךידבע לא רמאתו
(גכ)
:ינדא ירבד תא ול דגנו יבא ךדבע לא ונילע יכ יהיו
(דכ)
:לכא טעמ ונל ורבש ובש וניבא רמאיו
(הכ)
לכונ אל יכ ונדריו ונתא ןטקה וניחא שי םא תדרל לכונ אל רמאנו
:ונתא ונניא ןטקה וניחאו שיאה ינפ תוארל
(וכ)
:יתשא יל הדלי םינש יכ םתעדי םתא ונילא יבא ךדבע רמאיו
(זכ)
:הנה דע ויתיאר אלו ףרט ףרט ךא רמאו יתאמ דחאה אציו
(חכ)
הערב יתביש תא םתדרוהו ןוסא והרקו ינפ םעמ הז תא םג םתחקלו
:הלאש
(טכ)
:ושפנב הרושק ושפנו ונתא ונניא רענהו יבא ךדבע לא יאבכ התעו
(ל)
וניבא ךדבע תביש תא ךידבע ודירוהו תמו רענה ןיא יכ ותוארכ היהו
:הלאש ןוגיב
(אל)
יתאטחו ךילא ונאיבא אל םא רמאל יבא םעמ רענה תא ברע ךדבע יכ
:םימיה לכ יבאל
(בל)
:ויחא םע לעי רענהו ינדאל דבע רענה תחת ךדבע אנ בשי התעו
(גל)


המ קרפ תישארב רפס

ילעמ שיא לכ ואיצוה ארקיו וילע םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לכי אלו
:ויחא לא ףסוי עדותהב ותא שיא דמע אלו
(א)
:הערפ תיב עמשיו םירצמ ועמשיו יכבב ולק תא ןתיו
(ב)
תונעל ויחא ולכי אלו יח יבא דועה ףסוי ינא ויחא לא ףסוי רמאיו
:וינפמ ולהבנ יכ ותא
(ג)
רשא םכיחא ףסוי ינא רמאיו ושגיו ילא אנ ושג ויחא לא ףסוי רמאיו
:המירצמ יתא םתרכמ
(ד)
היחמל יכ הנה יתא םתרכמ יכ םכיניעב רחי לאו ובצעת לא התעו
:םכינפל םיהלא ינחלש
(ה)
:ריצקו שירח ןיא רשא םינש שמח דועו ץראה ברקב בערה םיתנש הז יכ
(ו)
הטילפל םכל תויחהלו ץראב תיראש םכל םושל םכינפל םיהלא ינחלשיו
:הלדג
(ז)
הערפל באל ינמישיו םיהלאה יכ הנה יתא םתחלש םתא אל התעו
:םירצמ ץרא לכב לשמו ותיב לכל ןודאלו
(ח)
םיהלא ינמש ףסוי ךנב רמא הכ וילא םתרמאו יבא לא ולעו ורהמ
:דמעת לא ילא הדר םירצמ לכל ןודאל
(ט)
ךנאצו ךינב ינבו ךינבו התא ילא בורק תייהו ןשג ץראב תבשיו
:ךל רשא לכו ךרקבו
(י)
רשא לכו ךתיבו התא שרות ןפ בער םינש שמח דוע יכ םש ךתא יתלכלכו
:ךל
(אי)
:םכילא רבדמה יפ יכ ןימינב יחא יניעו תואר םכיניע הנהו
(בי)
םתרהמו םתיאר רשא לכ תאו םירצמב ידובכ לכ תא יבאל םתדגהו
:הנה יבא תא םתדרוהו
(גי)
:ויראוצ לע הכב ןמינבו ךביו ויחא ןמינב יראוצ לע לפיו
(די)
:ותא ויחא ורבד ןכ ירחאו םהלע ךביו ויחא לכל קשניו
(וט)
יניעבו הערפ יניעב בטייו ףסוי יחא ואב רמאל הערפ תיב עמשנ לקהו
:וידבע
(זט)
וכלו םכריעב תא ונעט ושע תאז ךיחא לא רמא ףסוי לא הערפ רמאיו
:ןענכ הצרא ואב
(זי)
םירצמ ץרא בוט תא םכל הנתאו ילא ואבו םכיתב תאו םכיבא תא וחקו
:ץראה בלח תא ולכאו
(חי)
םכישנלו םכפטל תולגע םירצמ ץראמ םכל וחק ושע תאז התיוצ התאו
:םתאבו םכיבא תא םתאשנו
(טי)
:אוה םכל םירצמ ץרא לכ בוט יכ םכילכ לע סחת לא םכניעו
(כ)
םהל ןתיו הערפ יפ לע תולגע ףסוי םהל ןתיו לארשי ינב ןכ ושעיו
:ךרדל הדצ
(אכ)
תפלח שמחו ףסכ תואמ שלש ןתנ ןמינבלו תלמש תופלח שיאל ןתנ םלכל
:תלמש
(בכ)
תאשנ תנתא רשעו םירצמ בוטמ םיאשנ םירמח הרשע תאזכ חלש ויבאלו
:ךרדל ויבאל ןוזמו םחלו רב
(גכ)
:ךרדב וזגרת לא םהלא רמאיו וכליו ויחא תא חלשיו
(דכ)
:םהיבא בקעי לא ןענכ ץרא ואביו םירצממ ולעיו
(הכ)
גפיו םירצמ ץרא לכב לשמ אוה יכו יח ףסוי דוע רמאל ול ודגיו
:םהל ןימאה אל יכ ובל
(וכ)
רשא תולגעה תא אריו םהלא רבד רשא ףסוי ירבד לכ תא וילא ורבדיו
:םהיבא בקעי חור יחתו ותא תאשל ףסוי חלש
(זכ)
:תומא םרטב ונאראו הכלא יח ינב ףסוי דוע בר לארשי רמאיו
(חכ)