המלשו והינדא

א קרפ א םיכלמ רפס

:ול םחי אלו םידגבב והסכיו םימיב אב ןקז דוד ךלמהו
(א)
ךלמה ינפל הדמעו הלותב הרענ ךלמה ינדאל ושקבי וידבע ול ורמאיו
:ךלמה ינדאל םחו ךקיחב הבכשו תנכס ול יהתו
(ב)
תימנושה גשיבא תא ואצמיו לארשי לובג לכב הפי הרענ ושקביו
:ךלמל התא ואביו
(ג)
:העדי אל ךלמהו והתרשתו תנכס ךלמל יהתו דאמ דע הפי הרענהו
(ד)
םישרפו בכר ול שעיו ךלמא ינא רמאל אשנתמ תיגח ןב הינדאו
:וינפל םיצר שיא םישמחו
(ה)
דאמ ראת בוט אוה םגו תישע הככ עודמ רמאל וימימ ויבא ובצע אלו
:םולשבא ירחא הדלי ותאו
(ו)
:הינדא ירחא ורזעיו ןהכה רתיבא םעו היורצ ןב באוי םע וירבד ויהיו
(ז)
םירובגהו יערו יעמשו איבנה ןתנו עדיוהי ןב והינבו ןהכה קודצו
:והינדא םע ויה אל דודל רשא
(ח)
לגר ןיע לצא רשא תלחזה ןבא םע אירמו רקבו ןאצ והינדא חבזיו
:ךלמה ידבע הדוהי ישנא לכלו ךלמה ינב ויחא לכ תא ארקיו
(ט)
:ארק אל ויחא המלש תאו םירובגה תאו והינבו איבנה ןתנ תאו
(י)
והינדא ךלמ יכ תעמש אולה רמאל המלש םא עבש תב לא ןתנ רמאיו
:עדי אל דוד ונינדאו תיגח ןב
(אי)
:המלש ךנב שפנ תאו ךשפנ תא יטלמו הצע אנ ךצעיא יכל התעו
(בי)
תעבשנ ךלמה ינדא התא אלה וילא תרמאו דוד ךלמה לא יאבו יכל
ךלמ עודמו יאסכ לע בשי אוהו ירחא ךלמי ךנב המלש יכ רמאל ךתמאל
:והינדא
(גי)
:ךירבד תא יתאלמו ךירחא אובא ינאו ךלמה םע םש תרבדמ ךדוע הנה
(די)
תרשמ תימנושה גשיבאו דאמ ןקז ךלמהו הרדחה ךלמה לא עבש תב אבתו
:ךלמה תא
(וט)
:ךל המ ךלמה רמאיו ךלמל וחתשתו עבש תב דקתו
(זט)
ירחא ךלמי ךנב המלש יכ ךתמאל ךיהלא 'הב תעבשנ התא ינדא ול רמאתו
:יאסכ לע בשי אוהו
(זי)
:תעדי אל ךלמה ינדא התעו ךלמ הינדא הנה התעו
(חי)
ןהכה רתיבאלו ךלמה ינב לכל ארקיו ברל ןאצו אירמו רוש חבזיו
:ארק אל ךדבע המלשלו אבצה רש באילו
(טי)
אסכ לע בשי ימ םהל דיגהל ךילע לארשי לכ יניע ךלמה ינדא התאו
:וירחא ךלמה ינדא
(כ)
:םיאטח המלש ינבו ינא יתייהו ויתבא םע ךלמה ינדא בכשכ היהו
(אכ)
:אב איבנה ןתנו ךלמה םע תרבדמ הנדוע הנהו
(בכ)
ךלמל וחתשיו ךלמה ינפל אביו איבנה ןתנ הנה רמאל ךלמל ודיגיו
:הצרא ויפא לע
(גכ)
לע בשי אוהו ירחא ךלמי והינדא תרמא התא ךלמה ינדא ןתנ רמאיו
:יאסכ
(דכ)
ךלמה ינב לכל ארקיו ברל ןאצו אירמו רוש חבזיו םויה דרי יכ
יחי ורמאיו וינפל םיתשו םילכא םנהו ןהכה רתיבאלו אבצה ירשלו
:והינדא ךלמה
(הכ)
:ארק אל ךדבע המלשלו עדיוהי ןב והינבלו ןהכה קדצלו ךדבע ינא ילו
(וכ)
לע בשי ימ ךידבע תא תעדוה אלו הזה רבדה היהנ ךלמה ינדא תאמ םא
(ךדבע) (תא) :וירחא ךלמה ינדא אסכ
(זכ)
ינפל דמעתו ךלמה ינפל אבתו עבש תבל יל וארק רמאיו דוד ךלמה ןעיו
:ךלמה
(חכ)
:הרצ לכמ ישפנ תא הדפ רשא 'ה יח רמאיו ךלמה עבשיו
(טכ)
ירחא ךלמי ךנב המלש יכ רמאל לארשי יהלא 'הב ךל יתעבשנ רשאכ יכ
:הזה םויה השעא ןכ יכ יתחת יאסכ לע בשי אוהו
(ל)
דוד ךלמה ינדא יחי רמאתו ךלמל וחתשתו ץרא םיפא עבש תב דקתו
:םלעל
(אל)
ןב והינבלו איבנה ןתנלו ןהכה קודצל יל וארק דוד ךלמה רמאיו
:ךלמה ינפל ואביו עדיוהי
(בל)
ינב המלש תא םתבכרהו םכינדא ידבע תא םכמע וחק םהל ךלמה רמאיו
:ןוחג לא ותא םתדרוהו יל רשא הדרפה לע
(גל)
םתעקתו לארשי לע ךלמל איבנה ןתנו ןהכה קודצ םש ותא חשמו
:המלש ךלמה יחי םתרמאו רפושב
(דל)
יתיוצ ותאו יתחת ךלמי אוהו יאסכ לע בשיו אבו וירחא םתילעו
:הדוהי לעו לארשי לע דיגנ תויהל
(הל)
ינדא יהלא 'ה רמאי ןכ ןמא רמאיו ךלמה תא עדיוהי ןב והינב ןעיו
:ךלמה
(ול)
אסכמ ואסכ תא לדגיו המלש םע יהי ןכ ךלמה ינדא םע 'ה היה רשאכ
(היהי) :דוד ךלמה ינדא
(זל)
יתלפהו יתרכהו עדיוהי ןב והינבו איבנה ןתנו ןהכה קודצ דריו
:ןוחג לע ותא וכליו דוד ךלמה תדרפ לע המלש תא ובכריו
(חל)
ועקתיו המלש תא חשמיו להאה ןמ ןמשה ןרק תא ןהכה קודצ חקיו
:המלש ךלמה יחי םעה לכ ורמאיו רפושב
(טל)
הלודג החמש םיחמשו םיללחב םיללחמ םעהו וירחא םעה לכ ולעיו
:םלוקב ץראה עקבתו
(מ)
תא באוי עמשיו לכאל ולכ םהו ותא רשא םיארקה לכו והינדא עמשיו
:המוה הירקה לוק עודמ רמאיו רפושה לוק
(אמ)
יכ אב והינדא רמאיו אב ןהכה רתיבא ןב ןתנוי הנהו רבדמ ונדוע
:רשבת בוטו התא ליח שיא
(במ)
:המלש תא ךילמה דוד ךלמה ונינדא לבא והינדאל רמאיו ןתנוי ןעיו
(גמ)
עדיוהי ןב והינבו איבנה ןתנ תאו ןהכה קודצ תא ךלמה ותא חלשיו
:ךלמה תדרפ לע ותא ובכריו יתלפהו יתרכהו
(דמ)
םשמ ולעיו ןוחגב ךלמל איבנה ןתנו ןהכה קודצ ותא וחשמיו
:םתעמש רשא לוקה אוה הירקה םהתו םיחמש
(המ)
:הכולמה אסכ לע המלש בשי םגו
(ומ)
תא ךיהלא בטיי רמאל דוד ךלמה ונינדא תא ךרבל ךלמה ידבע ואב םגו
:בכשמה לע ךלמה וחתשיו ךאסכמ ואסכ תא לדגיו ךמשמ המלש םש
(םיהלא)
(זמ)
יאסכ לע בשי םויה ןתנ רשא לארשי יהלא 'ה ךורב ךלמה רמא הככ םגו
:תואר יניעו
(חמ)
:וכרדל שיא וכליו והינדאל רשא םיארקה לכ ומקיו ודרחיו
(טמ)
:חבזמה תונרקב קזחיו ךליו םקיו המלש ינפמ ארי והינדאו
(נ)
זחא הנהו המלש ךלמה תא ארי והינדא הנה רמאל המלשל דגיו
ודבע תא תימי םא המלש ךלמה םויכ יל עבשי רמאל חבזמה תונרקב
:ברחב
(אנ)
אצמת הער םאו הצרא ותרעשמ לפי אל ליח ןבל היהי םא המלש רמאיו
:תמו וב
(בנ)
רמאיו המלש ךלמל וחתשיו אביו חבזמה לעמ והדריו המלש ךלמה חלשיו
:ךתיבל ךל המלש ול
(גנ)


ב קרפ א םיכלמ רפס

:דאמ ותכלמ ןכתו ויבא דוד אסכ לע בשי המלשו
(בי)
רמאיו ךאב םולשה רמאתו המלש םא עבש תב לא תיגח ןב והינדא אביו
:םולש
(גי)
:רבד רמאתו ךילא יל רבד רמאיו
(די)
םהינפ לארשי לכ ומש ילעו הכולמה התיה יל יכ תעדי תא רמאיו
:ול התיה 'המ יכ יחאל יהתו הכולמה בסתו ךלמל
(וט)
:רבד וילא רמאתו ינפ תא יבשת לא ךתאמ לאש יכנא תחא הלאש התעו
(זט)
גשיבא תא יל ןתיו ךינפ תא בישי אל יכ ךלמה המלשל אנ ירמא רמאיו
:השאל תימנושה
(זי)
:ךלמה לא ךילע רבדא יכנא בוט עבש תב רמאתו
(חי)
ךלמה םקיו והינדא לע ול רבדל המלש ךלמה לא עבש תב אבתו
:ונימיל בשתו ךלמה םאל אסכ םשיו ואסכ לע בשיו הל וחתשיו התארקל
(טי)
הל רמאיו ינפ תא בשת לא ךתאמ תלאש יכנא הנטק תחא הלאש רמאתו
:ךינפ תא בישא אל יכ ימא ילאש ךלמה
(כ)
:השאל ךיחא והינדאל תימנשה גשיבא תא ןתי רמאתו
(אכ)
תימנשה גשיבא תא תלאש תא המלו ומאל רמאיו המלש ךלמה ןעיו
רתיבאלו ולו ינממ לודגה יחא אוה יכ הכולמה תא ול ילאשו והינדאל
:היורצ ןב באוילו ןהכה
(בכ)
יכ ףיסוי הכו םיהלא יל השעי הכ רמאל 'הב המלש ךלמה עבשיו
:הזה רבדה תא והינדא רבד ושפנב
(גכ)
יל השע רשאו יבא דוד אסכ לע יניבישויו ינניכה רשא 'ה יח התעו
(ינבישויו) :והינדא תמוי םויה יכ רבד רשאכ תיב
(דכ)
:תמיו וב עגפיו עדיוהי ןב והינב דיב המלש ךלמה חלשיו
(הכ)