םאלסיא

38 - 30 ,ןחלושה תרושב ,ןארוק

רחאלו תונברוק ובירקהש ןושארה םדא לש וינב ינש לע תמאה תא ךיעמושל ןנשו
,"ךתוא גורהא ינא" :דחאה םייא ינשה ןמ לבקתנ אלו םהמ דחא לש ונברוק לבקתנש
חלשת םא םג .דבלב םיאריה ןמ קר תונברוק לבקמ הללא" :ויחא ידי-לע הנענו
אשיתש בטומו םימלועה ןובירמ ינא ארי יכ ךגרוהל ינא םיכשא אל ,ינגרוהל ךדי
."םיאטוחה םישנענ וב ,םוניהיג ינכושמ היהתו ךיאטח ראש םע דחי יתגירהל המשאב
.םידובאה ןמ יהיו והגרהיו ויחא לבה לע םקיו וילע רבג ןיק לש ורצי ךא
ויחא תפוג תא ןימטי דציכ חצורל תוארהל עקרקב שחבש ברוע הללא חלש זא
אל ,תחא שפנ דבאמה לכש לארשי-ינבל וניוויצ ןכל .והשעמ לע טרחתהל ליחתהו
לכו ,אלמ םלוע דביא וליאכ ,ץראב תותיחש תעינמל וא תרחא שפנ דעב לומגתכ
.אלמ םלוע םייק וליאכ תחא שפנ םייקמה
יוא'דיב-לא ,(טפושה שוריפ=) י'דאק לא ריספת

זגר ליבק ךא .ויחא תמואת לא (ליבהו ליבק) דחא לכ אישי יכ םדאל הללא הליג
רשא ימ ,תונברק ואיבה :םדא םהל רמא ןכ לע .רתוי הפי התיה ותמואתש ןוויכ
לדג ךכ .ותוא החכלו הדרי שאו ,לבקתה ליבה ןברק הנהו .התוא אשי ,לבקתי ונברק
.השעש המ השעו ,ליבק לש וזגור