השדחה תירבה - תורצנ

12 - 10 ,(השדחה תירבה) 'ג ןנחויל הנושארה תרגיאה

םיהלאמ ונניא הקדצ השעי אל רשא שיא לכ ,ןטשה ינבו םיהלאה ינב ועדונ תאזבו
תא שיא הבהאל שארמ םתעמש רשא העומשה תאז יכ :ויחא תא בהאי אל רשא לכ ןכו
ויה וישעמ יכ ןעי ?וגרה עודמו ויחא תא גרהו ערה ןמ היה רשא ןיקכ אל :והער
:קדצ ישעמ ויחא ישעמו םיער


4 ,א"י (השדחה תירבה) םירבעל תרגיאה

אוה קידצ יכ תודעל ול היה רשא ןיקמ בוט חבז םיהלאל לבה בירקה הנומאב
:ותומ ירחא רבדמ ונדוע הבו ותחנמ לע םיהלא דיעהב


(היסנכה תובאמ) סוניטסוגוא ,סוטסואפ דגנ

.הנשיה תירבה תווצמ םג וחדנ ךכ ,ןיק לש ותחנמ התחדנש םשכ
1
חצרנ ,הריעצה הדעה שאר ,ושי םג ךכ ;רוכבה ידיב חצרנ ,ריעצה חאה ,לבה
.םידוהיה - רוכבה םעה ידיב
2
םידוהיה םימרמ םג ךכ ;הימר התיה 'ה תולאשל רשאב ןיק לש ותעידי-יא
.ושי תא םתייחדב
3
.םידוהיה תא ושי ימד םימישאמ ךכ ,ןיק תא ומישאה לבה ימדש םשכ
4
היסנכה ןמ םירפוכה םידוהיה םיללוקמ ךכ ,המדאה ןמ ןיק ללוקש םשכ
.השודקה
5
.םידוהיה םג ךכ ,המדא ילע הלפשהב ןיק שנענש םשכ
6
םיקודאה םירצונל חיכוי םידוהיה לש םמויק ךשמה םג ךכ ;גרוהל אצוה אל ןיק
.םידוהיה לש םדובעש תקדצ תא
7
.םהיתווצמ תוא תא םידוהיה ודבא אל םג ךכ ;ותתמה תא ענמ ןיק תוא
8