Melinkoff, Ruth "Cain and the Jews"
Journal of Jewish Art 6 (1974)


וז המגמ .םידוהיל למסכ םינוש םירשקהב ןיק עיפומ ,םייניבה ימי לש תירצונה תונמואב
לבהו ןיק תשרפב וארש ,סוניטסוגואו סומינורה ,סויסורבמא היסנכה תובא יבתכמ החמצ
הז יוהיז ,הפוריא ברעמ-ןופצב דחוימב ,12 -ה האמב .םידוהיה ידיב ושי תתמה לש האובב
ןיק תשרפ תא םירשוקה בובידו תונומת תועיפומ ,דחא דצמ .קהבומ יתונמוא יוטיב ידיל אב
תומדב ןיק עיפומ ,שרופמ יתוזח וא ילולימ רשק אלל םג ,ינש דצמ .ושי תומ םע לבהו
תידוהי תוזחב ןחינ וא יסופיט ידוהי עבוכ שבוח אוה רשאכ ,יפיטואירטסה ידוהיה
.לודג ףא ללוכ ,תיסופיט