.לבה תפדעהו תוחנמה תאבה
(7-3 'ד תישארב)

.םהיתועוצקמו לבהו ןיק תדיל
(2-1 'ד תישארב)

.חצרה השעמ
(8 'ד תישארב)

.ןיק תוא
(16-13 'ד תישארב)

.ותשינעו ןיק תמשאה
(12-9 'ד תישארב)[ךתח אשונ] [ארקמה תורצוא] [ארקמה ירע]