לבהו ןיק תדיל
םהיתועוצקמו[ךתח אשונ] [ארקמה תורצוא] [ארקמה ירע]