תוחנמה תאבה
לבה תפדעהו[ךתח אשונ] [ארקמה תורצוא] [ארקמה ירע]