ותשינעו ןיק תמשאה


[ךתח אשונ] [ארקמה תורצוא] [ארקמה ירע]