.הבר שרדמ
.אמוחנת שרדמ
.ןתנ יברד תובא
.ילבב דומלת - ימלשורי דומלת
.רזעילא יברד יקרפ
והיתיתמ ןב ףסויל םידוהיה תוינומדק