.תימורה הפוקתב םיירצונ םינמא לצא הנושארל יתונמא יוטיבל הכז לבהו ןיק רופיס

םיחאה םיארנ ,רתויב תומודקה תונומתב
יגיצנכ רמולכ ,םהיתוחנמ יאשונכ
.םהיתועוצקמ
השעמב םיירצונה םינמאה ודקמתה הרהמב ךא
רתויב לפוטמה ביכרמה תויהל ךפהש ,חצרה
.תופוקתה לכ ךשמב רופיסבןיב לידבמ םיחאה ינש לש םהיתויומד בוציע
ףא םימעפלו טלוב ןפואב םיינשה
.יפיטואירטס
תירצונה היטנה לע ףוקנילמ .ר העיבצמ ,השעמל
םינייפאמ לעבו עבוכב שובח ןיק תא ראתל
תעבונ וז היטנ .םירחא םייפיטואירטס "םיידוהי"
לבהב האורה תירצונה תינשרפה הסיפתה ןמ
דועב ;ושיל םידקתו הנועמה שודקל סופיט-בא
םידוהיהל הוושה עורה תומלגתהכ ספתנ ןיקש
.ושי תא וחדש

תא תוושמה תונומת וליכהש םירייואמ םירפס לש גוס םייניבה ימיב רצונ ,וז הסיפת יפ לע
,םידוהיה תללקל ויאצאצו ןיק תללק תאו םיהלא י"ע םידוהיה תייחדל ןיק לש ותחנמ תייחד
.הלוגב םהיתולבסל המרגש
תרובק תנומתו חצרה ילכ גוס םה לבהו ןיק רופיס בוציעל םידחוימ םיפסונ םיביכרמ ינש
.לבה

ןמ לודג קלחב רכינ ,חצרה ילכל רשאב
,רומח יחלב שומיש םייניבה ימימ תונומתה
.ןושמש רופיסמ לואשה ביטומ

הלא אוה חצרה ילכ םירחא םירקמב

.והשלכ יאלקח ילכ וא
,םישרדמב איה תתשומ אלא ומצע יארקמה רופיסב הניאש הנומת עודיכ יהוז ,הרובקל רשאב
?ךיחא לבה היא: םיהלא לש ההומתה ותלאשל סחיתהל הארנכ וסינש
יבתכ רפסמב ךא .תימאלסיאה תונמואב דחוימב יביסנטניא לופיטל הכז אל לבהו ןיק רופיס
,ירופאשינ לא םיהארביא ןב קחסיאל (םיאיבנה ירופיס) "איבנא לא ץציק" לש םירייואמ די
תונומת ,םיירצונה םירויצה ןמ לידבהל .ותרובק רקיעבו ,לבה חצר לש םירויצ םיעיפומ
לע תמה ויחא םע בבותסהש ,ןיק יפלכ םייוסמ סותאפ םיעיבמה םישרדמ לע תוססובמ ולא
.הרובקה גהנמ תא ותוא ודמילש םיברוע חלש הללאש דע ,הפוגה םע תושעל המ עדי אלו ובג
תויועמשמ אלל ,בושח ישונא גהנמ רוקמ תרפסמה הדגאל םאלסיאב רופיסה ךפוה ,ךכ םא
.תורצנבש יפכ ,תודבכ תוירסומ וא תויתד


לבהו ןיק - תונומת תכורעת

םהיתועוצקמו לבהו ןיק תדיל
לבה תפדעהו תוחנמה תאבה
חצרה השעמ
ותשינעו ןיק תמשאה
ןיק תוא