תוחנמה תאבה
לבהו ןיק תוחנמ
יטנוקסיו תיבל תועשה רפס

הנדומ
"לבהו ןיק רופיס"

"קדציכלמו לבה"
הלטיו ןס תייסנכ

לבהו ןיק תוחנמ
ןא'ג ןס ראיטומ תייסנכ תיזח

לבהו ןיק תוחנמ
םאהקוה לש רייואמה ך"נתה

לבה תחנמ
הלארנומ תייסנכמ םיספיספ

ןיק לש ותחנמ תייחד
ןאהורמ ןמואה בר

לבהו ןיק תוחנמ
קייא ןו .יו .ה

לבהו ןיק תוחנמ
ןיטלפ תלפאקמ ספיספ