חצרה
םרטרב רטסיימ
"לבה תא הכמ ןיק"

ןודור ןולידא
"לבהו ןיק"

ןאי'ציט
"לבה תא הכמ ןיק"

(13 -ה האמ) ןיוטול
"לבה תא הכמ ןיק"

הנדומ
"לבהו ןיק רופיס"

סנוויל ןאי
"לבה תא גרוה ןיק"

ןדייל ןאו סאקול
"לבה תא גרוה ןיק"

יטנומ וקס'צנרפ
"לבה תא הכמ ןיק"

יטנוקסיו תיבל תועשה רפס
לבה תא חצור ןיק

סנבור .פ .פ
לבהו ןיק

ירמ הכלמל םיליהת רפס
לבה חצר

קייא ןו .יו .ה
לבה תא חצור ןיק

הלארנומ תייסנכמ םיספיספ
לבה תא חצור ןיק

לבה חצר
ךרעל 1585 ,יסרפ

לבה חצר
ןיטלפ תלפאקמ ספיספ

םאהקוה לש רייואמה ך"נתה
חצרה

לבהו ןיק
19 -ה האמה ףוס ,סאגב.ר

לבהו ןיק
1960 ,לאגאש .מ