הרובקה/המשאה
קיילב םאיליוו
םיאצומ הווחו םדא"
"לבה תפוג תא

לבה תרובק
ירמ הכלמל םיליהת רפס

הרובקה
םאהקוה לש רייואמה ך"נתה

לבה תרובק
ךרעל 1574 ,ינאמ'תוע

לבה תרובק
ךרעל 1575 ,ינאמ'תוע

לבה תרובק
1577 ,ינאמ'תוע

לבה תרובק
1574 ,ינאמ'תוע