הללקו תוא
ןיק יאצאצ ידודנ
ןומרוק .פ

ןיק יאצאצ תללק
ןאהורמ ןמואה בר

ןיק תוא
ירמ הכלמל םיליהת רפס

הנדומ
"לבהו ןיק רופיס"

ןיק תוא
הלארנומ תייסנכמ םיספיספ

ןיק תוא
םאהקוה לש רייואמה ך"נתה