לבהו ןיק תדיל
םהיתועוצקמו

לבהו ןיק
ירמ הכלמל םיליהת רפס

ןיק
(1967) גרובנדנרב בקעי

לבהו ןיק רופיס
תשוחנ עוקיר