,ןאהורמ ןמואה בר
תועשה רפס

ןיק תחנמ תייחד

םידוהיה תוליפת תייחד

ןיק ינב תללק

םידוהיה תללק