לבה תא הכמ ןיק
1379-1383 ,רוואבארג חבזמ ,םרטרב רטסיימ