"לבה תא הכמ ןיק"
םדאו הוחל 15-ה האמה ןמ רייואמ די בתכ
(13 -ה האמ) ןיוטול תאמ