לבה תא חצור ןיק
היבאפ הד .בו יסארג יאד .'ג
הילטיא 15 -ה האמה תליחת ,יטנוקסיו תיבל תועשה רפס